Skriv motioner – påverka politiken!


Motionerna
– de folkliga förslagen till klimatåtgärder som vi ska rösta om i maj 2018 – är en hörnsten i Klimatriksdagen. Nytt för Klimatriksdag 2018 är en stor satsning på att ge de framröstade förslagen utrymme och uppmärksamhet i valrörelsen.

Vi kommer att ta emot motioner här på hemsidan från den första april i år till första februari 2018.

Men redan nu kan du vara med och påverka! Politik- och påverkansgruppen, som samordnar den här delen av Klimatriksdagen, är igång med att rekrytera medlemmar till utskotten som ska lotsa motionerna fram till omröstning på själva riksdagen.

Läs mer om:

Inbjudan!

Delta i ett utskott?!

Hör av dig
till oss!

mejla

Vässa pennan!

Snart börjar Klimatriksdagen ta emot motioner!

Kolla in hur man gör redan nu!

Läs här

Ämnen för Klimatriksdagens motioner

Detta är den preliminära ämnesindelningen för Klimatriksdag 2018. Den kan komma att ändras, och man kan själv föreslå andra ämnen.

Energi

Ekonomi o gröna jobb

Global rättvisa

Staden

Infra- struktur, transport

Livsstil

Mat, jordbruk

Skog, mark, vatten

Utbildning

Över- gripande

Delta i utskott

Utskotten är grupper som tar emot de inkomna motionerna och samarbetar med förslagsställarna så att Klimatriksdagen får tydliga och väl underbyggda förslag att rösta om.

Varje utskott behandlar motioner inom ett ämnesområde, består av intresserade medborgare och sakkunniga från hela landet och har en ledning på ett par personer. Man skissar redan från början struktur för respektive ämne, men tar under motionsperioden inte ställning för några förslag. Efter motionsperioden arbetar utskotten för att hjälpa motionärerna att bearbeta motionerna så att största möjliga slagkraft och enhetlighet uppnås.

Varje utskott bör inom sitt område

  • orientera sig i samhällsdiskussionen.
  • beskriva bakgrunden.
  • samla förslag till åtgärder.
  • samla referenser.
  • knyta band med forskare från universitet och andra sakkunniga
  • föra dialog med motionärer.
  • undersöka möjligheterna till  ett gemensamma förslag som lyfter fram de viktigaste åtgärderna.

Läs mera om arbetsprocessen här. Varje utskott lägger självt upp sitt arbete. Motioner och arbetsresultat presenteras på hemsidan.

Vi håller f n på att rekrytera utskottsmedlemmar. Vi behöver många goda krafter till våra utskott! Är du en av dem? Mejla till oss!

Vi håller f n på och rekryterar medlemmar till de olika utskotten. De kommer att grupperas kring olika ämnesområden under våren 2017. De kan ombildas om motionernas innehåll pekar på annan indelning. Här kommer utskotten att beskrivas i den takt de bildas.

Motioner – dina förslag till klimatåtgärder

Här berättar vi om hur man bär sig åt för att skriva motioner till Klimatriksdagen och vad som händer med dem sen.

Klimatriksdagen välkomnar motioner – klimatförslag från hela svenska folket som vi kan enas om att lägga fram till Sveriges Riksdag.

Motionsperiod: 1 april 2017 – 1 februari 2018

Format: Max 2 A4-sidor med 12 punkters textstorlek, helst inte längre än en A4-sida. Se vidare vårt motionsformulär.

Vem kan skicka in en motion? Vem som helst. En eller flera individer, grupper, föreningar. Dock ej politiska partier på riksnivå. Vi välkomnar “motionskampanjer” – initiativ för att få många att samarbeta för att skriva motioner – inom t ex gymnasier, folkhögskolor och högskolor. Har du en idé om att starta en motionskampanj? Kontakta gärna riksdag@klimatriksdagen.se.

Vad får/ska en motion innehålla? Motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag som Sveriges Riksdag ska kunna genomföra (de ska alltså inte vara av karaktären upprop eller manifest t ex). Förslagen ska ha klimatfrågan som fokus, och de får inte strida mot Klimatriksdagens värdegrund.

Undvik dublett-motioner: Innan du fattar pennan, läs andras inskickade motioner i samma ämnesområde. Kanske har någon redan lagt ett förslag i samma stil som ditt? Kontakta förslagsställare eller utskott om du vill vara med och skapa en omarbetad gemensam motion.

Ämnesindelning: Motionen får gärna, men måste inte, falla inom någon av kategorierna

Energi Ekonomi och gröna jobb Global rättvisa
Staden Infrastruktur, transporter Livsstil
Mat, jordbruk Skog, mark och vatten Utbildning

Dessutom finns kategorin ”Övergripande” dit förslag kan skickas som innefattar åtgärder inom flera av kategorierna ovan. Se vidare ”Klimatprogram” nedan.

Man kan också välja ett eget ämne. Utskotten kan komma att ändra ämnesindelningen beroende på de motioner som kommer in. Se gärna under fliken ”Inspiration och bakgrund” på tidigare klimatförslag till Klimatriksdag 2014 och andra fora.

Klimatprogram: Vi uppmuntrar även motionärerna och utskotten att utforska möjligheten till att skriva mer övergripande omställningsförslag, som omfattar flera olika åtgärder med ett gemensamt syfte, s k klimatprogram.

Tålamod! Vårt motionsformulär kommer att vara tillgängligt från och med 1 april i år. Det kommer att se ut ungefär så här (reservation för ev ändringar).
Motionsperiod: Motioner kan lämnas in under perioden 1 april 2017 till 1 februari 2018 via formuläret här på hemsidan eller till riksdag@klimatriksdagen.se. Motioner publiceras på hemsidan så fort de granskats och befunnits uppfylla Klimatriksdagens kriterier (se ”Skriva en motion” ovan). De olika utskotten delar upp motionerna mellan sig i olika ämnesområden och granskar dem vidare.

Efter motionsperiodens slut: Under våren 2018, före själva riksdagen, arbetar utskotten tillsammans med motionärerna för att riksdagen ska få slagkraftiga och väl underbyggda förslag att rösta om. Utskotten kommer att uppmuntra sammanslagning av snarlika motioner och hålla utkik efter möjligheten att skapa klimatprogram som omfattar flera olika åtgärder.

Riksdagen 4 – 6 maj 2018: Här avslutas utskottsarbetet, och riksdagsmedlemmarna röstar fram de bästa förslagen som vi lämnar över till Sveriges Riksdags politiker.

Efter riksdagen: Med de framröstade förslagen som grund kommer Klimatriksdagen att kämpa för att klimatet ska bli en huvudfråga i den fortsatta valrörelsen. Det kommer att ske genom kontakt med politiker och media, debattartiklar och andra opinionsyttringar.

Efter valet den 9 september 2018: Vi kommer också att kontakta ledamöterna i Sveriges nyvalda riksdag för att påminna om klimatfrågan och Klimatriksdagens förslag.

Ingripande attityd: Politik och Påverkens-gruppen (PoP) , utskott och motionärer försöker bevaka vad som händer – men också vad som borde hända – inom politik, näringsliv och forskning.

Slagkraftiga förslag: Ambitionen är – liksom på Klimatriksdag 2014 – att snarlika förslag ska kunna skrivas ihop till gemensamma motioner. Men vi kommer också att uppmuntra ansatser att formulera förslag till sammanhängande klimatprogram som inrymmer en syntes av många olika förslag till åtgärder.

Pluralism och tolerans: Åsiktsskillnader måste respekteras. Minoriteter måste få synas. Alla förslag som är i samklang med värdegrunden ska behandlas seriöst.

Här samlar vi länkar till olika källor som kan vara av intresse för dig som skriver motioner. Dels är det folkliga förslag ställda i tidigare sammanhang, dels källor till fakta om klimatet och klimatpolitik.

Klimatförslag:

 

Fakta, bakgrund etc

Alternativ!

Har du ett klimatförslag du brinner för men tycker motioner låter trist och torrt?

Sluta gäspa...

...du kan lämna förslag i annan form istället – t ex som bild eller film!

Läs mer här!

Politik- och påverkansgruppen

Politik- och påverkansgruppen (”PoP-gruppen”) är den del av Klimatriksdagen som ser till att det finns utskott, som samordnar motionsarbetet och som leder omröstningen på själva riksdagsmötet. PoP-gruppen kommer också att följa upp hur politiker och media uppmärksammar Klimatriksdagens framröstade förslag i valrörelsen.

PoP-gruppen tar gärna emot fler medlemmar. Mejla till oss om du är intresserad av att delta.