Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:17 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Beakta virtuellt vatten vid en global rättvis fördelning av vatten
Ämnesområde: Global rättvisa
Inskickad: 2017-12-18
Motionär:Bo G Eriksson (gro.n1518910616oitav1518910616itluc1518910616trese1518910616d@ob1518910616)*
Ort:Göteborg
Organisation:Ökenodlarna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Uppdra åt Utrikesdepartementet att också väga in flödena av virtuellt vatten i arbetet med att förhindra konflikter kring färskvatten och i arbetet för att tillämpa den mänskliga rättigheten till dagligt färskvatten.

Sammanfattning:
I torra områden kan tillgången till färskvatten hotas av bevattning av grödor, som exporteras. De exporterade grödorna sägs då representera det vattnet.: virtuellt vatten. Bristen på färskvatten i torra områden ökas genom export av virtuellt vatten. Konflikter kring vattentillgångar kommer att öka och vid en rättvis fördelning bör flöden av virtuellt vatten beaktas. UD bör få i uppgift att lyfta frågan i lämpliga fora.

Motiv och bakgrund:
I många torra områden töms grundvattenresurser för att bevattna odlingar av grödor som exporteras. Det vatten, som går åt för att odla grödorna, betecknas som virtuellt vatten och följer med grödan till importlandet. På så sätt flödar, i stor utsträckning, virtuellt vatten från torra områden med sjunkande grundvatten till regioner, som ofta har ett överflöd av färskvatten. Sverige är, i förhållande till sin befolkning, storimportör av virtuellt vatten, som på sikt hotar tillgången till dagligt färskvatten i torra områden. Redan nu är tillgången till färskvatten en av de stora geopolitiska frågorna och konfliktlösning måste åstadkommas.
Allt färskvatten, bortsett från vatten från avsaltningsanläggningar, har sitt ursprung i atmosfäriskt vatten, som genom kondens fallit ner som regn, snö, dagg, rimfrost med mera. Luftfuktighet är den primära färskvattenkällan. Organiskt avfall innehåller virtuellt vatten, som i många torra områden skulle kunna användas för "skörd" av atmosfäriskt vatten. Genom att återföra flöden av virtuellt vatten till torra områden kan vi öka tillgången på färskvatten genom "vattenskörd". I vilket fall som helst måste rovdriften på grundvatten i torra områden genom export av virtuellt vatten uppmärksammas som en potentiell källa till globala konflikter, ökade flyktingströmmar och orättvis fördelning av dagligt färskvatten. Som exempel se http://rdcu.be/nmJ2Åter Påverka politiken-sidan

17

2

2

0

P