Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:19
Rubrik:Statligt stödsystem för kooperativ
Ämnesområde: Övergripande
Inskickad: 2017-10-25
Motionär:Bo Herlin (e-post)
Ort:Hägersten

Föreslagna åtgärder:
Inrättandet av ett statligt stödsystem för icke vinstdrivna allmännyttiga kooperativ som skulle kunna bidra till följande:
1. Finansiellt stöd till samhällsviktig kooperativ verksamhet utan krav på ränta och amortering.
2. Att ekonomiskt överskott i kooperativ anslutna till stödsystemet återgår till staten som en slags skatt.
3. Statlig utgivning (via Riksbanken) av elektroniska pengar så att punkt 1 och 2 fungerar väl.
4. Praktisk rådgivning och hjälp med ombildning av aktiebolag till demokratiska kooperativ.
5. Diskussioner, öppna för allmänheten, om bildande av större allmännyttiga kooperativ.

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
Klimatkrisen och andra miljöproblem förvärras nu så snabbt och hotar att bli så omfattande att nästan alla enskilda, mindre reformer kan framstå som i stort sett meningslösa. Och kanske kan de vara det, eftersom begränsade åtgärder ofta motverkas genom någon form av ’kompensation’ eller ’rekyleffekt’. Det skulle krävas hela system av åtgärder för att få någon större verkan, vilket i sin tur skulle få stora ekonomiska makthavare att motsätta sig dem, och därmed göra dem politiskt omöjliga eller otillräckliga.
Det är svårt att hitta något som med större rätt kan sägas vara ’grundorsaken’ till vår nuvarande miljökris än de krav på vinstmaximering och konkurrensförmåga som ställs på/av de privatfinansierade (kapitalistiska) företag som vår marknadsekonomi domineras av. Kraven visar sig i sin tur som ett allmänt krav på ständig ekonomisk tillväxt – med ökande varuflöden som ett ständigt hot mot våra ekosystems resiliens (uthållighet/motståndskraft). Dessutom bidrar vinstskapandet i sig till ökande ekonomisk ojämlikhet med åtföljande sociala missförhållanden i strid mot principen om alla människors lika värde och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Dessa (kapitalistiska) förhållanden måste minska avsevärt om vi någonsin ska bli av med de allra värsta hoten mot våra samhällen och vår miljö.
Det som framför allt hindrar de ’kapitalistiska’ företagen (främst aktiebolag) att ta större samhällsansvar är, paradoxalt nog, de ’fria’ existensvillkoren för systemets enskilda företag – som egentligen inte är så fria eftersom de ekonomiska resurser som krävs för ett företags verksamhet ofta bara kan fås genom att de ursprungliga innehavarna av resurserna erbjuds vinst och medinflytande (på bekostnad av anställdas inflytande). Detta kräver i sin tur att verksamheten är så lönsam att företaget klarar sig väl i konkurrensen med andra företag. Vinstutdelning och ekonomisk tillväxt blir därför alltför lätt företagens dominerande mål, och deras konkreta verksamheter bara ett medel utan hänsyn till ’externa’ förhållanden som klimat och miljö.
Vad som behövs är i stället företag som, utan stora krav på ekonomisk avkastning, kan styras enligt demokratiska principer mot mål som är socialt och ekologiskt hållbara. Den bästa företagsform som redan nu är möjlig är antagligen demokratiska, icke vinstutdelande kooperativ enligt nuvarande ’Lag om ekonomiska föreningar’. Dessa kan ganska väl verka i samma marknadsekonomi som aktiebolagen, så en övergång till en ekonomi med övervägande kooperativ (till ett delvis annat ’system’) skulle mycket väl kunna ske utan att det kapitalistiska systemet överges helt och hållet.
Men på grund av avsaknaden av vinstintresse kan det vara svårt för kooperativ att få privata garantier för sin verksamhet, även om samhällsintresset kan vara stort. Ett statligt stödsystem skulle kunna lösa problemet – särskilt med Riksbanken som utgivare av elektroniska pengar.

Referenser:
Rothstein, Bo (2012). "Ekonomisk demokrati?. Reflexioner kring en borttappad diskussion". I Rothstein (red.): Tillsammans. En fungerande ekonomisk demokrati. Stockholm: SNS Förlag.Åter Påverka politiken-sidan

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 19