Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:231
Rubrik: Skydda kollagret i de svenska skogarna
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Sebastian Kirppu, Amanda Tas (moc.l1521642564iamg@1521642564adnam1521642564a.sat1521642564)*
Ort:Malung/Strömstad
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; minst 30 procent av den produktiva skogsmarken skyddas permanent i ett landskapsperspektiv.

2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder.

3) Sverige utreder klimatkonsekvenserna av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.


Sammanfattning:
Det är framför allt äldre och opåverkade naturskogar som har störst andel kol lagrat i marken. Alla kvarvarande naturskogar och andra skogar med höga naturvärden måste skyddas permanent för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt och för att främja kolsänkor och kollager i skogarna. Därtill behöver ett flertal skogar restaureras för att komma upp i 30 % skydd. Utöver den skog som skyddas måste dagens skogsbruk måste ställas om till ett naturnära och kalhyggesfritt skogsbruk där hänsyn tas till klimat, biologisk mångfald, mark, vatten och ekosystemtjänster.

Motiv och bakgrund:
När skog kalavverkas, frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären (1,2,3,4,5). Detta påverkar även skogens biofysiska processer såsom mikroklimat, struktur, albedo (skogens reflektionsförmåga av ljus) och molnbildning (6).

I september 2017 varnade över 190 forskare i ett öppet brev till EU att ökade avverkningar leder till negativ påverkan på klimat och biologisk mångfald (7).

Enligt naturvårdsforskning riskerar många arter minska i antal om mindre än 30 % ursprunglig miljö finns tillgänglig i ett landskapsperspektiv (8). Idag är ca 5 % av den svenska produktiva skogsmarken i Sverige formellt skyddad (9) medan över 90 % har påverkats av skogsbruk (10).

Studier visar att trädplantager, generellt sett, lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen (11). Incitament för ett skydd av kollager måste utredas och tillämpas. Skogars klimatnytta ligger inte enbart i deras upptag av koldioxid utan även i kolförrådets varaktighet, framför allt i marken. Skogar upp t.o.m. 800 år kan fortsätta att lagra kol och fungera som aktiva kolsänkor. Genom att skydda skogar med ett stort kolförråd förhindras utsläpp av koldioxid (12, 13). Sådana skogar har också större motståndskraft och kan bättre anpassa sig till klimatförändringar i jämförelse med planterade monokulturer (5).

För att nå nationella och internationella miljömål krävs klimat- och ekosystemanpassade bevarande- och skogsbruksstrategier som tar gedigen och uppriktig hänsyn till biologisk mångfald, klimat och ekosystemtjänster.

Referenser:
1) Amiro et al. (2010). Ecosystem carbon dioxide fluxes after disturbance in forests of North America. Journal of Geophysical Research 115. doi:10.1029/2010JG001390.
2) He, H., Jansson, P.-E., Svensson, M., Björklund, J., Tarvainen, L., Klemedtsson, L., & Kasimir, Å. (2016). Forests on drained agricultural peatland are potentially large sources of greenhouse gases – insights from a full rotation period simulation, Biogeosciences 13, 2305-2318; http://www.biogeosciences.net/13/2305/2016/
3) Buchholz, T., Friedland, A., Hornig, C. E., Keeton, W. S., Zanchi, G. & Nunery, J. (2013). Mineral soil carbon fluxes in forests and implications for carbon balance assessments. GCB Bioenergy (2013), doi: 10.1111/gcbb.12044
4) Dean, C., Kirkpatrick, J. B., & Friedland, A. J. (2016). Conventional intensive logging promotes loss of organic carbon from the mineral soil. Global change biology 23 (1): 1–11, doi: 10.1111/gcb.13387. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13387/abstract
5) Nelson, E. A., Sherman, G. G., Malcolm, J. R. & Thomas, S. C. (2007). Combating Climate Change Through Boreal Forest Conservation: Resistance, Adaptation, and Mitigation. University of Toronto/Greenpeace Canada; http://www.greenpeace.org/canada/Global/canada/report/2008/4/combating-cc-boreal-forest-preservation.pdf
6) EASAC (2017). Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests. EASAC policy report 32;
http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
7) De Wever et al (2017-09-25). Open letter: Scientific basis of EU climate policy on forests; https://drive.google.com/file/d/0B9HP_Rf4_eHtQUpyLVIzZE8zQWc/view
8) Hanski, I. (2016). Messages from Island: A Global Biodiversity Tour. The University of Chicago, 272 p.
9) Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Värdefulla skogar; ttps://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/vardefulla-skogar-redovisning-av-regeringsuppdrag-2-170130.pdf
10) Artdatabanken (2011). Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rapporterar 9. ArtDatabanken SLU, Uppsala: https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf
11) Liao C, Luo Y & Fang C, Li B (2010). Ecosystem Carbon Stock Influenced by Plantation Practice: Implications for Planting Forests as a Measure of Climate Change Mitigation. PLoS ONE 5(5): e10867;www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0010867
12) Luyssaert, S. et al. (2008). Old-growth forests as global carbon sinks. Nature 455, 213-215; https://www.nature.com/articles/nature07276
13) Mackey, B. et al. (2013). Untangling the confusion around land carbon science and climate change mitigation policy. Nature Climate Change 3, 552-557, doi:10.1038/nclimate1804Åter Påverka politiken-sidan

231

1

0

P