Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:36
Rubrik: Finansiering av folkbildning om klimatfrågan
Ämnesområde: Utbildning
Inskickad: 2018-01-12
Motionär:Titti Knutsson (e-post)
Ort:Norrköping

Föreslagna åtgärder:
- Att riksdag och regering reserverar medel för bred nationell folkbildning om klimatfrågan, omställning och konkreta åtgärder.
- Att riksdag och regering ger samtliga länsstyrelser eller regionförbund i uppdrag att på motsvarande sätt reservera medel för regional klimatkommunikation.
- Att medel avsätts så att samtliga kommuner på motsvarande sätt kan bekosta lokal klimatkommunikation.

Sammanfattning:
Idag är det möjligt för enskilda, företag och offentliga lokala förvaltningar att söka offentliga medel för utveckling och installation av klimatsmart teknik och till olika åtgärder för klimatanpassning. Däremot är det mycket svårt att finansiera folkbildande och mobiliserande kommunikationsprojekt, trots att dessa är alldeles nödvändiga för att omställningen ska kunna omfattas och genomföras av alla, med gott humör och framtidstro. Vi föreslår därför att riksdag och regering avsätter medel reserverade för just sådana projekt.

Motiv och bakgrund:
Idag pågår omställningen för fullt i många av samhällets sektorer men när det kommer till mobiliserande folkbildning på bredden händer väldigt lite. Kunskapsluckorna om den naturvetenskapliga grunden, om nuläget och om den omställning som inletts är fortfarande skrämmande stora. Det kan leda till låg acceptans för kommande reformer och beslut men också till att det personliga engagemanget är skralt eller helt uteblir.

Det handlar, som vi ser det, inte i första hand om att hota eller få folk att skämmas utan om att höja kunskapsnivån och visa på de möjligheter den lokala demokratin ger oss att bygga de samhällen vi faktiskt vill ha, och att i många former gestalta tydliga bilder av hur en hållbar, fossilfri framtid skulle kunna se ut.

Under en period på 1900-talet genomfördes den här typen av informationskampanjer direkt av samhällets institutioner, eller av sådana i samverkan exempelvis studieförbund. Vi som har några år på nacken minns storslagna och påkostade, fleråriga kampanjer som Håll Sverige rent och Spola Kröken.

Idag har våra gemensamma institutioner helt backat från rollen som folkbildare och överlåter hela informationsansvaret på skolan, traditionella media och olika flöden på Internet, samtidigt som studieförbunden fått allt mindre fria medel att röra sig med och allt starkare krav på sig när det gäller redovisning av varenda krona och studietimme.

Föreningen Klimatfolket i Östergötland har i flera års tid försökt arbeta med regionalt förankrad, modern och konstruktiv klimatkommunikation i akt och mening att mobilisera en större del av länets befolkning i det avgörande lokala omställningsarbetet. Ett av våra återkommande problem är att tillgängliga fonder och offentliga institutioner inte ser sig kunna bidra till finansieringen – trots att många uppskattar och inser nyttan av föreningens förslag och idéer.
Det vi vill göra kan vara exempelvis dokumentationsprojekt och konstnärliga gestaltningar, att arrangera folkliga evenemang tillsammans med olika samarbetspartners eller att låta unga lokalreportrar intervjua sina politiker om deras syn på klimatet och omställningen. Eller någon annan kreativ och konstruktiv idé.

Det har visat sig att de regionala och lokala bidragsgivande instanser vi haft kontakt snabbt får problem, eftersom våra projekt inte är (enbart) konst eller kultur - men inte heller handlar om att utveckla eller införa klimatsmart teknik eller att genomföra konkreta åtgärder för minskade utsläpp och klimatanpassning.
Förhållandena är likartade på nationell nivå. Snabba cash till projekt inom modern, effektiv, normförskjutande och mobiliserande klimatkommunikation finns inte att få vare sig på Naturvårdsverket, hos Kulturrådet eller ens inom ramen för Klimatklivet, där de medel som reserverats för information måste kopplas till mät- och redovisningsbara utsläppsminskningar – något som naturligtvis är omöjligt för den här typen av bredspektral folkbildning.

Därför tycker vi att det skulle vara mycket välkommet om riksdag och regering kunde avsätta medel för folkbildning inom klimatområdet, pengar som vi gärna ser fördelade på nationell, regional och lokal nivå. Handläggande och bidragsgivande instanser skulle kunna vara t ex Naturvårdsverket, Länsstyrelser eller regionförbund, kommuner och/eller de stora studieförbunden.Åter Påverka politiken-sidan

36

1

0

Gillade du den här motionen? Då kan du visa det genom att klicka på knappen här nedanför. Klicka på den en gång till för att ångra.

besökare gillar motion nr 36