Bidra med dina idéer!

En motion till Klimatriksdag 2022 är ett förslag som du, kanske tillsammans med andra, kan skriva för att föreslå en klimatåtgärd som du tycker att Sveriges regering och riksdag borde genomföra för att vi ska få en effektiv och hållbar klimatpolitik. På Klimatriksdagen röstas de förslag igenom som vi sedan gemensamt lägger fram för Sveriges riksdag.

Vi välkomnar motioner från individer, grupper och organisationer i hela landet. Motionerna till Klimatriksdag 2022 är tänkta att vara ett komplement till vår Akutplan för klimatet. Akutplanen presenterar radikala men nödvändiga steg för att nå de beslutade klimatmålen. Men tekniska och konstitutionella förändringar räcker inte. Med motionerna till Klimatriksdag 2022 vill vi därför lyfta de sociala aspekterna på omställningen och locka fram idéer om hur individer, institutioner, politiker och andra aktörer kan bidra till att sätta fokus på Människan i omställningen.

Förslag på ämnesområden kan vara social hållbarhet, mobilisering, mänskliga rättigheter, demokrati, kulturens roll, kommunikation, utbildning och lärande, livskvalitet, fysisk och psykisk hälsa, arbetsmarknadens omställning, information, medborgarengagemang, sociala “tipping points”...

Vilka åtgärder skulle du vilja föreslå till riksdag/regering för att…

…skapa acceptans, delaktighet och engagemang för nödvändig omställning?

…säkerställa demokratin och inkludering i omställningsprocessen?

...omställningen ska bli rättvis, jämlik och jämställd?

...stimulera visioner för hållbar utveckling inom planetens gränser?

...främja, driva och hitta incitament för nödvändiga livsstilsförändringar hos befolkningen?

...främja mångfald och ta tillvara olika perspektiv och kompetenser?

…involvera och dra nytta av aktörer från olika branscher och sektorer? 

...ta tillvara engagemanget hos barn och unga samt sätta deras behov högt på agendan? 

...underlätta skapandet av hållbara jobb?

...öka krismedvetande och kunskap kring organisering och hantering av kommande kriser?

...på annat sätt påskynda och säkerställa en socialt hållbar omställning?

Motionerna ska lämnas in under perioden 1 sep - 30 okt 2021

En tydlig mall samt detaljerade instruktioner om hur du skriver och lämnar in motioner kommer att presenteras på hemsidan under augusti månad. Processen för hantering och presentation av inlämnade motioner, liksom för efterföljande omröstningar, presenteras senast i oktober på hemsidan samt direkt till motionärerna.