Tema: Människan i omställningen

En motion är ett förslag till klimatåtgärd som du tycker att Sveriges regering och riksdag borde genomföra. Föreningen Klimatriksdagen välkomnar motioner från individer, grupper och organisationer i hela landet. Motionerna är tänkta att vara ett komplement till vår Akutplan för klimatet, där vi presenterar radikala men nödvändiga steg för att nå de beslutade klimatmålen.

Idag tenderar mycket fokus att hamna på tekniska förändringar. De räcker dock inte utan nu vill vi lyfta fram de sociala aspekterna i denna nödvändiga omställning. Genom motioner kan du nu bidra med dina ideer om hur omställningen ska genomföras.

Förslag på ämnesområden är social hållbarhet, mobilisering, mänskliga rättigheter, demokrati, kulturens roll, kommunikation, information, utbildning/lärande, livskvalitet, fysisk såväl som psykisk hälsa, arbetsmarknadens omställning, medborgarengagemang och sociala “tipping points”.

Vilka åtgärder skulle du vilja föreslå till riksdag/regering för att…

…skapa acceptans, delaktighet och engagemang för nödvändig omställning?

…säkerställa demokratin och inkludering i omställningsprocessen?

...omställningen ska bli rättvis, jämlik och jämställd?

...stimulera visioner för hållbar utveckling inom planetens gränser?

...främja, driva och hitta incitament för nödvändiga livsstilsförändringar hos befolkningen?

...främja mångfald och ta tillvara olika perspektiv och kompetenser?

…involvera och dra nytta av aktörer från olika branscher och sektorer? 

...ta tillvara engagemanget hos barn och unga samt sätta deras behov högt på agendan? 

...underlätta skapandet av hållbara jobb?

...öka krismedvetande och kunskap kring organisering och hantering av kommande kriser?

...på annat sätt påskynda och säkerställa en socialt hållbar omställning?