Motion nr:(107)
Rubrik: Skogsbruket ska öka biologisk mångfald och kolinlagring
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Thorsten Laxvik, Håkan Lutz (Kontakta motionär)
Ort:Edsele och Ludgo
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Statsmakterna föreslås besluta:

-att utreda hur en nationalisering av bolagsskogarna ska gå till

-att utreda hur ett förfolkligande av skogarna ska ske

-att förbjuda förbrukning av naturvärden som biologisk mångfald och inlagrat kol i
skogsbruket

Sammanfattning:
Skogsbruket måste förändras i grunden. Det kräver en annan form av förvaltning. Bolagsskogarna bör återföras till folklig förvaltning i moderna allmänningar som har betydande andra värden än ekonomisk vinst i fokus, till exempel byggande av civilsamhällen med tillitsproduktion.

För att genomföra detta krävs att bolagsskogarna först nationaliseras och därefter förfolkligas. Naturen ska brukas utan att förbrukas.

Motiv och bakgrund:
Skogen – skafferi, apotek och kyrka

I skogslandet Sverige, norr om de feodala traditionerna, har skogen betytt mat, läkande växter och plats för liv och troende. Genom skogsavvittringar, privatiseringar av allmänningar och marknadens inträde i ekonomin har synen på skogen förändrats. Den ses idag huvudsakligen som en ekonomisk resurs där sociala och ekologiska värden fått stå tillbaka. Konsekvenserna av ekonomismen ser vi i form av dramatisk minskad biologisk mångfald och utebliven kolinlagring.

Statligt ägande av skogarna är inget alternativ till privat. När staten eller kapitalet kommer över naturresurser ser vi att det till största delen endast kommer ut vinster, sopor och förstörelse. Stora oersättliga värden förbrukas. Svenskt skogsbruk måste förändras i grunden. Och det brådskar.

En skog är ett komplext system av bäckar, berg, fåglar, mikroliv, lavar, kärlväxter, rovdjur, idisslare med mera. Och träd och människor. Skog i denna bemärkelse är starkt reducerad i Sverige och istället ersatt av plantager. Med enfald som signum.
Skogsbruk bör underställas följande krav:

1. Den biologiska mångfalden ska öka. Det betyder främst återinförande av idisslarna i skogen. För 150 år sedan var all skog betad.

2. Kolilagringen ska öka nu. Det betyder främst starkt reducerad avverkning och upphörande av trakthyggesbruk.

3. Energiförbrukningen måste reduceras kraftigt, inte minst av fossila bränslen. Det innebär främst reduktion av pappersmassaproduktionen och transporter.

4. Uppkommet kapital ska satsas lokalt. Det innebär upphörande av koloniala relationer till skogslandet.

Som första steg i denna process bör skogarna som ägs av landets skogsbolag överföras till staten. Därefter bör de skogarna återgå till folklig förvaltning i moderna allmänningar där sociala, ekologiska och ekonomiska värden ska viktas lika.

Allmänningarnas ekonomiska och ekologiska funktion är att bruka utan att förbruka. Dess sociala funktion är att producera tillit, den fundamentala ingrediensen i samhällsbyggen. Människors självorganisering är vägen. Staten kan skapa förutsättningar.107

1

1

0

L