Motion nr:(109) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Intensivkurs med fokus på ett etiskt och strategiskt ledarskap för en socialt hållbar omställning
Inskickad: 2022-01-03
Motionär:Bo Franzén, Aina Hagberg, Gabriella Grusell, Jan Artem Henriksson (Kontakta motionär)
Ort:Nacka, Stockholm och Ålem
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att klimatriksdagen framför till regeringen att den ska ge en arbetsgrupp under ledning av Karl-Henrik Robèrt i uppdrag att utveckla en intensivkurs för politiker och andra beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet med syftet att ge insikt i klimatomställningens komplexitet och grunder för ett etiskt och strategiskt ledarskap i HUR en socialt hållbar omställning kan genomföras.

Sammanfattning:
Tre decennier av klimatförhandlingar givit mycket svagt resultat, brister inom politikens praxis hindrar implementering av Agenda 2030 och det ekomodernistiska tänkesättet ifrågasätts.
Det är nödvändigt av att skapa en rättvis och socialt hållbar omställning, vilket kräver förmåga att tänka om, en fördjupad insikt i klimatfrågans komplexitet samt utveckling av ett etiskt och strategiskt ledarskap.
Som en utgångspunkt för föreslagen intensivkurs kan initiativet ”Inner Development Goals” open source ramverk för transformativa förmågor med tillhörande metodbeskrivning användas.

Motiv och bakgrund:
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka trots 30 år av klimatförhandlingar och den omfattande forskning IPCC och andra forskare presenterar. I Sverige varnar klimatpolitiska rådet för att vi med nuvarande åtgärder inte kommer att nå Parisavtalets åtaganden. Karl-Henrik Robèrt (forskare inom hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola) framhåller att det största problemet inte är global uppvärmning, förlust av biologisk mångfald och ökad social oro. Det största problemet enligt honom handlar om ledarskapet; dess grundläggande insikt i hur dessa problem hänger samman, dess oförmåga att tänka om och avsaknaden av strategisk kompetens att skapa ett hållbart samhälle. Han framhåller att tilliten i ett samhälle är helt central för en socialt hållbar omställning. Den bygger på grundprinciper om samhällssystemets förmåga att stödja utveckling av god hälsa, möjligheter till inflytande, kompetensutveckling och meningsbyggande på rättvisa villkor. Politiker och andra makthavare behöver utveckla en ekologisk medvetenhet och en inre förankrad moral för att strategiskt leda omställningen [1]. Tomas Björkman visar hur denna tillit byggdes upp när det fattiga och tidigare omoderna Norden under några årtionden från slutet av 1800-talet utvecklade stabila demokratier. Insiktsfulla politiker finansierade folkhögskolor, där människor kunde utbildas och utvecklas både som individer och medborgare [2].
Vi lever i en kultur där den neoklassiska nationalekonomins perspektiv nästan är helt dominerande inom både politik och företagande. En marknad helt fri från regleringar antas kunna lösa de flesta problemen. Under 1980-talet införlivades ekomodernismen i paradigmet, vilket idag dominerar inom politiken. Det innebär att ekonomiska, sociala och ekologiska utgångspunkter ska jämställas för att skapa hållbarhet. Centralt är att mänskligt välstånd, klimat, miljö och hållbarhet är både möjliga och nödvändiga att förena. Ekonomisk tillväxt och modern teknik är här nödvändiga medel och fortsatt mänsklig påverkan på ekosystemen accepteras [3]. Många forskare underkänner nu den svenska klimatpolitiken, bl.a. Mikael Malmaeus som problematiserar tillväxtparadigmet och dess föreställningar om grön omställning, frikoppling och cirkulär ekonomi med fortsatt tillväxt [4]. Agenda 2030 är på pappret en utmanare till rådande ekonomiska och sociala ordning. Gabriel Wikström, nationell samordnare, konstaterar att vi inte kommer att nå dess mål på grund av tre systemfel; den omoderna ekonomiska styrningen av offentlig verksamhet, arbetsprocesser i stuprör och ett föråldrat skattesystem [5]. När vi ställs inför nya utmaningar och problem vill vi ofta lösa dessa med våra invanda mönster. Därför krävs även en insikt om våra mentala begränsningar kopplade till hjärnans evolution. Hotet om den globala uppvärmningen frammanar vårt sedan urtiden inbyggda mentala försvarssystem och istället för handling uppstår förnekande och prokrastinering [6].
Genom utveckling av en intensivkurs enligt vårt förslag kan nyckelpersoner inom politik, förvaltning och näringsliv få en grund för utveckling av ett strategiskt ledarskap. Finns insikten fullt ut om problemets komplexitet och allvar? Finns där låsningar i tankebanor som är svåra att utmana? Behöver vi bygga inre förmågorna för att lyckas med denna utmaning?
Som utgångspunkt kan med fördel det nyligen lanserade ramverket ”Inner Development Goals” (IDG) [7] användas. IDG är ett initiativ som grundats av bl.a. stiftelsen Ekskäret tillsammans med forskare från bl.a. KI, SU och HHS [8]. Ramverket beskriver de transformativa förmågor som är nödvändiga att utveckla hos beslutsfattare för att kunna utöva den typ av ledarskap som krävs för att förverkliga en omställning i linje med Agenda 2030. Ramverket, och snart även en metodbeskrivning, är framtaget tillsammans med forskare och praktiker verksamma inom området vuxenutveckling och fokuserar just på hur den yttre komplexiteten i samhällsutmaningar ställer krav på utveckling av inre förmågor hos ledare och beslutsfattare som exempelvis integritet, komplexitetsmedvetenhet, samskapande och mod. Som ett inspirerande exempel kan nämnas att Costa Ricas planeringsminister Maria del Pilar Garrido signerade en avsiktsförklaring (2021) om att Costa Rica som första land ska implementera IDG som ett ramverk för utveckling mot hållbarhet.

Referenser
[1] https://www.youtube.com/watch?v=zIIlCZe0ufw&list=TLGGHCmva7ojfMkxODA5MjAyMQ&ab_channel=tjugotjugotva
[2] https://youtu.be/7dswOT3rAKc
[3] https://www.ekomodernisterna.se/ (2021-11-16)
[4] https://poddtoppen.se/podcast/1473618171/tillvaxtparadigmet/25-missforstand-i-tillvaxtdebatten
[5] https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/gabriel-wikstrom-politiskt-feltank-kring-genomforandet-av-agenda-2030/
[6] Per Espen Stoknes. What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming (2015)
[7] https://www.innerdevelopmentgoals.org/
[8] http://ekskaret.se/109

2

2

0

L