Motion nr:(111)
Rubrik: Rätt till kortare arbetstid
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Jan Lindblad (Kontakta motionär)
Ort:Järfälla
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
Att ändra arbetsmarknadslagstiftning så
+ att arbetstagare årligen har rätt till sänkt arbetstid och lön med upp till 10% om så önskas
+ att arbetstagare kan växla löneökning mot arbetstidsförkorning om så önskas
+ att begrepp som "heltid" fasas ut

Sammanfattning:
Många kan tänka sig att arbeta mindre för motsvarande minskning i lön. Ge arbetstagare laglig rätt att sänka sin arbetstid med upp till 10% varje år med motsvarande sänkning av lönen. Inga särskilda skäl ska krävas. En arbetstagare ska på samma sätt kunna omvandla en löneökning med oförändrad arbetstid till oförändrad lön med arbetstidsförkortning.

Motiv och bakgrund:
En mängd undersökningar (se bla länkar nedan) visar att en signifikant del av dem som har ett arbete skulle vara intresserade av att minska sin arbetstid, till och med om det innebär en motsvarande sänkning eller utebliven höjning av lönen. I dagsläget är det vanligt att arbetsgivare nekar en förfrågan om sänkning av arbetstiden. Ofta anges inte några skäl. Än vanligare är att den arbetstagare som är intresserad av en kortare arbetstid inte ens har ställt frågan. Arbetsgivarens inställning är ofta känd på förhand, och arbetstagaren riskerar att betraktas som illojal eller ointresserad av arbetet, så det är inte utan risk att ställa en sådan fråga.

Att företag nekar kortare arbetstid kan ha många skäl. Det kan uppfattas som enklare att bedriva verksamheten med exakt den bemanning som finns idag. Man vet vad man har, inte vad man får. Rekrytering är inte enkelt eller billigt. Det finns dock även vinster. Om samma antal arbetstimmar kan fördelas på ett något större antal personer ökar möjligheterna till flexibilitet runt scheman och semestrar. Risken för problematiska konsekvenser då en nyckelkompetens tackar för sig eller blir sjuk minskar om fler delar på kompetens och verksamhetskännedom.

Från det personliga perspektivet finns det många fördelar med att tillåta frivillig arbetstidsförkortning. Flexibiliteten ökar då det blir möjligt att kombinera ett jobb med ett annat jobb, tex en startup-verksamhet. Eller att ta hand om barn, anhöriga, djur eller odlingar. Eller mer tid för studier, bisysslor, hobbies, politik och folkrörelser. Metoden att successivt, år för år, korta arbetstiden i en verksamhet kan också vara en intressant komponent i utskiftandet av klimatskadlig verksamhet.

Samhället vinner ekonomiskt på en jämnare fördelning av arbete mellan medborgarna. Det ger goda effekter på en rad områden. Konceptet "heltid" förlorar successivt sin mening i ett allt mer flexibelt arbetsliv.

https://aktuelltfokus.se/sifo-majoriteten-av-svenskarna-vill-ha-sex-timmars-arbetsdag/
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/arbetstidsforkortning_tid_ar_pengar_kongress_2019_webb_0.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186097/FULLTEXT01.pdf111

1

1

0

L