Motion nr:(115)
Rubrik: Regeringen tillsätter ett medborgarråd för klimatåtgärder
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Roger Bydler, Cecilia Emanuelsson, Marika Jenstav, Charlotte Bydler (Kontakta motionär)
Ort:Nacka
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Vi föreslår regeringen

att ett medborgarråd med omkring 150 medlemmar tillsätts före sommaren 2022

att Miljödepartementet är ansvarigt inom regeringen för att utse medlemmar i medborgarrådet, administrera arbetet och bereda de förslag, som kommer från medborgarrådet, till färdiga beslut

att Klimatpolitiska rådet får i uppdrag att utse och administrera de experter som ska ge faktaunderlag och s

Sammanfattning:
Klimatkrisen förvärras för varje dag som går. De åtgärder som regering och Riksdag hittills har beslutat räcker inte för att Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet ska uppfyllas. De räcker inte ens för att uppfylla klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket. Betydligt skarpare och mer verkningsfulla åtgärder krävs. Medborgarråd är ett sätt att bidra både till delaktighet och till åtgärder som leder till minskade utsläpp. Om medborgarna dessutom involveras i klimatarbetet underlättar det för politikerna att vinna acceptans för de åtgärder som måste vidtas i den omställning vi står inför.

Motiv och bakgrund:
Människors kunskap om orsakerna till klimatförändringen och engagemang i de förändringar som krävs är en förutsättning för att lösa klimatkrisen. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver politiska beslut som bidrar till omställningen i sig och dessutom ger förutsättningar för människor att ändra konsumtions- och mobilitetsmönster. Tilltron till det demokratiska systemet och de politiska församlingarnas förmåga att ta de beslut och genomföra de förändringar som krävs är nödvändiga för en bred medverkan från medborgarna i omställningen. Medborgarråd är ett sätt att stärka kopplingen mellan medborgare och Riksdagen samtidigt som det leder till att konkreta förslag läggs fram. Genom uppmärksamhet i media bidrar det även till att skapa opinion för klimatomställningen.
En annan fördel med medborgarråd är att det blir en brygga över partiernas meningsskiljaktigheter. Klimatfrågan är alltför viktig för att tillåtas låsas på grund av att partierna vill positionera sig i stället för att gemensamt hitta en tillräckligt fungerande lösning på detta mänsklighetens största utmaning.

En motion med rubriken med rubriken ”Medborgarråd för rättvis omställning” fördes fram av Miljöpartiet i Riksdagen i oktober 2020. Riksdagen beslöt att ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska undersöka möjligheterna för att inrätta ett medborgarråd för en rättvis omställning av samhället inom planetära gränser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen”.

Något initiativ till inrättande av ett medborgarråd har ännu inte tagits. Klimatriksdagen föreslås därför föra fram att ett medborgarråd inrättas före sommaren 2022.
I motionen till Riksdagen ingår följande:
”När folkvalda församlingar haft stora svårigheter att på egen hand hantera kontroversiella eller svårlösta frågor, har medborgarråd en historia av att fungera som komplement. Slumpvis väljs människor ut som deltagare baserat på variabler som exempelvis ålder, kön, etnicitet, vart i landet man bor och inkomst för att få ett representativt urval som speglar befolkningen i stort. Under neutral, professionell facilitering och administrering samlas deltagarna under en period ett bestämt antal tillfällen. Processen inkluderar att deltagarna får information och perspektiv av en bred expertis och relevanta intressegrupper, fördjupande samtal förs och i slutfasen tas beslut. Nutida exempel som varit framgångsrika inkluderar Irland där aborträtten och samkönat äktenskap efter många år av låsningar kunde implementeras med hjälp av medborgarråd. Frankrikes president Macron tillsatte 2019 ett medborgarråd för att tillsammans med befolkningen hitta lösningar för att reducera landets utsläpp med minst 60% till 2030 efter att åtgärder som att höja bensinskatten bemötts med våldsamma uppror och protester. Att inrätta ett medborgarråd handlar inte om att ersätta parlamentarisk demokrati. Det ska inte heller förväxlas med befintliga former i Sverige för medborgarinflytande. Vidare behöver medborgarrådet ha ett starkt mandat för att inte undergräva befolkningens förtroende för politiska institutioner.”
Medborgarråd, eller medborgarförsamlingar som de också benämns, har tillämpats i flera länder. Den medborgarförsamlingen som bildades i Frankrike för klimatet i oktober 2019 tillsattes på initiativ av president Emmanuel Macron. Dess uppdrag var att föreslå åtgärder för att nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2030, jämfört med 1990. Åtgärderna skulle även väga in att omställningen bör ske utan att öka sociala orättvisor. 150 delegater lottades fram baserat på urvalskriterier som ålder, kön, inkomst och bostadsort. Resultaten presenterades i juni 2020 och president Macron har lovat gå 146 av de 149 förslagen till mötes.
Sedan 2004 har medborgarförsamlingar använts i bland annat Kanada - ändringar av valsystem -, Irland - grundlagsändringar -, Polen, Danmark och på senare år också om klimatet förutom i Frankrike även i Storbritannien.115

1

1

0

L