Motion nr:(125)
Rubrik: Anpassning till klimatförändringar när det gäller hav och kuster
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Stellan Hamrin, Inger Björk (Kontakta motionär)
Ort:Johanneshov
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
• Regeringen omedelbart tillsätter en kriskommission för att genom kvantitativ riskanalys bedöma framtida havsnivåer
• Regeringen därefter beslutar om nödvändiga åtgärder och bidrar med medel i tillräcklig omfattning
• Regeringen påbörjar arbetet med att säkra Vättern som vattentäkt också för Mälarregionens 3 miljoner människor.

Sammanfattning:
Havsnivån stiger f.n. med 5 mm/år och denna hastighet ökar årligen. År 2100 är risken runt 10 % att den övre sannolika havsnivån är runt + 2,5 m, vilket påverkar alla bostäder och installationer längs våra kuster och dricksvattenförsörjningen för ca 3 miljoner människor i hela Mälarregionen. De bedömningar som gjorts av SMHI – och som alla svenska myndigheter och kommuner utgår från i sin planering – har varit felaktiga och är inte längre giltiga. Regeringen måste därför omedelbart ta tag i denna fråga

Motiv och bakgrund:
Havsnivån stiger f.n. med 5 mm/år och kommer runt år 2100 att stiga med runt 20 mm/år. Såväl fristående forskare, USA:s federala myndigheter och IPPC i den senaste rapporten (2021) har pekat på dessa problem som mycket allvarliga. Inklusive effekterna av den pågående utvecklingen vid Antarktis med ”shelf-isar” som lyfter från bottnarna innebär detta en risk på 10 % av havsnivån år 2100 har stigit med 2,5 m globalt. Det innebär inklusive landhöjningen för Skåne en nivåhöjning till år 2050 på runt 1 m och för Mälar-regionen en motsvarande nivå-höjning på 0,5 m. Detta kräver omfattande klimat-anpassningar
Den svenska expertmyndigheten SMHI har redan 2008 på kommersiellt uppdrag av Stockholms stad garanterat att havsnivån år 2100 har stigit med högst 0,5 m vid Mälarens utlopp och med 1 m vid Skåne. Denna uppenbara underskattning av risken för en betydande havsnivå-höjning har SMHI kommunicerat genom att undanta effekterna av ”shelf-isens” sammanbrott för sin bedömning utan att nämna detta. Alla svenska myndigheter utgår därför från att den högsta globala havsnivån år 2100 är + 1,0 m (utan landhöjning) nyligen korrigerat till + 1,1 m. Planering för de högre nivåer som IPCC och andra redovisat saknas helt. Dock har SMHI på förfrågan från andra myndigheter helt nyligen redovisat att man inte längre står fast vid nivån + 1,0/1,1 m och man hänvisar till varje byggherres skyldighet att själv ansvara för kunskaps-inhämtning. Det är därför mycket hög tid att vidta åtgärder
Havsnivå-höjningen innebär stora problem längs hela den svenska kusten och särskilt i södra Sverige p.g.a. den obefintliga eller ringa landhöjningen där. Hamnar, bryggor, utloppet från industrier, reningsverk och kärnkraftverk och bads-stränder och bryggor måste byggas om. Fastigheter, vägar och annan infrastruktur måste flyttas. Brofundament kan komma att påverkas.
Nya Slussen, som reglerar Mälarens nivå, byggs f.n. utifrån den globala nivån + 1,0 m (inte + 2,5 m), vilket innebär att hela Mälar-regionens vattenförsörjning (sjön Mälaren) riskerar slås ut runt år 2050. Möjligheter att genom kompletterande åtgärder förhindra detta saknas. Mälarregionen kommer då att behöva en ny vattentäkt och Vättern är då i praktiken det enda alternativt och ett gott sådant förutsatt att pågående planering för gruvbrytning vid Gränna och flygvapen-skjutningar i Norra Vättern stoppas. Skapandet av en helt ny vattentäkt för 3 miljoner människor kan beräknas ta runt 25 år och arbetet måste därför påbörjas snarast.125

1

1

0

L