Motion nr:(134)
Rubrik: Klimatsmart livsmedelskonsumtion inom de planetära gränserna
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Lina Hammarstrand (Kontakta motionär)
Ort:Nödinge
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
• Minska köttkonsumtionen genom skatt eller andra lämpliga styrmedel
• Ställ krav på minskat inköp av kött i offentliga upphandlingar och krav på att köttet som köps ska vara producerat i Sverige
• Gynna mat producerad i Sverige
• Öka konsumtion av ekologisk och närodlad mat genom skattereduktion eller andra lämpliga styrmedel
• Inför obligatoriskt märkning av livsmedelsprodukters koldioxidavtryck

Sammanfattning:
Köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och dessa måste vi minska. Därför måste vi minska konsumtionen av kött genom skatt eller andra lämpliga styrmedel. Vi måste ställa krav på minskat inköp av kött i offentliga upphandlingar och ställa krav på att köttet som köps till skolor och andra offentliga miljöer ska vara producerat i Sverige. En åtgärd för att bevara den hotade biologiska mångfalden är att öka konsumtionen av ekologisk och närodlad mat. För att konsumenter ska kunna välja livsmedel med lägst klimatpåverkan behöver ett obligatoriskt system för CO2-avtryck skapas.

Motiv och bakgrund:
För att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 och Parisavtalet behöver inte bara hela jordbruket ställa om och minska sina utsläpp av växthusgaser, utan hela samhället behöver ställa om och ändra sina matvanor. Köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och dessa måste vi minska. Svenskarnas köttkonsumtion har ökat med ca 40 procent under perioden 1995 och 2018, vilket är negativt både för klimatet och för hälsan med ökad risk för bland annat cancer. Dessutom är ca hälften av det kött som konsumeras i Sverige importerat från andra EU:länder med sämre djurhållning.

För klimatet och hälsan måste vi därför minska konsumtionen av kött genom skatt eller andra lämpliga styrmedel. Vi måste ställa krav på minskat inköp av kött i offentliga upphandlingar och ställa krav på att köttet som köps till skolor och andra offentliga miljöer ska vara producerat i Sverige.

Besprutning av grödor påverkar den biologiska mångfalden negativt då insekter, bin och fjärilar dör av bekämpningsmedlen. Dessutom äter vi människor grödorna och kan få i oss de giftiga ämnena som framförallt kan påverka små barn. De giftiga ämnena från besprutningen sprids dessutom till jorden och grundvattnet vilket påverkar både djur, växter och människor. Vi måste hålla oss inom de planetära gränserna och just den biologiska mångfalden är en av de nio planetära gränserna som tillsammans med klimatet redan har bedömts överskridits. Vi är i kanten av den sjätte massutrotningen och vi måste därmed göra allt för att bevara den biologiska mångfalden. En åtgärd för detta är att öka konsumtionen av ekologisk mat. Vi behöver även öka den närodlade maten, vilket gynnar både Sverige och klimatet på grund av minskade transporter och därmed fossila utsläpp från drivmedel.

Idag är det väldigt svårt för konsumenter att jämföra klimatpåverkan från olika livsmedel då det vanligtvis inte finns någon information av detta på produkterna. För att konsumenter ska kunna göra medvetna val och välja livsmedel med lägst klimatpåverkan behöver ett obligatoriskt system för märkning skapas. Detta behöver inte inkludera en livscykelanalys på hela produkten utan det skulle kunna räcka med att några delar av livscykeln inkluderas såsom tillverkning och transporter. Systemet behöver vara uppbyggt så att samma delar av livscykeln inkluderas och att ett bestämt antal växthusgaser finns med såsom koldioxid och metangas exempelvis. Detta görs för att livsmedlets koldioxidavtryck ska kunna jämföras på lika villkor och att konsumenter ska kunna göra klimatsmarta och medvetna val.

Naturvårdsverket 2021. Svensk konsumtion och produktion av kött. https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/kott-konsumtion-produktion/134

1

1

0

L