Motion nr:(141)
Rubrik: Bygg ut fjärrvärme i Sveriges alla kommuner
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Birger Eneroth (Kontakta motionär)
Ort:Lidingö
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
Satsa nu på att i alla kommuner ansluta fler gamla och nya byggnader till kommunal fjärrvärme och fjärrkyla.

Sammanfattning:
Det blir mycket billigare och bättre med större anläggningar än att ha många mindre anläggningar för värme. Med en större värmepanna kan man producera både el och värme. Man får med värmepump samtidigt både värme, fyra gånger mer värme än med direktel, och dessutom kyla, som ju är bra i bl a livsmedelslager, arbetsplatser och bostäder på sommaren. Fler drifttimmar per år till en lägre kostnad än med en panna i varje hus.
Spillvärme från företag kommer till nytta.

Motiv och bakgrund:
Stora solenergianläggningar för både el och värme är mycket billigare än många små och eftersom värmebehovet varierar får anläggningen fler drifttimmar per år. Stora behållare för lagring av varmvatten blir mycket billigare än många små, som därför inte behöver byggas. Mycket längre lagringstid för varmvatten blir rimlig. Tillförsel och användning av el samordnas och blir mer planeringsbar. Och med mer lokal produktion minskar risken för långvariga stora avbrott. Behovet av nya större kraftledningar kan minska. Och med kraftfull utbyggnad av solpaneler för elproduktion får man ofta bra tillfällen att ladda batterier i elfordon.

Brännbart avfall kan i en större förbränningsanläggning ge både el och värme. I en stor panna är det också lättare att styra förbränningen till ca 1000 grader temperatur så att luftföroreningen blir mindre. Luftföroreningar dödar sammanlagt ca 7 000 personer per år i Sverige.

Och vi utvecklar teknik som kan exporteras. På många platser i många länder har man inte ett stort elnät, men man vill ändå ha varmvatten, kyla och ett lokalt elnät. Internationell solidaritet idag och för framtiden är viktig. Tillsammans kan vi rädda klimatet och välfärden.

Resultatet av mer fjärrvärme blir nog också att vi får tätare bebyggelse, som underlättar kollektivtrafik, stora och bra avloppsreningsverk som ger biobränsle till bussar mm, närhet till service av olika slag, mindre behov av resor, ett minskat beroende av bilar, vägar och parkeringsplatser. Plantera mera träd istället. Och alla kan ju inte eller vill inte köra bil. Vi får mindre utspridning av bebyggelse på jordbruksmark, i skog och på stränder. Mer naturmark räddas. Ett mer hållbart samhälle ? ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Effektiva åtgärder för att rädda klimatet. Tänk på framtidens människor, kommande generationer och ekosystem.

Å Birgers Eneroths vägnar, registrerat av Karin Petersson141

1

1

0

L