Motion nr:(142)
Rubrik: Mera stöd till jordbruk som månar om klimat och miljö
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Christer Gullberg (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- Ge uppdrag till Jordbruksverket att ta fram stödformer till ekologiska kretsloppsjordbruk som tillämpar regenerativa jordbruksmetoder så att dom kan konkurrera med jordbruk som inte tar hänsyn till klimat och miljö.

Sammanfattning:
Nuvarande jordbruksstöd utgår ofta med ersättning per hektar. I stället bör stödformer till ekologiska kretsloppsjordbruk som tillämpar regenerativa jordbruksmetoder stödjas.
En utökning av kolsänkor i jordbruksmark och i jordbrukslandskapet bör prioriteras och stimuleras. Det kan ske genom stöd för vallodling, odling av fleråriga grödor och undvikande av åkermark i träda, eftersom obevuxen mark leder till kväveläckage.
Stöd kan också ges för plantering av alléer, kantzoner häckar med mera och inte minst för att återväta dikade våtmarker. När en markägare vidtar flera åtgärder som stödjer bå

Motiv och bakgrund:
Ekologiska kretsloppsjordbruk har svårt att konkurrera med konventionellt jordbruk eftersom det saknas tydliga mål och stöd för klimatåtgärder inom jordbruket.142

1

1

0

L