Motion nr:(143)
Rubrik: Minska utsläppen från flyg- och biltransporter
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Lina Hammarstrand (Kontakta motionär)
Ort:Nödinge
Ämneskategori: Livskvalitet och hälsa

Föreslagna åtgärder:
• Inför skatt på flyget
• Höj skatten på fossil bensin och diesel
• Informationskampanjer om var man kan tanka biobensin och biodiesel för att främja användningen av förnybara bränslen
• Bygg hållbara städer där de boende kan ta sig runt kollektivt, med cykel eller gå
• Prioritera gång- och cykelbanor
• Ta bort parkeringsplatser i storstäderna
• Satsa på utbyggnation av järnvägen

Sammanfattning:
För att nå Sveriges klimatmål måste hela samhället ändra hur man transporterar sig. Vi måste minska antalet flygresor radikalt då flyget står för lika stora utsläpp av växthusgaser som alla personbilar i Sverige. Resandet med bil måste också minska avsevärt och förnybara bränslen främjas. Inte bara elbilar utan även biobensin och biodiesel.

Hållbart resande måste komma in i tidiga skeden i samhällsplaneringen där närheten till samhällsviktiga funktioner finns och gång- och cykelstråk prioriteras. Satsa dessutom på storsatsning på kollektivtrafik och järnväg.

Motiv och bakgrund:
För att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 och Parisavtalet behöver inte bara hela transportsektorn ställa om och minska sina utsläpp av växthusgaser, utan hela samhället behöver ställa om och ändra sitt sätt att transportera sig. Flygets klimatpåverkan är stor. Lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige vilket motsvarar 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017 (Källa Naturvårdsverket). För att leva hållbart och nå klimatmålet behöver vi reducera våra utsläpp till cirka 1 ton per person och år, vilket motsvarar en flygresa till södra Spanien. I Sverige reser vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet, vilket är långt ifrån hållbart. Förnybara bränslen till flyget kommer inte finnas tillgängligt inom de närmaste åren och därför måste vi minska flygandet genom införande av skatt eller liknande styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser från flyget.

Transporter med personbilar måste liksom flyget minska i Sverige. Vi måste ändra inställningen till bilen som ett transportmedel som man tar överallt för att det är bekvämt. Personbilar resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som flyget, alltså 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017 (Källa Naturvårdsverket). Det finns förnybara drivmedel för vanliga bensin- och dieselbilar som inte innebär att man behöver skrota sin bil och köpa en elbil, vilket många inte vet om. Satsa därför på informationskampanjer om var man kan tanka biobensin och biodiesel för att främja användningen av förnybara bränslen. Uppmuntra även företag att öka produktionen av biobensin och biodiesel genom långsiktiga planer och ställ krav på utfasning av fossila bränslen.

Personbilar har förutom en enorm påverkan på växthuseffekten och klimatet även påverkan på ökade bullernivåer och lokala luftföroreningar som kväveoxider och stoft. Dessa påverkar människors hälsa negativt och ökar risken för cancer mm. Transporter med bil måste därför minska för att nå Sveriges klimatmål därför föreslås en höjning av bensin och dieselpriset. Bilen borde vara till för dem som bor på landsbygden och inte för dem som bor i städerna. Ta därför även bort merparten av parkeringsplatser i städerna för att få bort bilarna därifrån.

För att leva hållbart behöver vi bygga hållbara städer där boenden kan åka kollektivt, cykla eller gå. Alla i storstäderna borde ha gång- och cykelavstånd till förskola, skola samt en mataffär. Gång- och cykelbanor behöver prioriteras och göras säkra både för barn och vuxna. Storsatsningar behöver göras på kollektivtrafik och järnväg för att kunna transportera sig hållbart. Idag är det stora problem med både kollektivtrafik och tåg som ofta resulterar i stora förseningar. Vi behöver attrahera alla till att resa hållbart och därför effektivisera dessa färdmedel. Tåget ska alltid vara billigare än att vilja flyget och förseningar ska byggas bort och minskas.

Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/flygets-klimatpaverkan143

1

1

0

L