Motion nr:(154)
Rubrik: Bioenergi är inte klimatneutralt - avveckla skattelättnader
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Amanda Tas, Lena Wallin (Kontakta motionär)
Ort:Luleå
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Inkludera de faktiska biogena utsläppen från förbränning av all bioenergi inkl. svartlut från pappersindustrin i Sveriges officiella statistik av växthusgasutsläpp. Inkludera indirekta utsläpp från markanvändning i Sveriges officiella statistik av växthusgasutsläpp.
Avveckla alla skattelättnader till bioenergi från skog. Inför investeringsstöd för minskad energiförbrukning & energieffektivisering.

Sammanfattning:
Bioenergi är inte CO2-neutralt och ger omedelbara CO2-utsläpp vilket bidrar till växthuseffekten, precis som vid förbränning av fossila bränslen. Bioenergi ger även upphov hälsovådliga luftföroreningar. I ett öppet brev till EU parlamentet varnar närmare 800 forskare för att skogliga biobränslen kan ge större kolutsläpp än fossila bränslen. Trots det redovisas CO2-utsläppen från bioenergi inte i den officiella klimatstatistiken i Sverige utan ses som nollutsläpp. Skattelättnader till bioenergi från skog behöver avvecklas till förmån för minskad energiförbrukning & energieffektivitet.

Motiv och bakgrund:
Bioenergi anses vara en förnybar och klimatneutral energikälla. CO2-utsläppen redovisas som nollutsläpp i officiell klimatstatistik och bioenergi är därför undantagen både från energiskatt och koldioxidskatt i Sverige och EU. Bioenergi står idag för Sveriges näst största energitillförsel efter kärnkraft och är den största så kallade förnybara energikällan i Sverige sett till slutlig energianvändning (ca 140 TWh).
Bioenergi är inte koldioxidneutralt och ger även upphov till hälsovådliga utsläpp av små partiklar (PM 2.5), svart kol, flyktiga organiska kolväten (VOC) samt PAH-föreningar som är carcinogena. Vid förbränning av bioenergi frigörs CO2 omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen. Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen. Det tar många år att kompensera för dessa kolutsläpp: i ett 50-100 års perspektiv kan biobränslen ha en högre klimatpåverkan än fossila bränslen på grund av ett lägre energiinnehåll än olja och kol. Mer CO2 släpps därför ut per energienhet. Detta sker oavsett om skogsbruket är hållbart eller inte. Dessutom är kalavverkning den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige vilket i sin tur bidrar till stora CO2-utsläpp (ca 18 miljoner ton CO2 per år). Självfallet måste även användningen av fossila bränslen minska snabbt.
I ett öppet brev till EU parlamentet i januari 2018 varnar närmare 800 forskare för att skogliga biobränslen kan ge större kolutsläpp än fossila bränslen:
https://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-as-of-january-16-2018.pdf
Även det europeiska forskningsrådet European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) uppmanar till internationella restriktioner mot bioenergi från skog.
Ca 7 % av den skog som nettoavverkades i Sverige 2018 blev till brännved av trädstammar (s.k. stamvirke). Även om man bara tar tillvara på restprodukter från skogsbruket i Sverige kommer de i regel från kalhuggna skogar och restprodukterna behövs för att tillföra skogsmarken näring och för att främja den biologiska mångfalden i skogen. Hyggesfritt skogsbruk används än så länge bara i mycket liten utsträckning i Sverige.
Enligt Sveriges officiella statistik har CO2-utsläppen minskat i Sverige med ca 27 % sedan 1990 och låg på ca 51 miljoner ton CO2 2019. Om CO2-utsläpp från biobränslen inkluderas ökar CO2-utsläppen med ytterligare ca 49 miljoner ton CO2 – nästan lika mycket som de fossila utsläppen. Enbart de biogena CO2-utsläppen som kommer från förbränning av restprodukten svartlut från pappersmassaindustrin (ca 15-18 miljoner ton CO2 per år) motsvarar de fossila utsläppen från Sveriges transportsektor (drygt 16 miljoner ton CO2 år 2019). Totalt släpps drygt 100 miljoner ton biogena och fossila växthusgaser ut årligen i Sverige - CO2-utsläppen har med andra ord inte minskat sedan 1990.
Massa- och pappersindustrin är dessutom den i särklass energi-intensivaste industrin i Sverige (73 TWh). Pappers- och massaindustrin betalar dock inte koldioxidskatt och behöver inte heller köpa utsläppsrätter för sina årliga CO2-utsläpp.
Det är dags att omvärdera bioenergins klimatnytta. Den ökande landanvändningen samt de förhöjda utsläppen av växthusgaser från både landomvandling och förbränning får inte bortses från. Tidsfaktorn är viktig. Vi måste undvika överskridandet av s.k. ”tipping points”. Det betyder att oavsett var koldioxiden eller andra växthusgaser kommer ifrån måste vi se till att ökningen av den i atmosfären tvärbromsar. Utsläppen måste hastigt ner både från fossila bränslen och från biobränslen.
Hittills har över 280 000 privatpersoner i EU skrivit under en namninsamling till EU om att skogar behöver skyddas - inte eldas upp:
https://act.wemove.eu/campaigns/biomass-europe
Lyssna på forskarna och folket: de indirekta utsläppen från markanvändning i samband med skogsbruk och avverkning måste beaktas i beräkningar av växthusgaser från biobränslen i Sverige. Avveckla alla skattelättnader till bioenergi från skog. Vi behöver istället införa investeringsstöd till minskad energiförbrukning, energieffektivisering och elektrifiering.
Referenser:
https://www.dn.se/sverige/sa-forsvann-en-sjattedel-av-sveriges-utslapp-fran-statistiken/
https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/luftfororeningar/forbranning-av-ved
https://easac.eu/media-room/press-releases/details/easac-s-environmental-experts-call-for-international-action-to-restrict-climate-damaging-forest-bioenergy-schemes/
https://doi.org/10.1111/gcbb.12643
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaac88
http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/gcbb.12110
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/sm-bruttoavverkning-2019.pdf
https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
https://www.dn.se/debatt/landsbygdsministern-har-fel-kalhyggen-inte-klimatsmarta/154

1

1

0

L