Motion nr:(24) version nr: 2Välj version:
Rubrik: Nolltaxa eller låg taxa i kollektivtrafiken är en rättvisefråga
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Gertrud Brorsson (Kontakta motionär)
Ort:Stockholm
Organisation:Kollektivtrafikant Stockholm
Ämneskategori: Klimat- och miljörättvisa

Föreslagna åtgärder:
I syfte att, som en del i den gemensamt finansierade generella välfärden, skapa en rättvis kollektivtrafik som bidrar till utsläppsminskningar, föreslår Föreningen Kollektivtrafikant Stockholm
? att nolltaxa, alt låga, symboliska, och enhetliga avgifter i kollektivtrafiken införs i hela landet
? att riksdag och regering utarbetar en plan för genomförande och finansiering av nolltaxa eller låga av

Sammanfattning:
Att kunna ta sig fram borde vara en rättighet. Med helt avgiftsfria eller låga, symboliska avgifter blir det möjligt för alla att åka kollektivt. I en situation där orättvisorna ökar blir de höga kostnaderna för kollektivtrafiken särskilt tunga för vissa. Det finns de som tvingas att planka för att ta sig till jobbet eller uträtta andra nödvändiga aktiviteter.
Politikens uppgift är då att ge möjligheter för människor att leva på ett miljövänligare sätt utan att man hotar klimatet. Det som är bra för miljön ska vara billigt, och det som är dåligt dyrt. Låga, symboliska avgifter eller nolltaxa v

Motiv och bakgrund:
Det är bråttom! Vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser NU! Transporterna i Sverige står för ca 30% av dessa. Den här motionen avser att genom satsning på kollektivtrafiken minska utsläppen på ett rättvist och socioekonomiskt omfördelande sätt. Frågan är komplicerad på så sätt att många av frågorna avgörs regionalt. Det medför att priser och utbud i kollektivtrafiken är mycket olika i olika delar av landet. Landsbygds och glesbygdsområden är underprivilegierade. De flesta upplever att det inte finns några alternativ till att ha bil. Ett mycket bättre kollektivtrafikutbud särskilt på landsbygden, kombinerat med låga eller inga avgifter som denna motion föreslår, skulle kunna ändra på den låsta situationen.

Nolltaxa eller låga, symboliska avgifter omfördelar påtagligt från rik till fattig och ger alla samma möjligheter att röra sig obehindrat. Förändringen är dessutom en socioekonomisk och feministisk satsning då de flesta bor i förorten och majoriteten av kollektivresenärerna är kvinnor. Om fler åker kommunalt minskar bilismen och möjliggör även en effektiv markanvändning, så att vi kan återta ytor som idag är reserverade för bilar och använda dem till att bygga bostäder och utöka grönytor.

Genom styrmedel såsom vägavgifter, fordonsskatter, förmånsskatter, bensinskatter, och/eller skatt på höga inkomster och kapital skulle finansiering av omställningen göras möjlig. Trängselavgifter bör användas som intäktskälla till utbyggd kollektivtrafik i stället för att finansiera nya motorvägar i storstadsområden, som i fallet Förbifart Stockholm.

En undersökning av tidningen Dagens ETC visade att införande av nolltaxa med finansiering via skattsedeln skulle medföra lägre kostnad för låg- och medelinkomsttagare och något högre för de med inkomster över 75000 /månad, jämfört med aktuella priser på 30-dagarskort i de tre storstadsregionerna.

Rekommendationer och lösningar kan skapas nationellt av riksdag och regering. Det är på det statliga planet vi kan föra de generella resonemangen om det som i slutändan måste konkretiseras och förverkligas på det regionala planet. Den statliga utredning som gjordes som ett led i Januariavtalet, ?Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik, SOU 2020-25?, uppfyller inte förväntningarna. Enligt organisationen Resenärsforum har man duckat för de svåraste knäckfrågorna. Resenärsforum menar bl a att utredningen inte vågar röra det kommunala självstyret, saknar användarperspektiv, förlitar sig på okritisk teknikoptimism, och har naiva förhoppningar om att branschen själv ska komma överens, trots tidigare misslyckanden.

Att kunna röra sig fritt i samhället är en rättvisefråga och har betydelse för människors möjlighet till integration i samhället vilket i sin tur kan påverka gängkriminalitet och annan brottslighet. Särskilt för ungdomar och unga vuxna är mobiliteten en fråga om frihet, rättvisa och jämlika möjligheter.
Källor: SOU-utredningen och Resenärsforums remissvar. Utredningen i Dagens ETC om effekterna när det gäller inkomstskattehöjningar
(länkar till utredningen och till remissvaret från Resenärsforum, till artikeln i Dagens ETC)

https://www.etc.se/ekonomi/sa-mycket-tjanar-du-pa-nolltaxa-i-kollektivtrafiken

https://www.etc.se/search/content/nolltaxa%20i%20kollektivtrafiken

http://www.resenarsforum.se/wp-content/uploads/2020/11/20201016_Resenarsforum_Remissvar_I2020_01315_TM.pdf24

2

2

0

L