Motion nr:(28)
Rubrik: Skatt på nötkött!
Inskickad: 2021-10-28
Motionär:Lukas, Johansson (Kontakta motionär)
Ort:Lund
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Att öka sannolikheten för ett miljövänligt beteende genom bestraffning via skatt. Privatpersoner måste göra en klimatpositiv livsomställning och därför bör det införas skatt på nötkött för att uppnå det. Motionen innefattar alla de olika hållbarhetsdimensionerna dvs den, ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen.

Sammanfattning:
År 2018 släppte varje svensk ut 8,06 ton koldioxid och enligt Parisavtalet ska den globala uppvärmningen stanna på två grader och strävas till 1,5 grader. Enligt tre olika mål måste vi sänka utsläppen till ett ton koldioxid per person per år. Att införa skatt på nötkött hade hjälpt människor att göra mer miljövänliga val i vardagen.

Motiv och bakgrund:
Året 2018 släppte varje person i svenska befolkningen ut 8,06 ton koldioxid (Naturvårdverket, u.å.) vilket måste minska om vi vill behålla vår jord. Enligt Parisavtalet ska globala uppvärmningen hållas kvar vid två grader och att det ska strävas för att uppnå 1,5 grader. Enligt de tre miljömålen, Generationsmålet, Parisavtalet och “Begränsad klimatpåverkan” bör varje person i hela världen genomsnittligt bara släppa ut 1 ton koldioxid per år till 2050 (Sveriges miljömål, u.å.). För att uppmuntra människor till att göra mer klimatsmarta och miljövänliga val hade skatt på o-miljövänligt beteende fungerat. Det finns vetenskapliga och tekniska och ekonomiska medel för att främja omställning men ändå har världen inte uppnått tillräckliga förändringar ännu. Enligt en studie är det inte det bara det tekniska som måste förbättras utan även människors beteende, dvs att fler människor måste aktivt göra fler miljövänliga val i deras vardag. Ett sätt att uppnå detta är psykologiskt genom att sätta skatt på nötkött eftersom att enligt Livsmedelsverket:

“Nötkött på den svenska marknaden orsakar 23-39 kg koldioxidekvivalenter* /kg kött”. (Livsmedelsverket, 2021)


Genom att införa skatt på nötkött kommer människor att köpa mer miljövänliga alternativ i och med att det kommer vara billigare.

Naturvårdverket (u.å.) https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
Sveriges miljömål (u.å.) https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/konsumtionsbaserade-vaxthusgasutslapp-per-omrade/
Livsmedelsverket (2021) https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott-och-chark28

1

1

0

L