Motion nr:(48)
Rubrik: Använd statens skogar till det allmännas bästa och implementera landskapskonventionen
Inskickad: 2021-11-01
Motionär:Lena Wallin, Amanda Tas, Margareta Ihse, Roger Bydler, Anders Axner, Sebastian Kirppu, Linnea Helmersson (Kontakta motionär)
Ort:Luleå
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- Att statens skogar i första hand skyddas för det allmännas bästa, dvs kollager, biologisk mångfald, rekreation, urfolks rättigheter.
- Plantager på statlig mark används som utbytesmark för skyddsvärd skog så att Sverige kan närma sig målet om 30 % skyddad landareal.
- Att implementera landskapskonventionen där NV & Riksantikvarieämbetet ges huvudansvaret gemensamt med Jordbruksv., Skogsst. & Bov

Sammanfattning:
Vi står inför stora utmaningar med klimathot och utarmning av biologisk mångfald. Båda måste betraktas tillsammans, då klimatmodeller bygger på fungerande ekosystem som kolsänkor. För att nå miljömål behövs delaktighet, kunskapsöverföring, hållbar planering och förvaltning över hela landskap i enlighet med landskapskonventionen. Målen nås effektivare genom att all statlig skogsmark undantas från avverkning. All statlig skogsmark bör i första hand användas till att gynna det allmännas bästa för kollektiv nytta, d.v.s. som kollager, för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sociala värden.

Motiv och bakgrund:
Samhället står inför enorma utmaningar gällande klimatet och förlust av biologisk mångfald. Utan fungerande ekosystem och klimat kommer människans och många andra arters chans till överlevnad att minska drastiskt.

Sverige har förbundit sig i den europeiska landskapskonventionen (ELC) att genomföra en politik där landskapets värden och särdrag kartläggs och beaktas. Den lyfter fram landskapet som en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. Landskapet definieras som ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av samspelet mellan det naturliga och/eller mänskliga faktorer. Konventionen har aldrig implementerats i Sverige.

Syftet med konventionen är att utveckla sektorsövergripande strategier för hållbar planering och förvaltning av landskap, samt att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i sådant arbete. Utöver att Naturvårdsverket ges huvudansvaret med utvecklande av metoder, efterlevnad och uppföljning bör aktörer på olika nivåer; statliga myndigheter, organisationer, kommuner, och markägare, ta ansvar för landskapet.
Landskapskonventionen kan bli en plattform för demokratiska processer som dialog, delaktighet och samarbete. Landskapsbegreppet har stor potential som samlingspunkt för gemensamma strävanden mot en rikare livsmiljö för människor och djur i såväl skogslandskapet som jordbrukslandskapet. När så sker skapas även de sociala kontakter och nätverk som bidrar till omställningen.
Det finns faktorer och funktioner som måste ingå för en hållbar utveckling. Det gäller t.ex. biologisk mångfald, ekosystemtjänster, markkvalitet, kolinlagring och klimateffekter. Det gäller även socialt knutna frågor som rekreation, turism, kulturarv och estetik. Den dominerande delen av dessa funktioner kan inte utgå från bestånd utan måste ses från ett större perspektiv, ett landskap.

En strategi för hållbar planering och förvaltning av landskap i enlighet med landskapskonventionen inkluderar implementering och efterlevnad av nationella och internationella miljömål.

Idag saknar hela 14 av 15 skogsnaturtyper i EU:s habitatdirektiv gynnsam bevarandestatus i Sverige. Förlust av livsmiljöer, är en stor bidragande orsak till att ca 2 000 skogslevande arter är rödlistade idag. Bara ca 6 % av den produktiva skogsmarken är formellt skyddad i Sverige.

Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald för år 2030 ska minst 30 % av landytan och havet skyddas i EU. Alla återstående urskogar och naturskogar i EU ska skyddas strikt liksom områden med mycket högt värde eller mycket hög potential för biologisk mångfald. Även betydelsefulla områden av skadade och kolrika ekosystem ska återställas och minst 30 % av livsmiljöerna och arterna ska uppnå gynnsam bevarandestatus eller åtminstone uppvisa en positiv utveckling.

Staten äger totalt ca 15 % av den svenska produktiva skogsmarken främst via skogsbolagen Sveaskog (ca 14 %).

2019 krävde drygt 45 000 privatpersoner och 23 miljöorganisationer i kampanjen Vår skog, skydd av samtliga skyddsvärda skogar som Sveaskog förvaltar: https://varskog.nu/

Enligt en undersökning av WWF, anser 8 av 10 svenskar att det är viktigt eller mycket viktigt att skydda skogar med höga naturvärden från att huggas ner.

Statens skogar ska användas till det allmännas bästa:
kollager, skydd av all naturskog och restaurering av yngre trädbevuxna marker till naturskog.
biologisk mångfald, all skötsel för skogarna ska utgå från och/eller efterlikna naturliga störningar. Ingen avverkning för virkesuttag.
rekreation, friluftsliv, folkhälsa, naturturism, urfolks rättigheter, skogarna ska kunna bli hänglavsrika skogar som gynnar rennäringen och tallskogar bli glesa lavhedstallskogar som gynnar rennäring och biologisk mångfald.

Delar av Sveaskogs bestånd bör användas som bytesmark för att skydda hotade naturskogar på privat mark, skogsallmänningar och besparingsskogar. Om all statlig skogsmark används, skulle ca 15 % av den svenska produktiva skogsmarken bli skyddad. Med befintliga naturreservat/nationalparker skulle ca 21 % skyddad produktiv skogsmark nås.

Referenser:
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/ekosystemtjanster/darfor-behovs-ekosystemtjanster/
https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/skog-halsa/
https://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-5-2019/attachment/kslat-5
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/sveriges-arter-och-naturtyper-i-eus-art--och-habitatdirektiv?
https://www.scb.se/contentassets/969d343fd8c648529810769f0542f35c/mi0603_2020a01_br_mi41br2101.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0380&qid=163508924053
https://www.wwf.se/pressmeddelande/atta-av-tio-vill-ha-ett-skogsbruk-som-skyddar-arters-livsmiljoer-4053912/
https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/var-verksamhet/om-vara-skogar/48

1

1

0

L