Motion nr:(55)
Rubrik: Hållbar utveckling; Förverkliga intentionerna i läroplanerna
Inskickad: 2021-11-03
Motionär:Gitte Jutvik Guterstam (Kontakta motionär)
Ort:Trosa
Ämneskategori: Kunskap, lärande och beteendeförändring

Föreslagna åtgärder:
Klimatriksdagen uppmanar kommande regering att
- Ge Skolverket uppdrag och finansiering för att initiera ett utvecklingsarbete för utbildning i hållbar utveckling
- Sprid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av lärandet för hållbar utveckling.
- Uppdra a?t Universitetskanslera?mbetet att förändra lärarutbildningen så att utbildning för hållbar utveckling integreras på
lärarutbildningar

Sammanfattning:
Sammanfattning
Utbildningssektorn är en viktig aktör när klimatmålen ska nås. I grundskolans läroplan betonas vikten av hållbar utveckling i flertal ämnen. Undervisningen ska ha ett miljöperspektiv och belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Styrdokumenten framhåller alltså utbildning för hållbar utveckling, däremot brister förverkligandet av dessa intentioner. Motionen yrkar på åtgärder i form av regeringsuppdrag till berörda myndigheter.

Motiv och bakgrund:

Enighet råder om att styrdokumenten ger stöd för hållbar utveckling i undervisningen. Dessvärre har varken den tidigare så höga internationella svansföringen eller satsning på forskning fått önskvärd omsättning i undervisning och skolornas vardagsarbete. Initiativ som Den Globala Skolan och det arbete en rad organisationer genomför att föra ut forskningsresultat, arrangera kompetensutveckling för lärare och göra läromedel är glädjande. Men utan mer kraftfulla signaler från ansvariga kommer skolledare och lärare inte prioritera pedagogiskt utvecklingsarbete. Alla elever ska få tillgång till relevant kunskap och motivation att vara delaktiga i samhällets hållbara utveckling. Regeringen bör därför omgående ge berörda myndigheter tydliga och långsiktiga uppdrag att stärka utbildning för hållbar utveckling i lärarutbildning, i Skolverkets utvecklingsarbete samt genom Skolinspektionens uppföljningar.55

1

1

0

L