Motion nr:(84)
Rubrik: Förbättra odlingsmöjligheterna i stadsmiljö med biokol
Inskickad: 2021-11-19
Motionär:Eva Gustavsson (Kontakta motionär)
Ort:Linköping
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
- Möjliggör mer klimatvänliga och resurssnåla stadsodlingar
- Gör biokol tillgängligt för i första hand gemensamhetsodlingar/stadsodlingar och i andra hand för privatpersoner
- Främja produktion av biokol vid storskalig förbränning av biomassa

Sammanfattning:
Stadsodlingar bygger i allmänhet på odling i pallkragar med stora mängder inköpt jord, sannolikt i de flesta fall baserad på semifossil torv.
För att stadsodlingar och gemensamhetsodlingar ska bli framgångsrika krävs att odlingarna ger en viss avkastning även om odlingskunskaperna inte är de bästa. Biokol kan vara ett sätt att skapa mer produktiva odlingar på ett klimatvänligt sätt. Det är en känd, säker och lågteknologisk metod att binda kol för tusentals år. Det höjer även produktiviteten i odlingsmark att tillföra biokol. Den största effekten uppnås på torra och magra jordar.

Motiv och bakgrund:
Det skapas alltfler stadsodlingar av olika slag vilket är positivt som folkbildning och de kan ge ett tillskott av lokalt producerade grönsaker. Ofta utgörs de av gemensamhetsprojekt vilket är positivt för folkhälsan och robustheten i civilsamhället.

När många nya odlare tillkommer brister det dock emellanåt i odlingskunskaperna. Denna kunskapsbrist har under senare år effektivt kompenserats genom odling i pallkragar. Eftersom pallkragar med inköpt jord, oftast baserad på semifossil torv, ibland även energikrävande lecakulor, utgör en avsevärd klimatbelastning i sig, bör stadsodlingar få förutsättningar att frodas och ge god avkastning även vid odling direkt i mindre god jord. Biokol är ett sätt att samtidigt förbättra jorden och binda kol för tusentals år.

Biokol bildas vid ofullständig förbränning av biomassa. Pilotprojektet i Högdalen Stockholm för framställning av biokol har varit framgångsrikt och nu planeras en större anläggning. https://www.di.se/hallbart-naringsliv/ny-forskning-de-vill-radda-klimatet-med-kol/

Staten bör genom informationsinsatser och ekonomiskt stöd främja byggande av biokolsanläggningar vid fjärrvärmeverk och andra anläggningar där biomassa förbränns i stor skala. Stödet kan vara kopplat till att en viss del av det producerade biokolet ska användas lokalt för att ge förutsättning till klimatvänliga stadsodlingar på fler platser än som i dag är möjligt.84

1

1

0

L