Motion nr:(95)
Rubrik: UTBILDA EN FÖRSTA KULL SAMTALSLEDARE!
Inskickad: 2021-11-20
Motionär:Ola Gabrielson (Kontakta motionär)
Ort:Enskede
Ämneskategori: Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Föreslagna åtgärder:
Vi behöver
• en snabb utredning om vilka utbildningskrav som ställs på en demokratisk samtalsledare
• ett uppdrag till en högskola att inrätta en kurs för att utbilda sådana
• en budget för projektanställning av dessa samtalsledare

Sammanfattning:
För att undvika samhällsoro och ökad populism måste klimatomställningen förankras i dialog med väljarna. En viktig komponent är det informerade djupa ”deliberativa” samtalet. Där detta ska ske i större format krävs en struktur och regler kring samtalet, och personer som upprätthåller dessa. Ett nytt yrke uppstår, en ”demokratisk samtalsledare”.

Här föreslås att Regeringen tillsätter en snabbutredning för att ta fram vilka utbildningskrav som ställs på samtalsledare, och inrättar en utbildning för en första kull av dessa.

Motiv och bakgrund:
En vanlig invändning mot omställningen är ”Men vad ska folk jobba med?”. Ett nytt, och viktigt, yrke är samtalsledare.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer att påverka alla människors liv. Förändringar har alltid skapat oro och ofta medfört protester och demonstrationer, och kan leda till populistiska strömningar som önskan att skylla på de svagare i samhället. Denna risk för oro är en viktig anledning till politiska beslutsfattares tvekan inför att ta beslut om nödvändiga förändringar.

Forskning och erfarenhet visar att människors attityd till förändringar blir mer positiv om de känner sig delaktiga i besluten. Besluten blir också bättre, och risken att göra fel lägre, när de som påverkas av besluten själva deltar.

Folkomröstningar är inte en bra metod för medborgarinflytande, eftersom de är precis lika lätta att styra med slogans och massiva reklamkampanjer som de allmänna valen. Ett bra beslut kräver en grundlig genomgång av förutsättningarna och en djup, vissa kallar det ”deliberativ”, diskussion om för och emot.

För att denna diskussion ska fungera bra krävs dessutom en struktur och regler för samtalet. Deltagarna ska respektera varandras åsikter, alla ska kunna förklara vad de tycker och ingen ska tillåtas tysta ner andra, samtalet ska målinriktat syfta till ett beslut inom en given tid, osv. Alla ska vara överens om hur beslutet ska tas, och acceptera detta beslut.

För att detta ska fungera bra bör samtalet ledas av en yttre person, en professionell samtalsledare eller ”facilitatör”. Denna person ska inte delta i diskussionen, utan endast opartiskt se till att deltagarna följer reglerna och att samtalets struktur upprätthålls. Detta ställer höga krav på samtalsledaren.

Detta blir ett viktigt jobb under omställningen. Vi bör alltså utbilda människor som kan fylla dessa jobb. Denna utbildning skulle kunna vara en eftergymnasial kurs som påbyggnad för människor som redan har utbildning som till exempel socionom eller psykolog, eller som en del av en längre utbildning i ”demokratiska processer”. I görligaste mån bör utbildningen utföras som valbar delkurs i en existerande utbildningslinje, till exempel inom socionomutbildning, och göras tillgänglig även för personer med tidigare examen och/eller relevant yrkeserfarenhet.

Hur många professionella samtalsledare behövs? I ett första steg om åtgärder mot klimatförändringar kan det antas arrangeras ett tiotal Medborgarråd med hundra personer i varje. Av dessa råd kommer kanske tre till fem att gå parallellt. Till ett råd på ett hundratal personer behövs tio till femton samtalsledare plus reserver. Totalt kommer det då behöva utbildas femtio till hundra samtalsledare i det första steget.95

1

1

0

L