Motion nr:103
Rubrik: All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
Ämnesområde: Stad och land
Inskickad: 2018-02-24
Motionär:Xenia Brundin & Tanja Cordova Gonzalez (silwalfoundation@gmail.com)*
Ort:Malmö
Organisation:Silwal Foundation & Ribban Beach Camp
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
1. Införa tydliga, gemensamma krav på hållbar naturturism som leder till att alla arrangörer inom naturturism är hållbara 2023.

2. Investeringar i utökad och tillgänglig kollektiv trafik utanför storstäderna, speciellt de dras med förnybara bränslen.

3. Öka den inhemska turismen genom att förenkla bokningar samt inspirera svenskar att upptäcka Sverige.

Sammanfattning:
Eftersom efterfrågan på naturturism ökar måste vi utveckla hållbara reformer för att säkerställa att den är gynnsam för miljö, lokalt och i stort.
Vi ser dessutom en potential i naturturism som en kraft för att skapa ett mer hållbar samhälle socialt; genom fler arbetstillfällen och en hälsosammare livsstil; och ekonom; genom ökade inkomster och att fler svenskar spenderar sina semesterpengar hemma.
Dessutom kan vi minska gemene svenskens klimatpåverkan genom att främja den inhemska resemarknaden.

Motiv och bakgrund:
En hållbar turism är en turism där vi tar hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av vårt resande. Helt enkelt en turism där vi reser på ett sätt som främjar människa och miljö, samt gynnar lokalbefolkningen på de platser vi besöker.
I dagsläget finns det ingen dokumenterad statistik på hur mycket av den svenska naturturismen som bedrivs på ett hållbart sätt. Detta skulle med all säkerhet gå att följa upp om det fanns tydliga krav för aktörer som bedriver verksamhet inom svensk naturturism.
Regeringen vill satsa på hållbar turism, vilket de visar i sin utredning ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (Stockholm 2017. SOU 2017:95). Dock saknas det konkreta satsningar och förslag för just hållbar turism.
Norge är ett exempel där man har kommit långt i sin utveckling till att bli ett mer hållbart semestermål. Innovasjon Norge har tagit fram ett system, en grön kvalitétsmäkrning, som innebär gemensamma riktlinjer för utvecklingen av nationell hållbar turism. Målet är på sikt att göra Norge till ett grönt semestermål samtidigt som man värnar om dess natur. Den gröna märkningen ger en marknadsfördel då allt fler naturturister söker sig till destinationer där man har annamat tänket kring hållbarhet och ekoturism. Med en märkning som den som Innovasjon Norge har utvecklat kan man säkra kvalitén på destinationen och därför göra så att landet blir ett mer attraktivt resmål för naturturister.
Det skulle vara positivt för Svrige att följa Norges exempel då Sverige är ett attraktivt land för att uppleva naturen och är känd för sin ”orörda mark”. Att kunna marknadsföra Sverige som ett land som erbjuder hållbara och ekoturistiska destinationer skulle helt enkelt locka fler naturintresserade turister hit, både internationella men inte minst inhemska turister.
Att utveckla ett system med riktlinjer som leder till att mer av Sveriges naturturism blir hållbart leder inte minst till sociala-, miljömässiga-, och ekonomiska fördelar för Sverige.
Enligt Naturvårdverkets budskap om naturturism så är den värdefull för Sverige, både för den enskilda människan och för samhället i stort. Naturturismen ger individer mer kunkskap och förståelse för naturen vilket gör att man på lång sikt försöker bevarar den. Att vistas i naturen har dessutom förbättrad effekt för det fysiska och pykiska välmåendet i samhället, vilket indirekt leder till ekonomiska besparingar. På lång sikt leder kunskapen och förståelsen kring naturen till att vi inte överkonsumerar naturen och att vi försöker bibehålla de tillgångar vi har.

Under de senaste årtiondena har turistnäringen en stor förmåga att bl.a. öka ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Under 2016 uppskattades turismkonsumtionen i Sverige omsätta uppemot 300 miljarder kronor och sysselsätta cirka 170 000 personer. Friluftslivsturism skapar arbetsmöjligheter för många. Den naturbaserade turismen i Sverige är viktig för destinationer och företag i hela Sverige, främst för landsbygden. Turismforskningsinstitutet ETOUR beräknar att det finns ca 2700 företag inom naturturism som årligen omsätter cirka 3,6 miljarder kronor (utifrån ETOUR:s definition på naturturism).

Vårt förslag är att det ska finnas gemensamma och obligatoriska riktlinjer som liknar ”Naturens Bästa” som har framtagits av Ekoturismföreningen vars ideela arbete är att nå en hållbar naturturism både lokalt och globalt. Kravet ska gälla samtliga arrangörer/aktörer som har sitt fokus på naturupplevelse. Se detaljer i det bifogade dokumentet.

Vi vill dessutom se investeringar i utökad och tillgänglig kollektivtrafik, speciellt de som dras med förnybara bränslen. Detta är en statsing som inte bara skulle främja hållbar naturturism utan också samhället i stort.

Den gemene svenskens största utsläpp kommer från utlandsresor med flyg. Naturvårdsverket har statistik på att ökningen av antalet internationella flygresor sedan 1990 har medfört att klimatpåverkan har ökat med 61 procent mellan 1990 och 2014, från 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Därför vill vi se satsningar på att bygga upp den inhemska resemarknaden genom att förenkla bokningar samt inspirera svenskar att upptäcka Sverige.Bilaga: Motion-Hallbar-Naturturism-2023.pdf

103

0

L