1
Motion nr:13
Rubrik: Använd korrekta trafikmodeller
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2017-10-21
Motionär:Hans Sternlycke (hans.sternlycke@netatonce.net)*
Ort:Mölndal
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Använd Samvips som trafikalstringsmodell i stället för Sampers
Prognosticera trafikökningen för olika trafikslag på ett rimligt sätt

Sammanfattning:
Den kalkylmodell Trafikverket använder för att prognostisera den trafikökning en investering ger heter Sampers. Den har förenklingar som gör att den för järnvägstrafiken ger lägre siffror än vad som sedan visar sig bli den verkliga utvecklingen. Utländsk trafik tas inte med och tillkommande trafik från mellanliggande stationer och matande banor får för lågt värde. Det gör att investeringar som hade varit lönsamma framstår som olönsamma. KTH har gjort en utveckling av trafikalstringsmodellen som heter Samvips som ger mer rättvisande resultat. Den borde användas i stället.

Motiv och bakgrund:
Trafikverket gör sina planering för byggande av infrastruktur genom prognoser, som bygger på framskrivningar av hur utvecklingen varit, inte efter vilken utveckling man vill ha, målstyrning. Den framskrivning man gör har en bias för bil och flyg, så att man utmäter dem större utvecklingspotential, samtidigt som man skriver ner tågens möjligheter för framtiden till under vad den verkligen varit tidigare.

För tåg var verkliga trafikökningen 1993-2010 enligt Trafikverket tre procent per år, men till 2030 är prognosen nedskriven till två procents trafikökning per år och därefter till bara 0,9 procent. För personbilen var den verkliga ökningen 0,6 procent men trendframskrivningen till 2030 är plus 0,9 procent per år. För flyget spås lika stor ökning trots att verkligheten varit stagnerande. Bussen hade en minskning men ändå prognostiseras ändå få en ökning.

Än värre blir det om man som Trafikverket använder en trafikalstringsmodell, Sampers (från början gjord för vägtrafik), som inte rätt kan beskriva långväga eller mellanväga tillkommande trafik. Utrikes trafik tas inte alls med. Modellen Samvips (som är en vidareutveckling av Sampers från KTH) ger mer rimliga resultat, och som är mer rättvisande mot verkligheten än Sampers om man kör den mot historiska data.

Genom att använda Sampers får man till exempel till resultat att höghastighetståg är mycket olönsamma, därför att de skulle få för liten trafik, medan det blir tvärtom med Samvips. Gunnar Malms höghastighetsutredning gav ett svagt positivt resultat.
För lågtrafikerade banor ger trafikmodellerna till resultat att de kostar så mycket i underhåll att Trafikverket skriver att man måste våga prioritera och lägga ner och ersätta med buss (med ofta dubbla restiden), och att de inte lönar sig att upprusta. Ändå har de de få banor som fått upprustning visat upp till tiodubbla trafikökningar.13

1

0

L