Motion nr:134
Rubrik: En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp   Vinnande motion 
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-02-27
Motionär:Magnus Ivarsson, BirGitta Tornérhielm, Gerd Johnsson-Latham, Inger Lindberg, Lena Pårup (ivarsson.magnus@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
- Ökning av flygskatten i syfte att påverka människors resvanor mot minskat flygande.
- Ett regeringsinitiativ i syfte att verka för global beskattning av flygbränsle.
- Lagstiftning som begränsar flygbolagens högsta tillåtna utsläpp.
- Stopp för subventioner till flyget.
- Riktad information om konsekvenserna av flygets utsläpp med särskilt åläggande till flygbolagen vid försäljning av resor.

Sammanfattning:
Den globala medel- och överklassens ständigt ökande flygande bidrar på ett oacceptabelt sätt till den globala temperaturhöjningen. Om denna utveckling inte bryts kommer detta att få katastrofala konsekvenser. Att vänta på nya, ännu oprövade lösningar som ska ersätta dagens växthusgasintensiva teknik är inget alternativ då utsläppsminskningen behöver ske i rask takt. Därför föreslås en kombination av åtgärder för att påverka människors livsstil i form av ökad beskattning, lagstiftade restriktioner och riktad information om konsekvenserna av flygets växthusgasutsläpp.

Motiv och bakgrund:
Enligt flera beräkningar härrör ungefär hälften av de globala utsläppen av växthusgaser till en livsstil som främst kännetecknar världens 10 % rikaste befolkning som konsumerar, lever och inte minst flyger på ett sätt som sammantaget är inkompatibelt med de långsiktiga målen i Parisavtalet. En sådan växthusgasintensiv livsstil kommer i allt högre grad att drabba människor i fattigare delar av världen, men även oss alla, och framtida generationer som riskerar att drabbas av katastrofer som svält och översvämningar och tvingas på flykt.

Utvecklingen mot en kontinuerlig ökning av flygandet med allt mer växthusgasutsläpp som följd måste vändas. Ny teknik och/eller nya bränsleformer kan på sikt erbjuda en lösning men utvecklingen måste vändas snarast och därför krävs också åtgärder för att påverka livsstilsförändringar i riktning mot minskat flygande och stimulera till andra sätt till självförverkligande, inklusive genom att resa och förflytta sig.

Erfarenheter från andra områden där man velat uppmuntra till livsstilsförändringar kan bidra. Tobaksrökningen har exempelvis minskat kraftigt under de senaste decennierna, bl.a. som en följd av en strategi bestående av åtgärder på flera fronter: ökad beskattning, lagstiftade restriktioner (förbud på vissa platser) och riktad information om rökningens negativa konsekvenser (på exempelvis cigarettpaket). En liknande strategi kan tillämpas för att minska flygandet. Därför kräver vi att regeringen upprättar en långsiktig, genomtänkt och konkret plan som bygger på en kombination av åtgärder i form av (1) ökad beskattning, (2) lagstiftning om restriktioner och (3) riktad information med stöd i beprövad erfarenhet.

1. Krav på en adekvat beskattning och stopp för subventioner
Skatten på flygresor måste successivt höjas för att leda till nödvändiga beteendeförändringar. Den exakta utformningen bör utredas och en tänkbar målsättning kan bestå i att stegvis höja skattenivån så att den motsvarar andelen på cigaretter, där ungefär halva konsumentpriset utgörs av skatt. För att öka skatteuttagets legitimitet bör pengarna öronmärkas till satsningar på hållbara alternativ till flyget samtidigt som alla subventioner till flyget stoppas. Regeringen bör också verka i internationella fora för en global överenskommelse om beskattning av flygbränsle.

2. Krav på lag som fastställer gräns för högsta tillåtna utsläpp
Det akuta läget kräver också någon form av restriktion för flygandet, förslagsvis genom att flygbolag och privata flygplansägare förbjuds att genomföra resor där växthusgasutsläppen hamnar över en viss nivå per kilometer och resenär. Denna gräns kan exempelvis initialt inriktas på resor med de äldsta, minst effektiva, flygplanen eller mindre jetflygplan anpassade för en eller ett fåtal resenärer. Därefter bör den tillåtna utsläppsnivån successivt sänkas med visst intervall. Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt är att det också skapar förutsägbarhet för flygbranschen samtidigt som industrin pressas att skynda på omställningen.

3. Krav på information om klimatkonsekvenser av flyget
Slutligen krävs stora insatser för att informera om flygandets skadliga konsekvenser på bred front riktade mot olika konsumentgrupper. Denna information bör vara tydlig, konkret och bl.a. innebära att flyg- och resebolag vid reklam och biljettförsäljning åläggs att informera om hur stora utsläpp och klimatskador en planerad resa resulterar i och vilka konsekvenser flygets utsläpp sammantaget har på lång sikt, t.ex. i form av antal kvadratmeter nedsmälta isar. Varningarna bör följa exemplen från varningstexterna på cigarettförpackningar, med effektiva bilder och symboler.134

0

L