2
Motion nr:138 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Inför tågpremie på statliga myndigheter
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Jim Werngren (jim.werngren@folkhalsomyndigheten.se)*
Ort:Trångsund/Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Tjänsteresor med flyg vid statliga myndigheter genererar 100 000-tals ton CO2 årligen. När verksamheter inom myndigheterna dessutom utlokaliseras på olika orter, genom olika arbetsmarknadspolitiska beslut, blir konsekvensen oftast ökat resande med flyg mellan orternas kontor. Jag föreslår att en tågpremie, likt bonus-malusmodell, införs för att främja tjänsteresor med tåg istället för flyg.

Sammanfattning:
Svenska myndigheter måste vara med och bidra med ordentliga utsläppsminskningar. Kraftfulla målsättningar för att minska utsläppen från flygresor vid statliga myndigheter är nödvändigt. Folkhälsomyndigheten, med 500 anställda, har verksamheter i Solna och Östersund och ligger på femte plats av 180 myndigheter vad gäller högst utsläpp från korta flygresor. För att göra resandet hållbart har Folkhälsomyndigheten som första myndighet infört en bonus för den som väljer tåg vid tjänsteresor (detta utan att fördyra resandet). Modellen bör införas i alla statliga myndigheters reseavtal.

Motiv och bakgrund:
Klimatvetenskapens slutsats är tydlig, utsläppen av växthusgaser måste minska dramatiskt om vi ska ha en chans att klara oss under tvågradersmålet, vilket innebär att vi bland annat måste dra ner på flygandet, mycket.
Trots den ökade användningen av sk resfria möten så bidrar de statliga myndigheternas flygresor med 100 000-tals ton koldioxidutsläpp årligen enligt Naturvårdsverket http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6776327 . Exempelvis ger 2600 flygresor mellan Östersund och Stockholm runt 150 000 kg CO2 medan motsvarande utsläpp från tåg skulle vara knappt 3 kg, den siffran säger oss något.
Det pågår klimatsatsningar i hela samhället och styrmedel är alltid intressant. Vi ser politiska beslut om differentierade miljöpremier där fordon med lägst klimatpåverkan gynnas, men också införandet av olika miljöskatter som t ex den flygskatt som införs april 2018. Folkhälsomyndigheten, liksom många andra myndigheter, har verksamheter delade på två orter vilket gör myndigheten beroende av många tjänsteresor. Även om myndigheten har en riktlinje som säger att på sträckor under 50 mil ska tåg väljas istället för flyg, så är det 55 mil mellan myndighetens båda verksamhetsorter där majoriteten av inrikesflygresorna görs. Flygresorna försvårar myndigheternas arbete med utsläppsminskningar. För att premiera tågresandet och attrahera anställda att välja ett närmast utsläppsfritt resealternativ, så beslöt Folkhälsomyndigheten att införa en tågpremie i det nya reseavtalet som trädde i kraft 1 oktober 2018. Premien innebär en ersättning på 550 kronor per enkelresa med tåg. En tur och retur mellan tex. Östersund och Stockholm ger då 1100 kr. I det nya avtalet ändrades dessutom kompensationen för restid vid endagsförrättning och är nu differentierad utifrån hur lång arbetsdagen blir pga. tjänsteresan. Förutom premien erhålls ett maximalt lönetillägg på 800 kr om arbetsdagen överstiger 14 timmar, vilket gynnar de resenärer som väljer tåg. Gjorda beräkningar visar att införandet av en tågpremie inte fördyrar kostnaderna för tjänsteresor. En genomgång visade att det oftast är dyrare att välja flyg än tåg, och med anslutningsresorna till flyget är det definitivt dyrare. För att styra om tjänsteresorna till att bli mer utsläppssnåla och även för att komplettera satsningarna med den resfria mötestekniken (tex skype), så bör tågpremiemodellen införas vid samtliga statliga myndigheter som ett hållbart och attraktivt alternativ till flyget. För fullständig information hänvisar jag till min nyligen publicerade artikel om premien http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/debatt-nu-hoppar-folkhalsomyndigheten-pa-taget/ .

Regeringen bör dessutom införa förbud mot flygbonussystem för statligt anställda. Sådana system bidrar till ökad benägenhet att välja att göra en flygresa, köpa resan från vissa flygbolag, välja dyrare avgångar som genererar mest poäng på det privata bonuskortet (tex SAS Eurobonus), viktigt i sammanhanget är att statliga myndigheter inte får snedvrida konkurrensen. Man kan utöver köpet av flygbiljett tillskansa sig ytterligare poäng i tjänsten genom att välja de hotell som ger mest bonus. Taxiresor och tex dyra konferensavgifter kan betalas med bonuskort och således ge ytterligare poäng, som kan växlas mot tex privata gratis flygresor, hotellnätter mm. Detta förfarande riskerar förtroendet kring offentliganställdas opartiskhet, mutfrihet samt förtroendet att skattemedel används på mest effektiva och ekonomiska sätt, vilket är i allmänhetens intresse och för samhällets bästa. Bonusarrangemangen är att betrakta som otillbörlig förmån som bör stoppas i offentlig verksamhet, vilken tillhör en förtroendebransch. https://www.dn.se/debatt/staten-maste-satta-stopp-for-bonuspoang-for-resor/138

2

2

0

L