Motion nr:152 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
Ämnesområde: Livsstil
Inskickad: 2018-03-06
Motionär:Eva Bexell, Margareta Falk, Ann Helleday, Ann-Mari Hofsten, Kristina Salén (kristina.salen@tele2.se)*
Ort:Grödinge i Botkyrka kommun
Organisation:Psykologi för klimatet
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vidta åtgärder för att skapa motivation för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom information och politik !
Uppdra åt Naturvårdsverket att ge information om hur var och en kan minska sina utsläpp !
Förbered för att införa mer ekonomiska styrmedel och ransoneringar som gynnar en klimatvänlig livsstil.

Sammanfattning:
En minskning av de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser är nödvändig snarast . För att nå Parisavtalets mål måste vi i Sverige få ner våra utsläpp från nuvarande dryga 10 ton per person och år till 2 ton. För att nå det målet måste vi ändra våra vanor.
Naturvårdsverket hat bra information om klimatet men den når bara ett fåtal. Informationen måste spridas och utformas så att den når ut till fler och hjälper människor att minska sina utsläpp.
Även ekonomisk styrning och ransoneringar behövs. Det MÅSTE löna sig att leva klimatvänligt.

Motiv och bakgrund:
Våra konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige har ökat de senaste åren. För att nå 2-gradersmålet enligt
Parisavtalet måste vi minska dessa snarast. De ligger nu på drygt 10 ton per person och år och måste ner till 2 ton.
Då krävs det att vi ändrar våra vanor . Hur ska det gå till ? Hur kan man skapa motivation till livsstilsförändringar som
leder till minskade utsläpp ?
Enligt psykologin kan bl a INFORMATION , EKONOMI och RÄTTVISA skapa motivation.
Naturvårdsverket har mycket bra INFORMATION om klimatet och livsstilen men den når bara ut till ett fåtal. Vi föreslår därför att NV får i uppdrag att utforma, presentera och sprida informationen så att den når ut till fler . Informationen ska främst vara till hjälp när man vill minska sina utsläpp och även visa på det positiva med en klimatvänlig livsstil .
Från politiker media och inte minst sociala medier får vi motsägelsefull information i klimatfrågan t ex om flygets påverkan. Vi tar gärna till oss den information som passar till våra handlingar för att slippa den s k kognitiva dissonansen. Fortfarande förekommer en hel del missuppfattningar i klimatfrågan. Därför är det nödvändigt att en objektiv myndighet ges i uppdrag att ge informationen.
Det kommer dock inte räcka med information. Det har visat sig i försök att bara ett fåtal personer efter adekvat miljöinformation ändrar sitt beteende enbart av miljöskäl. Att allmänheten är informerad av en statlig myndighet är ett första steg och kan underlätta för politiker att ta obekväma beslut.
EKONOMISKA SANKTIONER är ett starkt skäl till att ändra beteende. Kraftig och effektiv ekonomisk styrning är ett måste. Någon form av skatteväxling som gynnar klimatet är flera partier i riksdagen positiva till. Det som förstör måste bli dyrare och det klimatvänliga billigare. Det MÅSTE löna sig -också ekonomiskt- att leva klimatvänligt . Då kan vi bli motiverade att ändra våra vanor och klimatmålen nås inom rimlig tid.
En annan viktig faktor som påverkar vår vilja att ändra beteende är RÄTTVISA . Det är lättare att avstå från flygresan om även andra måste göra det. Därför kan ransoneringar upplevas som rättvisa . Exempelvis ransonering av flygresor skulle ge en snabb effekt . Vad andra gör är allmänt en viktig pådrivare . I synnerhet är det viktigt att politiker m fl inflytelserika personer föregår med gott exempel.
Motviljan att ändra vanor och avstå beror även på att det kan kännas meningslöst eftersom Sverige släppet ut så lite växthusgaser globalt sett. Ett av problemen med klimatutsläppen är just att de består av så många små källor. Enligt klimatforskare som Kevin Anderson är utsläppen mycket ojämnt fördelade. C:a 50 % av utsläppen orsakas av 10 % av väldens befolkning. Många av oss i Sverige tillhör den gruppen. I alla avseenden som Sverige kan bli ett föregångsland
bidrar vi till mycket mer än vår faktiska andel.
Många människor är oroliga för klimatförändringen och vill hjälpa till . De förväntar sig och längtar efter regler och stöd från politiken som kan underlätta minskningen av de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser.152

3

3

0

L