2
Motion nr:164
Rubrik: Flygresors utsläpp ska anges
Ämnesområde: Transport 2
Inskickad: 2018-02-28
Motionär:Roger Bydler, Elisabeth Edsjö (roger.bydler@relatio.se)*
Ort:Nacka
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att de utsläpp en flygresa genererar – inklusive höghöjdseffekter – ska anges i all reklam som innehåller flygresor, på bokningssajter och flygbiljetter.

Sammanfattning:
Flyget är en stor och ökande utsläppskälla av växthusgaser.  Svenskars flygresande stod år 2014 för en ungefär lika stor klimatpåverkan som allt bilresande i Sverige. Det är främst det internationella flygandet som orsakar de stora utsläppen och vi har en tendens att flyga till destinationer allt längre bort. Flygets höghöjdsutsläpp av vattenånga och kväveoxider står vid internationella flygningar för nära hälften av flygets totala klimatpåverkan. Ska vi kunna bidra till att Parisavtalets klimatmål klaras behöver flygandet minska. Påverkan på människors beteende är här sannolikt avgörande.

Motiv och bakgrund:
Flygets klimatpåverkan uppstår dels i form av koldioxidutsläpp vid förbränning av fossilt flygbränsle och dels genom utsläpp av kväveoxider och vattenånga på hög höjd.
Det finns en osäkerhet om exakt hur stora dessa effekter är, men den bästa vetenskapliga
uppskattningen är att den totala klimatpåverkan är cirka 1,9 gånger högre än påverkan från endast CO2-utsläpp (Lee, m.fl. 2010). Under 2010 stod den globala luftfarten för 2,6 % av alla energirelaterade CO2-utsläpp och 4-5 % av den totala energirelaterade klimatpåverkan när även höghöjdsutsläppen räknas in 1).

Om utvecklingen fortsätter med den ökning av flyget som prognoserna visar och vi minskar de territoriella utsläppen enligt vad som beslutats i det Klimatpolitiska ramverket, riskerar vi att flyget redan 2040 kommer att vara större än alla övriga klimatrelaterade utsläpp.

Eftersom det inte finns några möjligheter vad vi vet idag som innebär att utsläppen minskar i den omfattning som krävs, så behöver vi få ett ändrat beteende hos människor som innebär att vi flyger mindre. Fortsatt energieffektivisering och bättre utformning av flygplanen kommer att ge vissa effekter, men inte tillräckligt. Alternativa bränslen, som biobränslen, ger dels bättre effekt vid användning i bilar och fartyg, dels är volymerna så stora att det är orealistiskt att se det som en lösning.

Vi behöver därför gå in med olika typer av påverkan på människors beteenden och en enkel och bra sådan åtgärd är att upplysa människor om hur stora utsläpp en resa medför.


1) ”Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan”, Jonas Åkerman, Jörgen Larsson & Anna Elofsson, Rapport KTH, Chalmers 2016164

0

L