Motion nr:170 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land!   Rekommenderad 
Ämnesområde: Mat, jordbruk
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Bertil Hagström (hagstrom.bertil@gmail.com)*
Ort:Horred
Organisation:Läkare för Miljön
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
-Utveckla statliga bidrag till klimatsmarta fiskproducenter som utnyttjar kretslopp optimalt
-Utred åtgärder så att vattenbruk utvecklas till att klara en kravbild motsvarande prestanda i
landbaserat vattenbruk.
-Förenkla regler och förordningar, koordinera samverkan mellan myndigheterna
-Utred etiska aspekter i hantering av fisk och slaktmetod
-Verka för spårbarhet och märkning av all fisk

Sammanfattning:
Många fiskbestånd i världen gränsar till utrotning. Vattenbruk med odling av fisk, är mest
effektivt för animalisk köttproduktion utifrån biologisk resurseffektivitet.
Landbaserade fiskodlingar är etablerade idag i många icke-europeiska länder. Tekniken finns.
I slutna kretslopp återförs avfallet till åkrarna som högvärdig gödsel. Risken minskar för
smittspridning. Regler och förordningar måste koordineras, myndigheterna samverka och EU regler
ändras. Stöd till vattenbruksproducenter måste utvecklas. Nationella livsmedelsstrategin 2017
menar att vattenbruket har stor utvecklingspotential

Motiv och bakgrund:
Det torde vara välkänt att vi dels äter alldeles för mycket kött i framförallt den industrialiserade
världen samtidigt som våra världshav utsätts för avancerat rovfiske. Fiskbestånden i stora delar av
världen är på gränsen till utarmning och utrotning. Vattenbruk, det vill säga odling av fisk (och
musslor), är då ett produktionssätt för animaliskt protein som kommer att bli allt viktigare. Ur
miljösynpunkt är det odling på land som högst sannolikt kommer att vara prioriterat i förhållande till
odling av fisk i kassar i havs- eller sjömiljö. Det sistnämnda sättet har påtagliga nackdelar i form av
ytterligare belastning av vattenmiljöer med bland annat foderrester, urin/avföring från fisken. Odlad
fisk är vårt mest effektiva sätt för köttproduktion utifrån biologisk resurseffektivitet. Det torde vara i
samklang med samhällets efterfrågan på klimatsmart mat som produceras på ett hållbart och
resursbesparande och antibiotikafritt sätt, men det måste vara såväl ekonomiskt som ekologiskt
bärkraftigt.
FAO räknar med, i takt med ökad kunskap om animalieproduktionens negativa effekter på miljön, att
köttkonsumtionen i världen kommer att minska framöver alltmedan fisk- och skaldjurskonsumtionen
kommer att öka från 28 till 31 %. Samtidigt torde ordinärt fiske minska från 25 % till 17 % medan man
räknar med att akvakulturen ökar från3 % till 14 % av all animalieproduktion. Dock, EU står för
endast 2,5 % av den globala vattenbruksproduktionen. Odlad fisk står för 18 % av fiskkonsumtionen i
Europa, medan motsvarande siffra globalt är cirka 50 procent. Behovet av att utveckla vattenbruket i
Europa är alltså stort, särskilt då tillgången på vildfångad fisk blir allt mer begränsad.
För hållbar och ekologisk fiskproduktion gäller, liksom för jordbruket, att näringsämnena ingår i
spårbara kretslopp och att energin är förnybar. Istället för att bidra till att övergöda havet, som
konventionell fiskuppfödning gör, återför man i landbaserad fiskodling avfallet till åkrarna i form av högvärdig gödsel.
Näringen ger ett nettobidrag till livsmedelsförsörjningen och verksamheten leder inte till en icke-
reversibla förändringar av omgivande ekosystem, som i öppna kassar?-system.
Avancerade landbaserade fiskodlingssystem har inga stora problem idag. Tekniken är mogen.
Kostnaderna sjunker och är nästan i paritet med ?öppna kassar?-system, om man räknar med alla
kostnader från odlingen till tallriken. I stort sett alla miljöproblem kring fiskodling hanteras om man
föder upp i slutna landbaserade system.
Men, vilket system man än använder, så kvarstår dock att födan till fisken man matar ofta utgörs av
annan fisk som tas upp ur haven. Såvida det inte är gräsätande eller allätande fiskar, som t. ex. olika
malar och karpar som föds upp. Med andra ord är det gräsätande eller allätande fisksorter som bör prioriteras.
Till konsumenternas fördel är att denna typ av fiskproduktion kan leverera färsk fisk året runt, men
det är det givetvis också så att marknaden och priset blir avgörande om fiskodling på land är något
som konsumenterna är villiga att betala för.Bilaga: Amne-Vattenbruk-remiss-Klimatriksdagen-2018-referenser.pdf

170

2

2

0

L