1
Motion nr:175 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Lagstadga om naturens rättigheter   Rekommenderad 
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-04-04
Motionär:Anna Nylander, Mariam Carlsson Kanyama, Susanna Fjällström, Henrik Hallgren, Pella Thiel, Peder Karlsson, Arci Pasanen, Jenni Laiti, Åsa Simma, Mona Persson (anna.nylander@latinamerikagrupperna.se)*
Ort:Stockholm, Göteborg, Jokkmokk, Umeå, Arjeplog
Organisation:Latinamerikagrupperna, Swedish Earth Rights Lawyers (SERL), Lodyn, Naturens Rättigheter i Sverige, End Ecocide Sverige, Nätverket för naturens rättigheter i Göteborg, Suohpanterror
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
- Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige
Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk lagstiftning.

- Verka internationellt för naturens rättigheter
Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.

Sammanfattning:
Nuvarande miljölagstiftning räcker inte till för att skydda klimatet och naturen. Istället för att förhindra miljöförstörelse möjliggör och legitimerar lagstiftningen miljöskada. Klimatförändringarna är ett exempel på detta. Det är dags att vända på logiken där naturen ses som en resurs för människan att bruka nästan oinskränkt. Det är dags att erkänna naturens rättigheter. Det är ingen omöjlig utopi. Runt om i världen har det redan hänt; i Ecuador, Bolivia, USA, Indien och Nya Zeeland har naturen, på olika sätt, redan tillerkänts juridiska rättigheter. Nu är det Sveriges tur. Världen väntar.

Motiv och bakgrund:
Människans förhållande till planeten är ohållbar. Runt om i världen får långsiktigt hållbara livsmiljöer stå tillbaka för kortsiktiga vinstintressen och exploatörer som orsakar irreversibla miljöskador.

Växthusgasutsläppen som orsakat klimatförändringarna är ett exempel på detta. Under de senaste tvåhundra åren har människan, trots existerande miljölagstiftningar, hejdlöst exploaterat naturens resurser med en klimatkris som följd. Nuvarande miljölagstiftning skyddar inte naturen utan bromsar bara takten i hur den förstörs. Klimatförändringarna och exploatering av naturrikedomar hotar marker, vatten, kulturer och vår och kommande generationers livsmiljöer. Klimatförändringarna ställer också frågan om solidaritet på sin spets. De som drabbas värst av klimatförändringarna är inte de som orsakat den. Särskilt fattiga kvinnor i syd och urfolk över hela världen är extra sårbara för klimatförändringarna. I Sverige drabbas bland annat den samiska renskötseln extra hårt.

Ett erkännande av naturens rättigheter är en viktig klimatåtgärd eftersom det adresserar problemens kärna. Det skulle bl.a stoppa många av växthusgasutsläppen direkt vid utsläppskällan. Bland annat olja, gas, oljesand och mineraler skulle inte kunna utvinnas om det riskerade att rubba ekosystem, eftersom de har rättighet att existera. Atmosfären är dessutom del av jorden och bör alltså även den innefattas i rättssubjektet naturen. Det ger oss svenskar ett starkt verktyg att utkräva ansvar från dem som ställer kortsiktiga vinstintressen före klimatet. Avgörande för att komma till rätta med den eskalerande klimatkrisen är även att förändra vår relation till naturen. Vi behöver skapa en harmonisk relation. Att erkänna naturens rättigheter är ett sätt att förverkliga en sådan relation. Vår motion handlar därför om att Sveriges regering och riksdag bör erkänna att naturen har rättigheter och lagstifta om att naturen är ett rättssubjekt.

Att erkänna naturens rättigheter innebär ett juridiskt paradigmskifte som tar oss ur ett antropocentriskt system som endast sätter människan i fokus. I praktiken betyder det att tillskriva naturen rättigheter enligt lag. Det handlar om att erkänna att våra ekosystem med dess växter, djur, vattendrag och landskapsformationer har rättigheter i kraft av att de existerar, inte bara som ägodelar eller tjänster för människan.

Ett erkännande av naturens rättigheter i lag innebär ett skifte i relationen till naturen, som speglar människan som fundamentalt sammankopplad och beroende av naturen. Idén om att naturen har rättigheter är sprungen ur urfolksrörelser över hela världen där kopplingen mellan natur och människa är grundläggande eftersom man i alla tider varit beroende av ekosystemen och sett det som en självklarhet att vårda dem. Vi måste lära av detta. Exempel från hela världen visar att det inte är någon utopi att tillskriva naturen rättigheter utan ett fullt möjligt alternativ. I såväl Ecuador som Bolivia har naturen tillerkänts rättigheter i lag. Specifika floder och berg har tillerkänts status status som juridiska personer i Nya Zeeland och Indien. I USA har ett trettiotal kommuner antagit lokala förordningar som ger naturen en starkare rättslig ställning. Att erkänna sådana rättigheter hindrar inte all mänsklig användning av naturen, utan innebär att mänsklig verksamhet behöver respektera ekosystemens och arternas förmåga att utvecklas och bevara sina livsuppehållande funktioner.

Vi föreslår att Sverige lagstadgar om naturens rättigheter. Ett första steg kan vara att regeringen tillsätter en statlig utredning för att undersöka hur naturens rättigheter kan integreras i nationell lagstiftning. I en sådan process ser vi det också som självklart att man involverar samiska representanter, vilka har en natursyn vi alla kan lära av och som bär på traditionell kunskap om hur man skapar en bärkraftig livsmiljö i Sverige. Om riksdagen lagstadgade om naturens rättigheter skulle vi bli det första landet i Europa som tog ett sådant steg. Det är viktigt, både för Sveriges natur och oss medborgare, men även för klimat- och miljöarbetet globalt. Med ett sådant ställningstagande på hemmaplan skulle Sverige kunna bli en viktig aktör för frågan inom FN och i andra internationella sammanhang. Eftersom klimatfrågan är global behövs ett globalt erkännande av naturens rättigheter. En process för detta pågår redan inom FN (se bilaga 1). Svenska politiker från alla block säger att Sverige ska ha en ledande roll i klimatarbetet. Här finns en chans att axla den rollen.

En stärkt rättslig ställning för naturen är en viktig lösning på den klimat- och miljöutmaning vi står inför. Sverige har redan förpliktigat sig att arbeta för en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling i en rad internationella åtaganden. Att erkänna naturens rättigheter är att uppfylla våra åtaganden och ett effektivt verktyg för att nå landets klimatmål på ett ansvarsfullt sätt.Bilaga: Bilaga1_naturens-rattigheter_motion175.pdf

175

3

3

0

L