Motion nr:222
Rubrik: Energieffektivisera med vita certifikat
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Anna Östergren, Johanna Lakso, David Kihlberg och Anders Friström (johanna.lakso@naturskyddsforeningen.se)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatavdelningen, Naturskyddsföreningen
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Att riksdagen beslutar om att införa vita certifikat som styrmedel för att uppnå en minskad energianvändning.

Sammanfattning:
Energisystemet behöver ställas om från fossilt till förnybart. Enligt forskaren Kevin Andersson finns ingen chans att nå klimatmålen utan energieffektivisering. De styrmedel som idag finns för effektivisering är främst informativa. Vita certifikat, vilket är ett styrmedel som EU förespråkar, är ett styrmedel som ger ekonomiska incitament till rätt aktörer. Med vita certifikat finns möjlighet att både minska energianvändningen och lösa andra utmaningar som energisystemet står inför. Därför vill vi att Sverige ska införa vita certifikat.

Motiv och bakgrund:
”En effektiv användning av el och annan energi är gynnsam för såväl hushåll och företag som för det svenska elsystemet. En effektivisering, framför allt vad gäller effekt, är särskilt viktig för att möta de framtida utmaningarna för det svenska elsystemet.”

Så uttrycker sig partierna bakom energiöverenskommelsen om energieffektivisering. Energieffektivisering minskar behovet av ny infrastruktur och elproduktion vilket spar på naturens resurser. Att vara resurseffektiv ökar konkurrenskraften för svenska företag. Dessutom minskar det kostnaderna för energianvändarna samtidigt som det ger mervärden till exempel i form av förbättrad inomhusmiljö.

Utmaningen med energieffektivisering är att det finns ett marknadsmisslyckande och ett så kallat energieffektiviseringsgap. Med detta menas att det finns en skillnad mellan ekonomiskt lönsamma åtgärder och de åtgärder som faktiskt äger rum. Den ekonomiskt lönsamma potentialen för energieffektivisering är idag underutnyttjad. Till exempel kommer hela 80 % av potentialen i byggnader att finnas kvar år 2035, enligt IEA, om inget görs.

Vita certifikat bygger på idén att lönsam energieffektivisering förutsätter ett samspel mellan flera aktörer, med olika roller och kunskap som kompletterar varandra. Energibolag, energitjänsteföretag och energianvändare samverkar på olika sätt för att genomföra åtgärder som effektiviserar. För insatsen tilldelas de certifikat motsvarande besparingens värde, vilka sedan kan säljas. Därmed ges aktörerna ekonomiska incitament att effektivisera.

Med vita certifikat strävar man alltså efter att överbrygga energieffektiviseringsgapet. Vita certifikat innebär en kvotplikt, vilket skapar ett momentum i processen eftersom de kvotpliktiga aktörerna är skyldiga att inom en viss tid få ihop ett bestämt antal certifikat. Erfarenheter från länder där man använt sig av liknande system har visat att kostnaden för en sparad kilowattimme är 80 % billigare än en kilowattimme som producerats i ett kraftverk.

Regeringen har just analyserat vita certifikat, eller som det också kallas ett kvotpliktsystem för energieffektivisering. Läs mer om vad vita certifikat är och utredningens analys i kapitel 7 i denna rapport som publicerades den 28 februari 2018: http://www.regeringen.se/493036/contentassets/e28a6df38620442d91a39015c27fc276/mindre-aktorer-i-energilandskapet--genomgang-av-nulaget-sou-201815222

0

L