1
Motion nr:226
Rubrik: Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer
Ämnesområde: Övergripande 1
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Björn Lindbergson (bjorn@lindbergson.se)*
Ort:Sigtuna
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:

Riksdagen uppmanas att ta ny ställning till motionen 'Hållbar samhällsutveckling, behov av helhetssyn och nya arbetsformer' Motion 2004/05 MJ510. I viss mån behöver den aktualiseras. I anslutning till motionen bjuds representanter för civilsamhället för samtal.

Sammanfattning:

Motionen från fyra riksdagspartier för 13 år sedan redovisar krav på insatser för hållbar utveckling - behov av helhetssyn och nya arbetsformer. Aktuell då och fortfarande idag!

Arbetsformer med åtgärder mot klimathotet klimatet och minskad konsumtion/resursnedbrytning vara baserade på fakta, konkreta och möjliga att genomföra. Måste belysas och bidra till att hantera svåra målkonflikterna! Faktablad med koncentrerad, handlingsinriktad kunskap med helhetsgrepp bidrar till att stimulera, utbilda, underlätta/vägleda och framtvinga resultat- och samarbetsinriktade omställningsprocesser.

s

Motiv och bakgrund:

Vi lever i en värld där det ömsesidiga beroendet hela tiden ökar. Det gäller såväl för planetens livsuppehållande system som vi alla är beroende av, vår gemensamma mänskliga tillvaro och hjälpmedlet ekonomin (= hushållning av våra begränsade resurser).

Alltför ofta saknas den etiska insikten att konsekvenserna av våra handlingar innebär långsiktiga verkningar. Vårt samhälle gynnar snabbhet och smarthet snarare än långsiktigt tänkande och reflektion.

Komplexiteten har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Den fortsatt snabba folkökningen, globaliseringen och teknikutvecklingen har spetsat till en problematik, som vi levt med sedan lång tid.

Det blir det alltmera uppenbart, att det krävs kunskap från ett antal olika discipliner för att ha en chans att förstå och hantera den ökande komplexiteten. Behovet av helhetssyn och horisontellt tänkande - att förstå sambanden mellan olika sektorer - har blivit extra tydligt i och med globaliseringen.

I takt med folkökningen och den hela tiden växande världsekonomin utsätts naturen och ekosystemen för ett ständigt ökande tryck. De tydligaste exemplen är klimatförändringen, skogsskövlingen, jorderosionen, utfiskningen samt den allt allvarligare bristen på färskvatten i ett ökande antal regioner.

Den naturliga produktionen av resurser är sedan länge större än förbrukningen och nedbrytningen av dem. Om det livsuppehållande systemet skall vara uthålligt, måste ekonomin belöna beteenden som medför att ekosystemet förbrukar mindre exergi, alternativt fixerar mera exergi från solljuset. Införandet av sådana regler skulle revolutionera ekonomin och få genomgripande konsekvenser för vårt sätt att bete oss”.

Allt som idag är ohållbart - verksamheter med stora fotavtryck måste försvåras. Marknadens dynamik skulle få alla aktörer att bidra till "fotavtryckseffektivisering".

Råvaruutvinning, produktion och produktdesign bör inspireras av och i så stor utsträckning som möjligt ligga i linje med naturens egna processer. Cykliska flöden av material och resurser måste uppmuntras och industrin måste bort från de linjära flöden som idag till stor del karakteriserar produktionsprocesserna.

Mediavärlden har ett stort ansvar för hållbarhetsfrågorna. Genom reportage, utbildning och debatt kan media spela en viktig roll i hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsfrågorna – individuella, lokala, nationella och globala ska ingå som en obligatorisk del i all utbildning - från förskola till den högre utbildningen. Det övergripande målet bör vara att studenten efter genomgången utbildning skall vara en ansvarstagande, kritiskt reflekterande, problemlösande och engagerad samhällsmedborgare som kan verka för hållbar utveckling. Utbildningen skall förmedla ett helhetsperspektiv och vara tvärvetenskaplig.”

Kommentar: Idag tycks vårt samhälle vara för komplext för att kunna ställa om under ordnade former. Minska från en resursförbrukning motsvarande 4,2 planer ned mot 1 (WWF) och från utsläpp av växthusgaser från 11 ton per capita ned mot 2 (Parisavtalet) med vägledning av FNs 17 mål för hållbar utveckling! Behovet av helhetssyn och nya arbetsformer, gemensamma, blocköverskridande är akut!!

Önskvärt vore (för att kunna nå beslutade klimat- och hållbarhetsmål) mobilisering av medborgarna med inriktningen/uppropet: ”Säkerställa i görligaste mån baskonsumtionen, materiell och social, från närområdet! Minska i görligaste mån transporter av varor och människor!”.

Bilagor

Motionen ”Hållbar samhällsutveckling, behov av helhetssyn och nya arbetsformer” Motion 2004/05 MJ510, inlämnad av Anita Bodén fp, Sven Gunnar Persson kd, Roger Tiefensee c och Åsa Domeij mp 2004-10-05 ttp://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbar-samhallsutveckling-behovet-av-helhetssyn_GS02MJ510.

Rapporten ”Det klimatpolitiska ramverket 2018”, Klimatpolitiska Rådet 2018-02-26 http://www.formas.se/PageFiles/22123/Klimatramverket%20rapport%2018%20v2.pdf ,
Där står sidan 7: ”Den svåraste utmaningen idag är inte att mäta temperaturen, beräkna klimatscenarier eller bedöma hur snabbt utsläppen behöver minska för ett givet klimatmål. Huvudproblemet är inte heller att nödvändig teknik saknas helt eller att omställningen skulle vara oöverstigligt dyr. Det verkligt angelägna problemet är hur gemensam handling kan mobiliseras och genomföras för att minimera växthusgasutsläppen och anpassa samhällena till ett förändrat klimat”.


Debattartikeln ”Det räcker inte att flyga mindre”, Stefan Edman 2018-02 https://www.dn.se/kultur-noje/stefan-edman-det-racker-inte-med-att-sluta-flyga/

226

0

L