Motion nr:241
Rubrik: Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing.
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Anders Berndes (andersberndes@gmail.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Ta bort/förbjud fasta elnätsavgifter och höj samtidigt den rörliga nätöverföringsavgiften under strikt reglerade former.
Reglera kvittning av hushålls egen överproduktion av förnybar energi, så att de får betalt på lika villkor som elföretagen, utan att de behöver betala nätöverföringsavgifter som äter upp deras intäkter.

Sammanfattning:
Genom att ta bort den fasta elnätsavgiften och höja nätöverföringsavgiften, samt reglera kvittning och betalning för egen förnybar elöverproduktion:
1. Ökas incitamenten att spara på el, då man betalar ett högre pris för den el man förbrukar, men ingen abonnemangsavgift.
2. Minskar incitamenten att kapa kopplingen till elnätet för hushåll som producerar egen el, vilket medför en större tillgång till förnybar energi som kan tränga undan s.k. "ful-el".
3. Ökar incitamenten att investera i egen förnybar elproduktion.

Motiv och bakgrund:
I dagens svenska system så betalar en elkonsument:
1. För mängden förbrukad/köpt elenergi, prissatt på den nordiska elbörsen Nord Pool. Konsumenten väljer själv vilket företag som skall stå för elen, enligt fast eller rörligt avtal, och kan även välja att köpa miljömärkt el från förnybar elproduktion.
2. En rörlig nätöverföringsavgift baserad på mängden överförd el, vilket betalas till nätägaren, som har monopol på elöverföring i sina elnät. I Sverige råder en oligopolsituation med ett litet antal stora nätägare.
3. En fast abonnemangs-/nätavgift för att få tillgång till elnätet betalas till nätägaren (monopol).
Dessutom tillkommer energiskatt och moms, samt kostnad för gröna elcertifikat vid köp av miljömärkt el.
Den monopoliserade fasta nätavgiften saknar koppling till hushållens elförbrukning och står idag för en stor del av elkostnaden då avgiften har höjts mycket genom åren och Energimarknadsinspektionen har misslyckats att hejda höjningarna pga brister i lagstiftningen.
För fritidshusägare och hushåll som sparar på elen kan den fasta nätavgiften stå för 70-90 procent av den totala elkostnaden.
Om hushåll skaffar solceller för att bli självförsörjande på el och kapar kopplingen till elnätet för att slippa nätavgiften, betalas deras investering i solceller på ca tio år. Därefter har de s.g.s. gratis el. Det är positivt ur ett privatekonomiskt perspektiv, men är negativt ur ett nationellt och klimatmässigt perspektiv då hushållens överproduktion av förnybar energi inte kan utnyttjas. Särskilt fritidshusägarna kan beräknas få stora elöverskott när de inte är i husen.
En statlig utredning (2017) pekar på möjligheten att ta bort den fasta nätavgiften till förmån för den rörliga avgiften.
Det skulle skapa tilltro till att systemen är rättvisa om man enbart behöver betala för sin faktiska elförbrukning och dessutom skapa incitament att minska elförbrukningen.241

0

L