1
Motion nr:243 version nr: 2Välj version:
Rubrik: Planering för att minska onödiga transporter
Ämnesområde: Transport 1
Inskickad: 2018-03-04
Motionär:Lars Igeland (lars.igeland@gmail.com)*
Ort:Österfärnebo
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Ompröva regionförstoringen
Bygg kontorshotell för distansarbete
Samhällsservice inom gång och cykelavstånd
Inga nya vägprojekt och externa köpcentra
Sluta subventionera flygplatser Höjd flygskatt
Begränsa bilavdragen kraftigt
Inför lastbilsskatt

Sammanfattning:
Trafikverket och olika utredningar har vid flera tillfällen visat att det krävs en kombination av åtgärder för att nå klimatmålen i transportsektorn. Nya bränslen och överflyttning av trafik från flyg och bil till tåg och buss kan göra en del, men det totala trafikarbetet måste också minskas.
Samhällsplaneringen skall verka för att minska transportbehoven. Det behövs en omprövning av idén med regionförstoring och investerngar till vägar, flygplatser, köpcentra och annat som bidrar till ökad trafik upphör. Ekonomiska styrmedel ska göra att det alltid är billigare att resa miljövänligt.

Motiv och bakgrund:

Trafikverket och olika utredningar har vid flera tillfällen visat att det krävs en kombination av åtgärder för att nå klimatmålen i transportsektorn. Nya bränslen och överflyttning av trafik från flyg och bil till tåg och buss kan göra en del, men det totala trafikarbetet måste också minska. Det är allvarligt att regeringen fortsätter att planera utifrån prognoser om en kraftigt ökad trafik både totalt och för väg- och flygtrafiken.
Samhällsplaneringen skall verka för att minska transportbehoven. Några viktiga förslag:

Tanken om regionförstoring måste omprövas. Idag tvingas allt fler människor långpendla även till arbetsuppgifter som de med små satsningar kunde göra på hemorten. Det är bra om man kan pendla med tåg mellan tätorter men det är inte rimligt att tvingas åka tio eller tjugo mil bort för att sitta och arbeta vid en dator i en större stad.

Stat, kommuner och statliga myndigheter kan minska sitt resande genom distansarbete, möten via digitala medier, och planering. Ett förslag är att regeringen gör det möjligt för varje tätort i Sverige att investera i kontorsmiljöer/hotell där man kan distansarbeta mot centrala kontor merparten av dagarna under året.

Polis, banker, apotek, vård, livsmedelsbutiker, skola, förskola, äldrevård, försäkringskassa, kulturella mötesplatser och annan basservice skall finnas tillgänglig inom gång- och cykelavstånd för merparten av Sveriges befolkning. Nuvarande utveckling där servicen centraliseras så att även boende i små städer tvingas använda bil för att klara sin basservice måste brytas.

Inga samhälleliga resurser ska satsas i projekt som gynnar ökat resande med flyg och bil. Det innebär ett stopp för alla nya stora vägprojekt inklusive så kallade ringleder i våra städer.
Regeringen måste också lagstifta mot nya externa köpcentra som ökar vägtrafiken. Enligt Handels utredningsinstitut pågår planering av över 40 projekt på totalt över 700 000 kvadratmeter handelsyta. Detta är helt orimligt. Redan byggda externa köpcentra bör avvecklas eller byggas om till fungerande stadsdelar med breddad service och bostäder.

Subventionerna till flygplatser måste upphöra. Samhället ska inte heller bygga nya flygplatser. Ett exempel är den nya planerade flygplatsen i Sälen. Den klimatförändring som flyget bidrar till riskerar att göra det omöjligt att åka skidor i Sälen redan inom några årtionden.

Den flygskatt som införts är för låg för att bryta utvecklingen mot allt fler flygresor. Skatten bör vara minst 160 kronor för en inrikesresa med undantag för övre Norrland och Gotland där dagens beslutade nivå är försvarbar i väntan på rimliga alternativ.

Skatteavdrag för arbetsresor ska utformas så att de gynnar resande med kollektivtrafik och samåkning. Bara den som kan visa att de måste ta bilen till jobbet skall kunna få dessa avdrag.

Vägslitageavgift/kilometerskatt för lastbilar måste införas. Klimatberedningen och de statliga verken enades om detta redan för tio år sedan med det genomfördes aldrig av alliansregeringen och ännu inte heller av den nya regeringen. Det är orimligt att den tunga trafiken skall slippa sin del av miljökostnaden och att utländska förare som kör i Sverige helt skall slippa betala för vägslitaget.

Sammantaget behöver vi styrmedel som ger rätt signaler i plånboken. Buss och tåg har relativt sett blivit dyrare än bil och flyg under en tjugoårsperiod. Det är tokigt. Skatter och subventioner måste utformas så att det alltid är billigare att resa miljövänligt!


?243

2

2

0

L