Motion nr:25
Rubrik: Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2017-11-05
Motionär:Ola Gabrielson (olagabrielson@yahoo.se)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Vi vill att Riksdag och Regering snarast initierar förändringar i regler runt skogsbruk och skogsanvändning, så att

- allemansrätten begränsas mha licens, på samma sätt som jaktlicens eller fiskekort
- lagar som styr skogsbruket revideras med avseende på klimatförändringar
- brandskyddet utvidgas och brandkårerna förstärks

Sammanfattning:

Motiv och bakgrund:
SAMMANFATTNING
Klimatförändringarna kan medföra ett torrare och varmare klimat vilket kan öka risken för, omfattningen av och konsekvenserna av bränder. Erfarenheter från torrare länder visar på behov av ändrade skogsbruksmetoder. Dessa bör utredas och genomföras snarast.

SITUATIONEN IDAG
Den svenska skogen är en enormt viktig resurs. Förutom att den erbjuder en mängd olika biotoper som möjligör en stor biologisk mångfald och utgör en kolsänka som bidrar till att stabilisera klimatet, så ger den jobb till många människor, stora exportinkomster, bidrar till folkhushållningen med svamp, bär och vilt, är en källa till turistinkomster, och erbjuder rekreation och skönhetsupplevelser.

Denna resurs kan mycket snabbt bli en belastning efter stora skogsbränder. Själva branden avger stora mängder koloxider samt sot och stoft. Stora ekonomiska värden försvinner. Människors liv försämras eller förstörs.

Stora skogsbränder har varit ovanliga i Sverige. Det betyder att den svenska skogens flora och fauna inte har samma överlevnadsfunktioner som i andra länder, där återkommande bränder till och med kan vara en förutsättning för en frisk skog.

Sammantaget betyder detta att vi måste fokusera på att undvika och minimera bränder, och minimera konsekvenserna av de bränder som ändå uppstår. Det bör ske med parallellt arbete på flera fronter:

1. Minimera risken för vådabränder och anlagda bränder med hjälp av utbildning och licensiering. Allemansrätten bör begränsas till boende i närområdet. Övrig fritidsaktivitet i skog (bärplockning, turism) bör kräva licens och obligatorisk utbildning. Fler skogvaktare bör utbildas och anställas.

2. Stärka och utvidga brandförsvaret. Dagens brandkårer har inte resurser eller utbildning för att hantera morgondagens skogsbränder. En kraftigt förstärkt nationell eller regionala specialbrandkår(er) bör inrättas, och de speciella verktyg och fordon etc som behövs bör införskaffas. Dessa kan möjligen bemannas av militär eller som vapenfri tjänst. Samordning med ordinarie brandväsende bör ske. Internationell koordinering bör utredas.

3. En strategi för att begränsa bränder bör finnas per region. Regler för brandgator och andra förebyggande metoder som risbränning bör revideras. Metoder för nödfallsåtgärder bör studeras, som t.ex. effektiviserad vattenbombning, eller snabbavverkning och kontrabränning. Länder där skogsbränder är mer frekventa kan lära oss mycket.

4. Växling till mer brandresistent vegetation bör undersökas. Olika arter av träd reagerar på eld på olika sätt. I vissa länder planterar man t.ex. ek i korridorer istället för brandgator, eftersom ek anses ha en branddämpande effekt.

5. Metoder för skydd av djurlivet bör tas fram. Scenarier för brandutbredning kan ge indikation om möjliga flyktvägar. Sjöar och våtmarker bör skyddas och göras tillgängliga.25

1

0

L