Motion nr:28 version nr: 5Välj version:
Rubrik: Tillväxten förstör klotet
Ämnesområde: Ekonomi och gröna jobb
Inskickad: 2018-04-04
Motionär:Bo Hagstedt, Kalle Petré, Elisabeth Rosenborg, Björn Idar (Kalle.Petre@gmail.com)*
Ort:Stockholm och Gävle
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)
 Denna motion är resultatet av en sammanslagning med följande motion(er): 214

Föreslagna åtgärder:
- Stoppa tillväxt-politiken!
- Använd redskap för ekonomisk kontroll!
- Utred hur vi ska uppnå ett samhälle utan ständig, exponentiell tillväxt av ekonomi och konsumtion och vilka systemförändringar som krävs!

Sammanfattning:
Tillväxten har medfört välstånd för miljarder, men också klimat- och miljökriser. "Grön tillväxt" är en ideologisk konstruktion. Genom evig tillväxt kommer de gröna åtgärderna till slut att ätas upp av ytterligare produktion, även med fönybar energi. Den ständiga tillväxten måste stoppas! Redskap för att hantera detta måste utvecklas!

Motiv och bakgrund:
Fossila bränslen har givit förutsättningar för en enorm ökning av mänsklighetens materiella konsumtion, som också har betytt hög välfärd för flera miljarder. Dock lämnas fortfarande miljarder i misär. Och allt pekar på, att mänskligheten som följd av produktionen allt mer kommer att drabbas av klimatförändringar med konsekvenser som havsvattenhöjningar, sötvattenbrist, utfiskning, markförgiftning, artdöd med mera. Resultatet blir svält, flyktingströmmar och konkurrens om resurser. I värsta fall följer storskaliga krig, som i dagens värld kan bli förödande för hela jorden.

Vi har kommit till vägs ände. Klimatkrisen växer och vi överanvänder jordens resurser. Resursförbrukningen i Sverige motsvarar över 4 jordklot. En av huvudorsakerna till detta är samhällets ständiga strävan efter tillväxt av ekonomi och produktion/konsumtion. En tillväxt som dessutom är exponentiell. Ingenting kan ständigt växa exponentiellt.

Tillväxt-argumentationen behöver utvidgas till alla de tillväxtområden som har ett samband med de sociala och ekologiska problemen. Många av dessa områden visar på tillväxtkurvor med ett exponentiellt förlopp, ett förlopp som även hamnat i "den stora accelerationen". Se bilaga.

Dagens svar heter "grön tillväxt". Med denna hoppas man kunna stoppa förstörelsen, samtidigt som jordens befolkning ska få allt bättre materiella förutsättningar. Inget visar, att
"grön tillväxt" är något annat än en ideologisk konstruktion av den överväldigande majoriteten av politiska ledare, som inte har några metoder att styra den vilda kapitalismen till nödvändig återhållsamhet.

"Grön tillväxt" kan reducera förstörelsen "per dollar", men i den eftersträvade eviga tillväxten kan förstörelsen bara fördröjas. Till slut har de gröna åtgärderna överspelats av mer produktion, även med förnybar energi. Och ingen förespråkare av "grön tillväxt" har tankar på att tillväxten någonsin ska stoppas.

Många åtgärder har varit framgångsrika mot miljöförstöringen. Med klimatet som utgångspunkt var Paris 2015 en framgång, såtillvida att man enades om, att försöka uppnå max 2 C. Men fortfarande två år senare finns inte bindande åtgärder för detta från världens länder, varför vi nog ska räkna med minst 3 C, vilket troligen betyder bland annat hela Shanghai översvämmat. [1]

Eftersom tillväxtfrågan måste ses både i förhållande till halten av koldioxidhalten i atmosfären och för Sveriges del en minskning av resursuttaget från 4 klot till max 1, så inser alla, att åtgärderna måste vara väldigt stora. I rika länder och bland rika människor behövs helt enkelt "nerväxt". Det krävs alltså kraftfulla såväl ekonomiska som politiska/demokratiska åtgärder.

Åtgärdsplaner måste utvecklas. Författare som Staffan Laestadius, Christer Sanne, Peter Victor och det vetenskapliga projektet "Bortom BNP-tillväxt" måste tas med i denna diskussion. Klimatrörelsen kommer att mot bland annat denna bakgrund behöva utveckla djupgående klimatprogram kring omfattande ekonomiska frågeställningar och föra in detta i politiken och samhället. [2]

Människan och våra samhällen är undersystem till naturen. Därför måste vi inordna oss i de övergripande och sammanhängande ekologiska systemen. Att hantera tillväxtfrågorna är komplicerade systemfrågor som inte går att åtgärda med isolerade förändringar inom ett systems ramar. Det krävs systemförändringar. I den utredning som här föreslås att politikerna ska tillsätta, behöver man därför analysera och lämna förslag till förändringar av allt från samhällssystem, politiska system, till de ekonomiska systemen.

NOTER
1. Artikel om effekter av 3 C i The Guardian: https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
2. Se Kalle Petrés artikel Tillväxt på http://Medborgarutredningen.se. Där finns andra referenser.Bilaga: Bilaga-om-den-stora-accelerationen-och-citat.pdf

28

5

5

0

L