2
Motion nr:44
Rubrik: Ordet hållbarhet i politiska beslut
Ämnesområde: Övergripande 2
Inskickad: 2018-01-26
Motionär:Mats Helander (mats.helander@ecosoci.se)*
Ort:Ljungsbro
Organisation:Klimatfolket i Östergötland
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
• Att i alla beslut där ordet hållbar används i betydelsen hållbar miljö, definiera vad ordet hållbar betyder baserat på vetenskapligt vedertagna beskrivning, samt ange hur hållbarheten kommer att följas upp.
• Att årligen redovisa uppföljningen av hållbarhet i fattade beslut, samt att vidta åtgärder för att uppnå hållbarhet i de fall genomförande av beslut inte är hållbart.

Sammanfattning:
Ordet hållbar används så flitigt och oprecist att det håller på att förlora betydelse. Att prata om hållbarhet ger positiva signaler och används ofta utan att det har någon egentlig betydelse. Det är svårt att argumentera för verklig hållbarhet när verksamheter och beslut benämns hållbara utan att de är det. En ofta använd formulering i beslut från regering och riksdag är ”hållbar tillväxt och utveckling”. För att veta om något är hållbart så måste det definieras och mätas. Om det inte finns något annat mått på hållbarhet avseende miljön så kan måttet ekologiska fotavtryck användas.

Motiv och bakgrund:
De flesta människor i Sverige vet att det är viktigt med hållbarhet och hållbar miljö. Att beskriva något som hållbart ger en positiv laddning och inramning av det som avses, exempelvis ett livsmedel, en bil, ett kraftverk, ett evenemang, en resa och även politiska beslut samt inriktningar i policydokument och program. För den som vill kommunicera ut ett budskap är det därför smart att använda ordet hållbar. Det ökar chanserna att budskapet blir positivt mottaget.
Som mottagare av ett budskap är det omöjligt att i varje enskilt fall värdera hur korrekt budskapet är. Som mottagare kan det krävas en betydande undersökning för att försäkra sig om att något som anges vara hållbart verkligen är det. Den som sänder ut ett budskap vet att väldigt få personer kommer att granska huruvida något är hållbart eller inte. Dessutom är det väldigt svårt att ange hur hållbart något är utifrån miljösynpunkt. Det finns en användning av ordet hållbar som i många fall gränsar till ohederlighet.
I vårt demokratiska samhälle bör vi kräva att våra valda politiker är hederliga. Det betyder att det de säger har en faktisk innebörd och att framför allt att fattade beslut inte kryddas med fraser för att ge dem en positiv ton som det egentligen inte finns grund för.
I förordningen SFS 2007:713 om regional tillväxtarbete 2§ står det: Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Det finns all anledning att fråga sig vad regeringen avser med hållbar regional tillväxt och utveckling, men det finns inget förtydligande eller krav på uppföljning av just hållbarheten. Från 2017-08-01 ersätts SFS 2007:713 med SFS 2017:583 där exakt samma fras återkommer under §2. Dessutom står det i 4§ Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Vad betyder det och hur kan det följas upp? Liknande användning av ordet hållbar finns i många dokument från regering och riksdag, till exempel SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. I Budgetpropositionen 2018 används ordet hållbar säkert flera hundra gång. I de flesta fall kan ordet strykas eller bytas mot något annat positivt laddat ord, till exempel ”bra” utan att betydelsen förändras.
För att Sveriges regering och riksdag ska driva en politik för en i sanning hållbar utveckling, så måste de beskriva sin politik och sina beslut på ett sätt som gör det möjligt att värdera hållbarheten. Därför kräver vi att regering och riksdag definierar ordet hållbar utifrån jordklotets gränser, att ordet hållbar inte får användas om det i sanning inte avser hållbarhet och att hållbarheten följs upp samt att brister åtgärdas.44

0

L