Motion nr:48 version nr: 3Välj version:
Rubrik: Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export   Rekommenderad 
Ämnesområde: Energi
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Lasse Vretblad (lasse@arkitektmagasinet.com)*
Ort:Stockholm
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Energimyndigheten bör få Regeringens uppdrag att genomföra en utbyggnad av svensk havsbaserad vindkraft som motsvarar transportsektorns behov av en omedelbar elektrifiering, och som också öppnar för en lönsam el-export till norra Europa.

Sammanfattning:
En aktuell svensk utmaning är att göra transportsektorn oberoende av fossil energi. Tillgången på råvara för biobränslen är begränsad både internationellt och inom Sveriges gränser. Ny fossilfri el-energi behövs i stället för elektrifiering av transportsektorn. Den måste i huvudsak baseras på el från vindkraft - och havsbaserad vindkraft kan där spela en huvudroll.

Sveriges energipolitik behöver inte som hittills begränsas till landets egna behov. Sverige har de bästa förutsättningarna för utbyggnad av vindkraften i Nordeuropa och kan därför bidra med (lönsam) export utöver Sveriges gränser.

Motiv och bakgrund:
Sverige har idag en situation där elproduktionen motsvarande dagens behov i stort utan klimatpåverkan. Vattenkraft och kärnkraft levererar basbehovet tillsammans med en ökande del vindkraft.

Svensk kärnkraft har en teknisk livslängd som gör att den kan bidra med fossilfri el i flera decennier till. För att avveckla fossilbränslen i den takt som den globala minskningen av koldioxidutsläppen kräver bör den därför bibehållas så länge den tekniska livslängden tillåter. En basförsörjning med både vattenkraft och kärnkraft möjliggör också en större satsning på utbyggnad av väderberoende, ej reglerbar kraftproduktion genom att tillhandahålla svängmassa och stabilitet i systemet. Därmed bibehåller man också en kompetens som möjliggör att kommande generationer kan ta ställning till fjärde generationen kärnkraft när den är färdigutvecklad.

Den aktuella svenska utmaningen är att också göra transportsektorn oberoende av fossil energi. Biobränslen löser inte dess energibehov. Tillgången på biomassa är begränsad och förbränning av biobränslen ger högre koldioxidutsläpp än fossilbränslen som först senare kan uppvägas av återplantering med varierande tidsförskjutning av CO2-upptaget
(se motion 49).

Ny fossilfri el som behövs i transportsektorn (elbilar), men också i bostadssektorn (värmepumpar) måste i huvudsak baseras på vindkraft. Svensk vindkraft bedöms i en IEA-rapport från 2016 (Nordic Energy Technology Perspectives) på lång sikt vara en viktig del av svensk, nordisk och nordeuropeisk försörjning med fossilfri el.

Havsbaserad vindkraft kan spela en huvudroll i den vidare utbyggnaden av vindkraften. Sverige har en mycket lång och delvis grund kust mot Östersjön och Nordsjön med mer än tillräckliga vindar för en lönsam el-produktion. Kostnaderna för havsbaserad vindkraft har gått brant nedåt under 2016 och 2017. Vattenfall har erbjudit sig att bygga Kriegers Flak i Danmark för 37,2 öre/KWh (Ny teknik 2016-11-09). I Storbritannien och Tyskland har anbud på nya vindkraftparker legat så lågt att inget stöd överhuvud efterfrågas från anbudsgivarna.

Riksdagen bör därför ge Energimyndigheten direktiv att driva en aktiv planering för havsbaserad vindkraft på det sätt som nu görs i Danmark, Holland, Tyskland och Storbritannien. En stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft kräver inventeringar av påverkan på havsmiljöfrågor och fiske och måste innehålla en parallell planering av utbyggnaden av ny överföringskapacitet och av stabilitet och svängmassa i systemet (På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige, Lennart Söder/KTH 2014). Därför bör Energimyndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket och Svenska Kraftnät, ta ett tydligare initiativ än idag för snabba på och samordna utbyggnaden och via ett auktionsförfarande stegvis bygga ut denna stora resurs. Havsbaserad vindkraft har klara fördelar före vindkraft på land på grund högre vindhastigheter och orsakar samtidigt färre bullerproblem. Havsbaserad vindkraft har uppskattats ha en ekonomisk potential att byggas ut till minst 300 TWh i svenska farvatten (Havsbaserad vindkraft – potential och kostnader Energimyndigheten/SWECO 2017).

Sverige kan också bidra utöver Sveriges gränser genom att exportera fossilfri el med vinst till Nordeuropa. 2050 räknar Tyskland bara med att täcka ca 80% av inhemsk elförbrukning med fossilfri el. (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy). Svenska kraftnät planerar nu en utbyggnad av Hansa Power Bridge mellan Skåne och Nordtyskland (Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten, Svenska Kraftnät 2018-01-22). Det öppnar för en export till 80 - 100 TWh till Tyskland om Sverige inte bara ser till svenska behov, utan bygger ut vindkraften i större skala. Fortsatt utbyggnad utöver nationella, svenska behov, dimensioneras efter vad som kan säljas och ge exportintäkter, samtidigt som det minskar de samlade europeiska CO2-utsläppen.

Med en planerad succesiv utbyggnad av den havsbaserade vindkraften finns sedan också förutsättningarna för att ersätta 60 TWh kärnkraft när dess tekniska livslängd har uppnåtts. Havsbaserad vindkraft kan i den utbyggnadsfasen koncentreras till de kustområden där de nedlagda kärnkraftverken finns för att då undvika ytterligare kostnader för utbyggnad av kraftnätet.48

3

3

0

L