Denna motion kan ej röstas på – har slagits samman med motion nummer 231
Motion nr:(50)
Rubrik: Skog skall skyddas för vår framtid
Ämnesområde: Skog, mark och vatten
Inskickad: 2018-01-29
Motionär:Lena Wallin, Roger Bydler (lenamwallin@gmail.com)*
Ort:Brösarp
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
- höj hastigheten avseende Nagoya-avtalet och skydda mer skog nu
- höj målet till 25 % avseende skyddad skog till 2030. Fortsätt därefter med 5% varje år tills vi uppnår 50%.
- utforma rimliga ersättningsmodeller för skyddad skog
- se till landskapsmodeller för skyddad skog så detta aktivt planeras i hela Sverige
- statliga bolag bör gå i bräschen för att skydda skog och ha det som aktivt mål.

Sammanfattning:
Skog som står kvar ger oss ekosystemtjänster vi är beroende av och skyddar biologisk mångfald.
Värdefull skog tar tid att växa fram. Vi måste se skog i ett framtidsperspektiv och idag skapa/skydda den skog vi behöver om 50 – 100 år. Detta utifrån perspektiven resiliens och biologisk mångfald. Skog behöver skyddas från all form av brukande och bör därför få högsta skyddsformen. Vi har vant oss vid att se skog som en förbrukningsvara – det är dags att tänka om och se skog som en ”försäkring och medhjälpare” inför de temperaturförändringar som kommer.

Motiv och bakgrund:
Forskningen är tydlig avseende skogens funktioner och vad den ger oss. Klimatreglering och kolinlagring, biogeokemiska kretslopp, fotosyntes, stabilitet och resiliens, vattenreglering, livsmiljöer för biologisk mångfald, förebyggande av erosion – är bara några av dem. Samtliga av dessa tjänster kommer vi vara i stort behov av ju mer klimatförändringarna kommer att märkas. Utifrån dessa framtidsscenarios har vi skog som på ett naturligt sätt kan bistå oss.

Skog blir på detta sättet en knutpunkt för flertal av de miljömål som Sverige idag har. Det betyder också att skogen helst inte ska brukas, då detta ger utsläpp av koldioxid och skogen inte längre kan fungera som kolsänka. Det är också en ostörd skog som kan ge fungerande ekotjänster och livsutrymme till den biologiska mångfald vi behöver.

Drar vi ut konsekvenserna av vad forskningen säger, så är det vitalt att vi redan nu ändrar vår syn på skog till att se skog som en försäkring och medhjälpare i att motstå klimatförändringar. Vi bör därför höja målet till 25% skyddad skog, och därefter höja det med 5% varje år tills vi når 50%. Vi bör även se till att sprida områden av skyddad skog utifrån en landskapsmodell. Värdefull gammelskog finns i norra Sverige. Södra Sverige behöver få mer och större arealer skyddad skog som kan stå ifred. Inte minst gäller detta utifrån de vattentjänster som skogen ger oss.

Statliga skogsbolag bör få skogsskydd som ett centralt mål. Dessa bolag bör i sitt agerande till fullo ställa upp på de miljömål som riksdagen antagit. Staten kan, i sitt ägande, ej bortse ifrån de framtidsperspektiv som finns. Det ska självklart inte gå att avverka i skyddad skog. Till privata skogsägare bör rimlig ersättning utgå. Vi kan inte hålla på äganderätten och samtidigt schackra med ersättningsmodeller


https://www.nature.com/articles/nature25138
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/vardefulla-skogar-redovisning-av-regeringsuppdrag-2-170130.pdf

Globalforestwatch.org - I Sverige finns det, enligt ?Global Forest Watch?, få intakta skogslandskap kvar jämfört med resten av det boreala bältet. Ett intakt skogslandskap (IFL) är ett sammanhängande område på minst 50 000 hektar som innehåller skogar och andra ekosystem med minimal påverkan av människan

Nagoya – avtalet
http://www.wwf.se/source.php/1472509/Rapport%20Sverige%20och%20%20Nagoyam%C3%A5lenLR.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/maenniskans-bruk-av-mark-paaverkar-klimatet-mycket-mer-aen-vad-man-trott-234553450

1

0

L