Motion nr:95
Rubrik: Hållbara städer
Ämnesområde: Stad och land
Inskickad: 2018-02-23
Motionär:Elisabeth Lundqvist, Varis Bokalders (varis@ekokultur.nu)*
Ort:Stockholm
Organisation:Klimatriksdagen, utskott Land & Stad
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Även i planeringen av våra städer bör man utgå från att studera platsen där staden ligger dess förutsättningar och historia. Man gör en markkartering där man tittar på geologi, hydrologi, flora och fauna samt lokalklimatet, man studerar hur man har försörjt staden med de resurser som staden behöver. Man tittar på den befintliga bebyggelsen, infrastrukturen och på transportsystemet.

Sammanfattning:
Det finns inga hållbara städer utan en hållbar landsbygd. Folk i städerna behöver mat, vatten, energi och material och merparten av dessa nyttigheter kommer från landsbygden.
Vår planering måste ha en helhetssyn och därför handla om hållbara kommuner och regioner, där både hållbara städer, mindre tätorter och en hållbar landsbygd ingår i nära relation med varandra.
Dessa regioner bör hänga ihop i ett nätverk för att komplettera varandra dels för att olika delar av landet har olika förutsättningar, dels för att om det uppstår en kris så har man därmed också en bättre krisberedskap.

Motiv och bakgrund:
Detta innebär:
Bygg upp ett sammanhängande nätverk av städer och kringliggande odlingsmark.
Planera enligt närhetsprincipen så att det är nära mellan bostad, arbete, service och fritid.
Stad för alla, planera aktivt så att segregering undviks.
Planera för en bilfri stad.
Handeln bör prioritera lokalt producerade ekologiska livsmedel.
Grönska skall ledas in i staden och regnvattnet ut ur staden.
Urbana ekosystemtjänster skall värnas i planeringen.
Befintlig bebyggelse skall vårdas och skyddas.
Mindre städer skall stödjas och stärkas.
Landsbygden skall återbefolkas.

Städerna
Nu när vi har en strategi för en hållbar landsbygd, kan vi också skapa hållbara städer som samverkar med kringliggande landsbygd. Ser vi på hela landet så kan man bygga upp ett sammanhängande nätverk av städer med kringliggande odlingsmark.
Närhetsprincipen. För att minska transportbehovet bör man sträva efter närhet så att man kan bo i staden utan bil. Det betyder att staden bör vara en blandad stad, där man blandar boende, arbetsplatser, service och fritid. Man brukar internationellt tala om ”Mixed Use”.
En stad för alla. För att undvika segregering och främlingskap bör man se till att det finns billiga hyresrätter blandade med andra upplåtelseformer. Att det finns allmänna platser och parker där folk kan mötas och att det finns ett levande kulturliv och tillgång till möteslokaler.
En bilfri stad. Man bör i första hand planera för fotgängare och cyklister samt för en bra kollektivtrafik. Man skall kunna nå alla vardagsbehov utan att behöva använda bil. Man skall trivas i sin stad och kunna känna sig trygg och t ex kunna parkera sin cykel på ett säkert sätt.
Handeln bör utvecklas så att man lätt kan köpa lokalt producerade ekologiska livsmedel. Butikerna organiseras så att man inte behöver ta bilen till stormarknader utanför staden. Dessa tar död på livet i staden och bör fasas ut. Man skall kunna reparera sina prylar, lätt kunna sälja begagnade varor och hyra eller leasa sådant som man använder sällan.
Grönska och vattnet (Grön & blå struktur) skall vara en viktig del i stadsplaneringen. Grönska skall ledas in i staden och regnvatten ut ur staden. De så kallade urbana ekosystemtjänster gör staden till en bättre plats att leva i. De bidrar till trivsel, biologisk mångfald och ett bättre lokalklimat. Randzonen där staden möter landsbygden är viktig att utveckla så att barn tidigt förstår vikten av landsbygden för stadens fortbestånd.
Befintlig bebyggelse skall vårdas, förbättras och skyddas. Ur resurssynpunkt är det nästan alltid slöseri att riva hus. Dessutom bidrar den befintliga bebyggelsen till förståelsen av stadens utveckling och dess kulturhistoria.
I ett hållbart samhälle kan inte alla bo i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nej, om hela landet skall leva så måste vi ändra utvecklingen så att även mindre städer och tätorter utvecklas och framförallt så att landsbygden åter befolkas. Till detta behövs det både en aktiv glesbygdspolitik och ekonomiskt stöd.95

0

L