Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:213
Rubrik: Svenska utsläpp måste minska med minst 10 % per år för global rättvisa
Ämnesområde: Global rättvisa
Inskickad: 2018-03-01
Motionär:Inger Björk (moc.l1521642501iamto1521642501h@kro1521642501jb.re1521642501gni1521642501)*
Ort:Johanneshov
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
" Sverige fastställer mål och regelverk för utsläppsminskningar utifrån en globalt rättvis fördelning av kvarvarande utrymme för koldioxidutsläpp (koldioxidbudget) för att inte överskrida 2 gradersmålet
" Sverige minskar de svenska utsläppen med minst 10 % per år
" Sverige bidrar med extra finansiering till FN:s gröna fond för kompensera utsläpp som orsakas av importerade konsumtionsvaror

Sammanfattning:
Sverige måste ta ansvar för en globalt rättvis fördelning av utsläppsminskningar som krävs för att hålla medeltemperaturen på planeten under 2 grader. Sverige bör minska sina utsläpp med minst 10 % per år from nu. Klimatramverket från 2017 innebär mycket lägre utsläppsminskningar än vad som borde vara Sveriges rättvisa andel globalt. Sverige bör basera sina utsläppsmål på en koldioxidbudget (kvarvarande utrymme för koldioxidutsläpp) för en rättvis och vetenskapligt grundad utsläppsminskning. Sverige kompenserar utsläpp från importerade konsumtionsvaror med ökad finansiering av FNs gröna fond.

Motiv och bakgrund:
FNs klimatpanel fastställer det kvarvarande utrymmet för koldioxidutsläpp eller koldioxidbudgeten till ca 1 000 000 MtCO2 (miljoner ton) från 2011 till 640 000 MtCO2 efter juli 2017 för att medeltemperaturen globalt skall hålla sig under 2 grader med en sannolikhet på 66-100%.
De rika och industrialiserade länderna har större ansvar att minska sina utsläpp snabbare och bidra med teknologiskt och finansiellt stöd för omställning och klimatanpassning i mindre industrialiserade länder. Rikare länder har ett historiskt ansvar genom att de har bidragit till klimatförändringarna under lång tid. Detta är principen om ett gemensamt men differentierat ansvar som finns inskrivet i både klimatkonventionen och Parisavtalet.
Mindre industrialiserade och fattigare länder (utanför OECD) behöver längre tid för att fasa ut fossila bränslen och ställa om till ett förnybart energisystem. Ländernas totala utsläpp beror på när deras utsläppspeak infaller. Här utgår vi ifrån att dessa länder kommer ha sin peak koldioxidutsläpp 2022-23 för att därefter minska sina utsläpp så att de minskar sina utsläpp med 10 % per år 2045 och har minskat utsläppen med över 95 % i början av 2060-talet jämfört med 2015. Detta är en mycket ambitiös målsättning som inte stöds av dessa länders frivilliga åtaganden i Paris.
Sveriges andel av de rika ländernas totala utsläpp bör vara 0,4 % om vi utgår ifrån de utsläpp vi haft i Sverige sedan 2010. Om utvecklingsländerna har sin utsläppspeak 2022-23 så blir Sveriges andel av totala koldioxidbudgeten 289 MtCO2 vilket räcker knappt 5 år med nuvarande utsläppstakt på ca 60 MtCO2. Sverige behöver minska utsläppen med minst 15 % per år from i år. Om vi istället utgår från befolkningsmängden så är Sveriges andel 0,8 %. Totala koldioxidbudgeten blir 614 MtCO2 vilket skulle räcka ca 10 år med nuvarande utsläppsnivå. Och den årliga utsläppsminskningen bör vara minst 7 %. Slutsatsen är att Sverige bör minska svenska utsläpp med minst 10 % per år from i år med tanke på en mycket hög ambitionsnivå för när länder i Syd har sin utsläppspeak och storleken på deras utsläppsminskningar. Vi har inte tagit hänsyn till den omställningstid som behövs i Sverige för att gå ifrån gradvisa och små utsläppsminskningar som vi har idag till de höga och kontinuerliga som krävs för att hålla oss inom en globalt rättvis koldioxidbudget vilket skulle kräva ännu högre takt på utsläppsminskningar.
Vi har här utgått från att den globala medeltemperaturen inte skall höjas över 2 grader med relativt stor sannolikhet (66-100 %). Detta scenario innebär redan en katastrofal situation för människor och ekosystem i många länder. Om vi vill närma oss 1,5 grader eller öka sannolikheten för att stanna under 2 grader krävs ännu snabbare utsläppsminskningar.
Vi har här dessutom inte tagit hänsyn till de utsläpp som Sverige ansvarar för i andra länder genom svenskars importerade konsumtionsvaror. Dessa utsläpp anses vara lika stora som utsläpp från konsumtionsvaror i Sverige. Vi släpper ut ca 6 ton CO2 per person och år i Sverige och ungefär lika mycket för importerade varorna. Naturvårdsverket har fått i uppgift att göra en utredning för att kunna beräkna utsläppsnivåer från importerade konsumtionsvaror. Sverige bör betala för omställningen i andra länder för att kompensera för de utsläpp som vi svenskar orsakar i andra länder. Sverige bör ge pengar till Globala Klimatfonden för att täcka kostnaderna för att ställa om och ta bort utsläppen.
Vi konstaterar att Sveriges nuvarande klimatramverk, dvs klimatlag och beslutade åtgärder inte utgår från en vetenskaplig grund eller tar hänsyn till att Sverige bör ta sitt ansvar och använda en rättvis del av den kvarvarande koldioxidbudgeten. Enligt klimatlagen skall svenska utsläppen vara minst 63 % lägre 2030 och 75 % lägre 2040 båda jämfört med 1990 inom transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. Detta är inte hälften av vad som krävs utifrån ett rättviseperspektiv. Koldioxidutsläppen blir flera gånger större 2045 än vad som är rättvist och rimligt för att klara 2 gradersmålet.

Källa:
" "Koldioxidbudget och vägar till en fossilfri framtid för Järfälla kommun" av Kevin Anderson, Isak Stoddard & Jesse Schrage från CEMUS, Uppsala Universitet
" Naturvårdsverket, utsläppsstatistik
Fil:
Två utsläppsscenarier för Sverige utifrån årliga territoriella utsläppsminskningar av koldioxid på 10 respektive 15 % från och med juli 2017. Historiska utsläpp baserade på statistik från miljöräkenskaperna (Statiska Centralbyrån).Bilaga: 10-o-15-procent-utslappsminsking-per-ar.pdf

Åter Påverka politiken-sidan

213

1

0

P