Lokala klimatrådslag i Malmö, Borås och Sollefteå

Att ställa om ett samhälle kräver ett stort och brett engagemang på lokal nivå. Vi tror att människor behöver känna delaktighet och kunna bidra med sina perspektiv och idéer. Under 2024 utvecklar vi därför lokala rådslag kring klimatfrågor i tre kommuner i landet. 

Pressmeddelande: Malmö, Borås och Sollefteå får lokala rådslag om klimatet

Klimatriksdagen söker projektsamordnare!


Vill du bli en aktiv del av Medborgarkraften i klimatpolitiken? Vill du jobba med att människor och lokala grupper ska bli mer delaktiga i klimatomställningen av våra kommuner och lokalsamhällen? Vill du bli en viktig del av ett nyskapande projekt under två år? Det är en avgörande period för att Sverige ska kunna nå de nödvändiga klimatmålen. Då kan det här vara något för dig.

Under förutsättning att Klimatriksdagens ansökan till Postkodstiftelsen för projektet ”Medborgarkraft i klimatomställningen” beviljas kommer två samordnartjänster, vardera 50%, att tillsättas. Läs mer under respektive rubrik om tjänsterna och om projektets syfte.


Vad är klimatrådslag?

Klimatrådslag är en mötesplats för dialog och diskussion. Under klimatrådslagen möts invånare och representanter för organisationer, företag och kommuner. Tillsammans arbetar deltagarna fram lokalt anpassade förslag för att få till en effektiv och socialt förankrad omställning. Syftet är att förslagen ska leda till politiska beslut. 

Varför gör ni bara klimatrådslag i tre kommuner?

Klimatriksdagen har fått finansiering för ett pilotprojekt där vi testar hur klimatrådslag kan gå till och vilken effekt det kan ha. I det här projektet finns bara utrymme för att utföra klimatrådslag i tre kommuner. Därför kommer vi inom projektet även att ta fram metodmaterial och sprida våra lärdomar från de tre klimatrådslagen i Malmö, Borås och Sollefteå. Vår förhoppning är att fler klimatrådslag på så sätt ska kunna genomföras. 

Hur går ett klimatrådslag till?

De personer som ska delta i rådslaget får först ta till sig kunskap om klimatfrågor ur flera olika perspektiv. Det görs främst genom föreläsningar av sakkunniga. På det sättet blir det lättare att föra diskussioner och lägga förslag som bygger på kunskap. Efter utbildningen möts deltagarna i själva klimatrådslaget för att tillsammans jobba fram lokala förslag för att begränsa klimatförändringarna. Det sker inga omröstningar, utan det gäller att antingen nå konsensus eller kompromisser.

Vad kommer klimatrådslagen leda till?

Förhoppningen är att förslagen som kommer fram i rådslagen ska omsättas i politisk handling. Om det lokala klimatrådslaget till exempel kommer med förslag om hur kommunen kan minska utsläppen från transporter ska det leda till åtgärder i politiken. För att nå dit för vi dialog med lokala politiker och tjänstemän genom hela processen.

Hur väljs deltagarna i rådslagen?

Vi riktar oss till såväl enskilda invånare som personer som är engagerade i det lokala samhället på olika sätt. Det kan vara representanter för ungdomsorganisationer, idrottsföreningar, intresseorganisationer, företag, fackföreningar, kommunen och så vidare. Vi strävar efter att få ett urval av deltagare som speglar kommunen eller regionens invånare i stort.

Hur är klimatrådslagen finansierade?

Projektet har fått stöd av Svenska Postkodlotteriets Stiftelse . Det finansierar två halvtidsanställda projektsamordnare, regionala koordinatörer på de utvalda orterna samt lokaler, resor och annat praktiskt som behövs för att genomföra rådslagen. Projektet bygger också på samarbete med de utvalda kommunerna samt ett ideellt engagemang från bland andra Klimatriksdagen och de personer som deltar i klimatrådslagen.

När kommer klimatrådslagen äga rum?

Klimatrådslagen kommer att äga rum under våren och hösten 2024. Projektet pågår mellan den 1 september 2023 och den 31 augusti 2025. Efter klimatrådslagen kommer vi att sammanställa lärdomar från metoden och arbeta med att sprida dem vidare. Förhoppningen är att fler klimatrådslag ska äga rum utanför projektet.


Kontakt

Jenny Mark Ketter, projektsamordnare/mobilisering, jenny.mark.ketter@klimatriksdagen.se, tel: 070 213 76 09 

Kerstin Edquist, projektsamordnare/kommunikation, kerstin.edquist@klimatriksdagen.se, tel: 072 223 80 37