Om KlimatriksdagenAbout the Climate Parliament

När Klimatriksdag 2014 hölls var det den första i sitt slag i världen. Var kom idén från och vilka är det som ser till att Klimatriksdag 2018 blir av? Här berättar vi mer om bakgrunden och arrangörerna.

• Vad är en Klimatriksdag?
• Bakgrund
• Föreningen Klimatriksdagen – Bli medlem!
• Arbetsgrupper

When the previous Climate Parliament was held in 2014, it was the first of its kind in the world. Where did the idea come from and who is behind the 2018 Climate Parliament? Click on the following headings to learn more about the background and the organizers:

• What is a Climate Parliament?
• Background
• The Climate Parliament AssociationBecome a member!
• Working Groups

Vad är en klimatriksdag?What is a Climate Parliament?

Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.The Climate Parliament’s main task is to vote on good climate proposals, which are then handed over to the Swedish Parliament. Anyone can write a motion, a proposal that they think is necessary for future sustainable Swedish climate policies.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.

Fram till 1 mars 2018 tar vi emot motioner. Läs om motionsprocessen här. Har du frågor om riksdagen och motionerna, hör av dig till .es.n1518910453egads1518910453kirta1518910453milk@1518910453gadsk1518910453ir1518910453

Vi behöver också deltagare i utskotten som ska ta emot och bereda de motioner som kommer in. Dessa utskott är igång sedan våren 2017 men tar gärna emot nya medlemmar. Är du intresserad av att delta i ett utskott är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Skriv en rad till .es.n1518910453egads1518910453kirta1518910453milk@1518910453gadsk1518910453ir1518910453

These proposals will be prepared prior to and during the Climate Parliament by committees on different subject groups. The ambition is to work with movers of the motions to construct solid proposals for climate action. The Climate Parliament’s participants choose by voting for the best proposals. These are then submitted to the representatives of the Swedish Parliament. After completion of the Climate Parliament, we will campaign for these proposals during the 2018 Swedish general election.

We are receiving proposals until March 1, 2018. You can read more about the parliamentary process here. If you have questions about the parliament and motions, please contact: es.ne1518910453gadsk1518910453irtam1518910453ilk@g1518910453adski1518910453r1518910453.

We also need participants for the committees that will receive and prepare the incoming motions. These committees are up and running since the spring of 2017, but we would be happy to enlist more members. If you are interested in participating on a committee, you are welcome to contact us. Please write to es.ne1518910453gadsk1518910453irtam1518910453ilk@g1518910453adski1518910453r1518910453.

Klimatriksdagen
som trestegsraket:
The Climate Parliament as a three-stage rocket

ALLA SOM VILL SKRIVER
ETT POLITISKT FÖRSLAG
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID...
EVERYONE INTERESTED WRITES A CLIMATE PROPOSAL…

...OCH KLIMATRIKSDAGENS UTSKOTT JOBBAR PÅ ATT MOTIONERNA SKA BLI RIKTIGT VASSATHE SUBJECT GROUPS WORK TO IMPROVE THE PROPSALS

PÅ KLIMATRIKSDAGEN
GRANSKAR OCH DEBATTERAR VI FÖRSLAGEN...
AT THE CLIMATE PARLIAMENT WE REVIEW AND DEBATE THE PROPOSALS…

... OCH TILL SLUT RÖSTAR VI FRAM DEM VI TROR MEST PÅ…AND FINALLY WE VOTE TO SELECT THE BEST ONES

SVERIGES BÄSTA KLIMATPOLITISKA FÖRSLAG LÄMNAS ÖVER TILL VÅRA FOLKVALDA POLITIKER...SWEDEN'S
BEST CLIMATE POLICY PROPOSALS WILL BE PRESENTED TO OUR ELECTED POLITICIANS…

...SEN GER VI JÄRNET FÖR ATT FÖRSLAGEN SKA UPPMÄRKSAMMAS I VALRÖRELSEN, OCH AV SVERIGES NYVALDA RIKSDAG!…THEN WE GO ALL IN TO MAKE THE WINNING PROPOSALS GAIN ATTENTION IN THE ELECTION CAMPAIGN, AND BY THE NEWLY ELECTED PARLIAMENT

BakgrundBackground

På 1890-talet hade förkämparna för allmän rösträtt fått nog av att makteliten inte lyssnade på deras krav. De anordnade egna folkriksdagar med ombud från hela landet för att visa sin beslutsamhet och det massiva stödet för sin sak. Folkriksdagarna bidrog till trycket som slutligen bröt ner överhetens motstånd mot allmän rösträtt.

Inspirerade av dessa folkriksdagar samlades år 2014 världens första Klimatriksdag i Norrköping, startad av miljövänner som hade fått nog av att klimatfrågan ständigt sätts i andra rummet av de styrande. Sexhundra delegater samlades, och det motionerades, ställdes ut, förelästes, röstades och festades. Det blev en vitamininjektion för alla klimatengagerade, som vi har glädje av än idag.

Men politikerna har inte gjort sin läxa ordentligt ännu. Vi måste tvinga fram snabb konkret handling! Därför laddar vi nu om inför nästa Klimatriksdag den 4–6 maj 2018. Målet är att rikta strålkastarljuset på klimatfrågan i valdebatten och visa att det finns ett brett stöd för kraftfulla klimatbeslut.

During the 1890s, the champions of Swedish universal suffrage grew tired of the elite not listening to their requests. Thus, the People’s own Parliaments with representatives from across the country were organized in support of universal suffrage. These People’s Parliaments contributed to the pressure which finally broke down the opposition to universal suffrage.

Inspired by these People’s Parliaments, environmentalists, who had had enough of the climate issue constantly being put on the backburner, gathered in 2014 for the world’s first People’s Climate Parliament in Norrköping. Six hundred delegates gathered to discuss and sharpen proposals, exhibit, lecture, vote, and party.It became a great boost for all climate proponents, and we are still reaping the benefits of that today.

But the politicians have still not yet done their homework properly. We must ensure quick concrete action! Therefore, we’re now charging up for the nextPeople’s Climate Parliament on May 4-6, 2018. Our aim is to focus the spotlight on climate change during the electoral debate, and to show that there is wide support for strong climate-saving policies.

 

Föreningen KlimatriksdagenThe Climate Parliament Association

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten.The Climate Parliament Association is a non-profit, politically and religiously independent association. The purpose is to ensure that the issue of climate change has a central role in the 2018 Swedish election campaign and debate.

”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

/Fastställd 2016.10.27

”We take the warnings from climate scientists seriously. The global temperature increase must be limited to 1.5 degrees. We support solutions based on mankind’s equal worth and rights, taking into account justice and the eradication of poverty. This, according to the Paris Agreement (COP21) Article 2, the UN Universal Declaration of Human Rights, and the UN’s 17 global goals for sustainable development.”
/Approved 10/27/2016

Skriv på vår värdegrund!

Sign our Basic Values!

Styrelsens sammansättning fr o m 2017-04-20:

Ordförande:
Karin Sundby
Vice ordförande: Peter Fritzson
Kassör: Karin Wahlgren
Biträdande kassör: Hans Holmgren
Ledamöter:
 Inger Björk, Torbjörn VennströmUlrika Wilhelmsson, Dan Baeckström och Markus Steen
Suppleanter: Ola Leifler, Filip Lövström
Revisor: Ole Stilborg, 013 525 00

För Ansvarsområden: Se Arbetsgrupper.
Organisationsnr: 802492-7124
Plusgironr: 74 88 44-8
Hemsidesansvarig: Dan.

Har du frågor eller något annat du vill framföra till oss? Kontakta oss då via mejl fornamn.efternamn@Klimatriksdagen.se eller klicka på namnen ovan.

§ 1 Föreningens namn är Klimatriksdagen och föreningen är en ideell förening.

§ 2 Föreningens syfte
Ändamål:
Föreningen har till ändamål att
• verka för en snabb omställning till ett hållbart samhälle
• stärka det folkliga stödet för nödvändiga och modiga beslut i klimatpolitiken, och
• lyfta fram klimatfrågan inför val till Sveriges Riksdag
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att stödja arrangemang och sprida information, inklusive material från tidigare klimatriksdagar, i syfte att ge klimatfrågan en central position i svenska valrörelser, samt lyfta frågan i den svenska debatten.
Värdegrund:
Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP 21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Definitioner
Hållbar utveckling: Alla människors fundamentala behov måste tillfredsställas utan att planetens livsuppehållande system skadas (FNs millenniedeklaration).
Klimatfrågan: Den (i geologiska tidsperspektiv) snabba ökning av jordens medeltemperatur som orsakas av mänskligt genererade utsläpp av växthusgaser och som riskerar allvarligt försvåra människans försörjningsmöjligheter och livsbetingelser på jorden.
Snabb omställning: Varningarna från FN:s klimatpanel måste tas på allvar: Om utsläppen av växthusgaser och förbrukningen av icke förnybara resurser fortsätter som nu är risken stor att det leder till en global ekologisk kollaps bara två eller tre generationer framåt. Sverige måste ta de politiska beslut som krävs för att kraftigt minska de egna utsläppen av växthusgaser. Internationella transporter och import ska räknas in i statistiken.

§ 3 Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som delar föreningens värdegrund, vill verka för snabb omställning till ett hållbart samhälle och förbinder sig att följa föreningens stadgar, samt betalar medlemsavgiften. Medlem kan vara enskild individ eller juridisk person.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Föreningen kan ha olika medlemsavgifter för individmedlemmar och organisationsmedlemmar.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 2 till 12 övriga ledamöter samt upp till 5 suppleanter.
Årsmötet utser ordförande, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen fördelar internt vissa roller och uppgifter som sekreterare, vice ordförande, etc. Vid behov kan styrelsen adjungera personer till styrelsen, med yttranderätt men utan rösträtt.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 april följande år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar närvarar.
Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
12. Val av vice ordförande i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
13. Val av kassör i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
15. Val av revisor.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Är medlemmen en juridisk person har föreningen en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster, samt att ändringsförslaget meddelas medlemmarna minst 21 dagar före årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte annonserat minst 21 dagar i förväg, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte enligt årsmötesbeslut.

Föreningens styrelse januari 2017. Fr v Markus Steen, Karin Sundby, Torbjörn Vennström, Dan Baeckström, Karin Wahlgren, Inger Björk, Ulrika Wilhelmsson, Hans Holmgren och Peter Fritzson.Association Directors, January, 2017. Fr v Markus Steen, Karin Sundby, Torbjörn Vennström, Dan Baeckström, Karin Wahlgren, Inger Björk, Ulrika Wilhelmsson, Hans Holmgren and Peter Fritzson.

Föreningen Klimatriksdagen ansvarar för att arrangera Klimatriksdag 2018 och kommande klimatriksdagar (se vidare föreningens stadgar). Om du valt att ansluta dig till Klimatriksdagens värdegrund och vill stödja vårt arbete är du välkommen att bli medlem i föreningen.

Privatpersoner, organisationer och företag kan bli medlemmar, dock ej politiska partier på nationell nivå. Medlemskap innebär att man:
– Betalar medlemsavgiften
– Får föreningens nyhetsbrev
– Har rösträtt på årsmöten
– Får föreningens snygga pin som man kan ha på jacka eller kavajslag
– Man är också hjärtligt välkommen att engagera sig i någon av arbetsgrupperna som jobbar med att arrangera Klimatriksdagen – men det är inget krav.

Medlemsavgiften är:
– För privatpersoner: 200 kr/år
– För medlemsorganisationer med färre än 1000 medlemmar: 500 kr/år
– För företag och för medlemsorganisationer med 1000 medlemmar eller fler: 1000 kr/år

Föreningen är glad och tacksam för frivilliga påslag på medlemsavgiften från dem som har råd och vill ge extra stöd till vårt viktiga arbete.

The Climate Parliament Association is in charge of arranging the 2018 Climate Parliament and future Climate Parliaments. If you have endorsed the Basic Values and wish to support our cause, you are welcome as a member of the Association by filling in the form below.
Membership fee is SEK 200 per year for private persons. For further information about Association membership, please contact foreningen@klimatriksdagen.se

.

Medlemsanmälan till Föreningen Klimatriksdagen ( * = obligatorisk uppgift )
 
Anmälan avser:


 
Jag betalar till
••• OBS! GLÖM EJ ATT ANGE FULLSTÄNDIGT NAMN VID INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN ••• 

ArbetsgrupperWorking Groups

Klimatriksdagen är ett stort projekt. Det behövs en hel del arbetsinsatser både före, under och efter själva klimatriksdagen. Vi som jobbar med detta har delat in oss i arbetsgrupper, som du är välkommen att delta i. Anmäl intresse till de ansvariga.The Climate Parliament is a major undertaking. We need lots of hands on deck both before, during, and after the actual event. We have organised ourselves in working groups, and you are more than welcome to join us! Please get in touch with the relevant contact person.

 • Kommunikation
  PR, webb, sociala medier, grafisk profil.
  Communication
  PR, web, social media, graphic design.

  Therese Ek
 • Engagemang
  Forum, stödjare.
  Participation
  Forum, endorsers

  Torbjörn Vennström
 • Politik, påverkan
  Motioner, utskott, omröstning, uppföljning.
  Politics, influence
  Proposals, subject groups, voting, follow-up.

  Siri Gidlund
 • Program
  Invigning, avslutning, kulturevenemang, talare, seminarier.
  Programme
  Opening night, final, cultural events, speakers, seminars.

  Markus Steen
 • Utställning
  Utställare, sponsorer, samarbetspartners.
  Exhibition
  Exhibitors, sponsors, collaborators.

  Anna Persson

 • Ekonomi, finansiering
  Budget, bokföring, administration
  Economy, finance
  Budget, book-keeping, administration

  Karin Wahlgren
 • Praktiskt, tekniskt
  Lokaler, konferensservice, bostad, mat.
  Practicalities and technicalities
  Venue, conference services, accommodation, catering.

  Ulrika Wilhelmsson