ProgramProgramme

Klimatriksdag 2018 kommer enligt planerna att hållas den 4-6 maj 2018 i Stockholms universitets Aula Magna. Vi satsar på att ha ett program späckat med många olika spännande aktiviteter, som vi har delat in så här:

• Riksdag
• Forum
• Seminarier
• Utställning

(detaljerat program publiceras här senare)

The 2018 Climate Parliament will be held May 4-6, 2018 in the Aula Magna hall, Stockholm University. We aim to have a program full of diverse and interesting activities, which we have divided into these categories:
(detailed programme will follow later)

Olivia Linander, klimataktivist och tidigare samordnare för 350.org, föreläste under Klimatriksdagen 2014.

RiksdagParliament

I riksdagen behandlas motionerna, förslagen till en verkligt hållbar svensk klimatpolitik. Deltagare bildar utskott för olika ämnesområden, där motionerna diskuteras. De bästa förslagen utses i omröstningen, där alla deltar.The Parliament handles the people’s proposals for a truly sustainable Swedish climate policy. Members of the Parliament form Subject Committees where the proposals are discussed. The best proposals selected by a vote in the entire Parliament.

Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.
The primary mission of the Climate Parliament is to pass the best climate proposals, which will be presented to the Riksdagen, the Swedish Parliament. Anyone can write a climate proposal suggesting a vital component of a future sustainable Swedish climate policies.

Dessa förslag kommer att beredas före och under Klimatriksdagen av utskott, ämnesgrupper för olika områden. Ambitionen är att tillsammans med motionärerna arbeta fram gedigna förslag till klimatåtgärder. Klimatriksdagens deltagare väljer sedan genom röstning ut de bästa förslagen, som lämnas till representanter för Sveriges riksdag. Efter att Klimatriksdagen avslutats ska vi driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.

Fram till den 1 mars 2018 tar vi emot motioner. Läs om motionsprocessen här. Har du frågor om riksdagen och motionerna, hör av dig till .es.n1518910466egads1518910466kirta1518910466milk@1518910466gadsk1518910466ir1518910466

Vi behöver också deltagare i utskotten som ska ta emot och bereda de motioner som kommer in. Dessa utskott håller vi på och bygger upp under våren 2017. Är du intresserad av att delta i ett utskott är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Skriv en rad till .es.n1518910466egads1518910466kirta1518910466milk@1518910466gadsk1518910466ir1518910466

These proposals will be processed by Subject Committees assigned to various climate policy topics. Following that, the proposals are put to vote in the entire Climate Parliament. The winning proposals will be presented to members of the Swedish Parliament, and we will also make a campaign for those proposals in the runup to the general election in September. 

We will receive proposals until March 1, 2018. You can read more about the Climate parliamentary process here. If you have questions about the Climate parliament and proposals, please contact: es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@g1518910466adski1518910466r1518910466.

We also need participants for the subject committees. These committees receive and discuss the incoming proposals. These committees have been up and running since the spring of 2017, but we would be happy to enlist more members. If you are interested in participating on a committee, please contact us. Please write to es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@g1518910466adski1518910466r1518910466.

Activist Forum

Forum är vår samlingsplats för alla klimatengagerade gräsrötter som jobbar ideellt med klimatfrågan runt om i landet. Här kan man presentera sin verksamhet med posters, bildvisningar, seminarier mm, nätverka, inspirera andra och låta sig inspireras!
The Activist Forum is our meeting point for grassroot climate activists from all over Sweden. Here local climate action is presented in posters, slide shows and seminars. A place for inspiration and networking!

Forum är mötesplatsen för alla som
· driver lokala projekt för att ställa om till ett hållbart samhälle.
· vill påverka klimatpolitiken i den egna kommunen, byn, stadsdelen eller arbetsplatsen.
· vill samla människor på den egna orten för ett fossilfritt, klimatsmart samhälle.
· har eller söker idéer om hur vi kan klimatomställa samhället underifrån.

På Forumet träffas vi för att:
· hänga med andra klimatengagerade – hämta energi, dela erfarenheter och idéer.
· presentera våra projekt eller klimatpolitiska arbeten i en posterutställning (vad är en posterutställning?).
· bjuda in till, eller delta i öppna dialogmöten med andra lokala eldsjälar och entreprenörer (vad är ett dialogmöte?).
· leda eller delta i seminarier som lyfter intressanta lokala projekt eller klimatförslag.

Forum är öppet för ideellt arbetande grupper och organisationer som är aktiva i klimatfrågan.

Gör så här om ni vill vara med:

  1. De personer som vill vara med på Klimatriksdagens Forum måste anmäla sig som deltagare och betala deltagaravgift. Fram t o m  31 december 2017 har vi ”Early Bird”-rabatt på deltagaravgiften. Som deltagare har du även tillträde till alla andra evenemang och aktiviteter på Klimatriksdag 2018. Här finns deltagarformuläret.
  2. För att få en plats på Forum fyller ni sedan i Forum-formuläret nedan. Det kostar inget att få plats på Forumet, förutom ev bokbordshyra (se nedan).

På Forum erbjuds ideella organisationer och Forum-grupper också möjlighet att hyra plats för ett bokbord/informationsbås. Dessa hyrs ut för ett självkostnadspris 500 kr inkl moms. Det finns ett begränsat antal sådana platser (mer om lokalerna).

Forum öppnar fredag 4 maj kl 15, och stänger söndag 6 maj kl 14.

 

Posterutställning

Ni erbjuds en skärm (ca 70×150 cm) för att presentera era idéer och ert arbete i ord och bild, på ett sätt som förhoppningsvis väcker nyfikenhet och lockar till samtal. Skärmen kan stå uppe under hela klimatriksdagen.

 

Dialogmöte

Ett dialogmöte är ett möte på 1 timme, där du som sammankallande anmält ett tema eller en frågeställning som du vill diskutera med andra med syftet att du och de andra ska få mer kunskaper, och komma fram till nya idéer. Som sammankallande ger du en kort inledning om din frågeställning. och sedan kan deltagarna göra inlägg i tur och ordning. Strävan är att alla ska komma till tals och vi använder hellre rundor än en talarlista.

Dialogmötets ”resultat” – saker och idéer som ni vill lyfta fram kan sammanfattas i en anteckning som delges FORUM-sekretariatet på plats.

Deltagarna i dialogmötet kan om de vill bilda ett nätverk, utbyta kontaktuppgifter för att kunna fortsätta dialogen efter att klimatriksdagen är avslutad. En sammanfattning och eventuella förslag från FORUM kommer att delges Klimatriksdagen under söndagen.

På några ytor i FORUM-lokalen finns avsatt utrymme för att hålla dialogmöten som är öppna för den som vill. Dialogmötena är tidssatta. Önskemål kan anmälas i förväg, och mötena anslås i förväg i lokalens annonstavlor, med tema och arrangör.

Varje dialogyta handhas av en värd från Klimatriksdagen, men den bokande gruppen ansvarar för innehållet.

 

Lokaler
Forum kommer att ha sina lokaler på det övre planet (plan 5) på Aula Magna (se ritning nedan).
Ytorna 52 – 56 är ytan där Forum äger rum med posterutställningar, dialogmöten och mingel.
Ytorna 50, 51 och 80 är platser där Forum deltagare kan genomföra mer organiserade seminarier filmvisningar enligt ett förbestämt program. Där kan också ske seminarier från Klimatriksdagens övriga seminarieprogram.
Ytorna 61-69, samt 71-79 är info-bås som kan hyras av ideella organisationer eller Forumgrupper för bokbord, utställningar och liknande.Planerade aktiviteter på Forum:

Tema för dialogmöte:
Tema för film eller seminarium: tidsåtgång, minuter:

* Informationsbord är kostnadsfritt om din grupp har givit bidrag om minst 10 000 kr till KlimatriksdagenFrågor: mejla es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@m1518910466urof1518910466.

Häng på Klimatvalet!
Och just med sikte på Klimatriksdagens Forum lanserar nätverket KlimatSverige en utmaning till alla hågade aktiva i hela landet att organisera sig och visa sina bästa visioner och förslag för att göra den egna kommunen/regionen fossilfri till år 2030. Läs mer om utmaningen på KlimatSveriges hemsida.

Please forward Questions about the Activist Forum to es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@m1518910466urof1518910466.

SeminarierSeminar Program

 Seminarier är vår föredrags- och diskussionsdel dit vi bjuder in de mest initierade klimatvetarna, visionärerna som har livskraftiga alternativ till dagens fossilsamhälle, debattörer och opinionsbildare som ger sin syn på hur klimatfrågan kan göras synlig på den politiska agendan, och många andra spännande namn.
The Seminar Program is our series of lectures and discussions where we invite climate scientists, visionaries and opinion leaders to give their views on the current situation and how to increase public awareness of the climate issue.

Just nu håller vi på och gör önskelistan för talare och debattörer till våra Seminarier. Efterhand som vi får sådana bekräftade kommer vi att lägga upp dem på en lista här. Har du ett bra förslag, eller känner du dig själv manad att delta, skriv en rad till es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@r1518910466eiran1518910466imes1518910466.
Do you have a suggestion for a speaker at our Seminar Program? Maybe yourself? Please send ideas to es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@r1518910466eiran1518910466imes1518910466.

Vi är glada över att redan ha ett antal namnkunniga talare som har lovat att framträda på våra Seminarier:We are happy to have a number of high-profile speakers already confirmed for our Seminars:

UtställningExhibition

Utställningen är Klimatriksdagens arena för organisationer, myndigheter och företag som utvecklar framtidens klimatsmarta samhällslösningar, tjänster och produkter. Ett ypperligt tillfälle att visa upp goda idéer och få respons från en engagerad och sakkunnig publik.
The Exhibition is the Climate Parliament’s arena for organisations, authorities and companies working with climate-friendly solutions, services, and products. This is an excellent opportunity to display good ideas and to get feedback from a dedicated and competent audience.

Att på hemmaplan göra verklighet av de högtflygande målen i klimatavtal och klimatstrategier är en massiv utmaning som kräver medverkan från organisationer, myndigheter, innovatörer och företag. Vi söker er som lyfter lösningar, inbjuder till aktivitet och vill driva på politiken. Är du en representant för en sådan aktör? Då får du inte missa att chansen att visa upp din organisation och dess lösningar på Klimatriksdagens Utställning!
Please get in touch with es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@g1518910466ninll1518910466atstu1518910466 for more information on the Exhibition.

Är du intresserad av att ställa ut på Klimatriksdag 2018? Här är lite praktisk information:

1. Vårt prospekt för utställare (pdf) 

2. Våra utställningsplatser inomhus – Aula Magna, Entréplanet

Entreplanet (Plan 4) erbjuder utställningsplatser i Aulans foajé, i direkt anslutning till ingången och till entreerna till Aulan. Kontakta es.ne1518910466gadsk1518910466irtam1518910466ilk@g1518910466ninll1518910466atstu1518910466 för mer info om utställningsplatserna.

Vi erbjuder upp till 17 monterplatser, de flesta i liten storlek. Det finns möjlighet att kombinera ytor för den som vill ha större plats.
Planritningen nedan visar monterplatsernas läge:

3. Våra utställningsplatser utomhus – Eventområde Campus

Utanför Aula Magna, på öppna inbjudande gräsytor, planerar vi en utomhusmässa som inbjuder till kreativitet och möten – även med människor som inte direkt är på plats för Klimatriksdagen. Ytorna ligger i direkt anslutning till passagen mellan Tunnelbana och Universitetsområde där många människor rör sig.
Vi erbjuder monterplatser på i normalfallet 5×5 meter, samt även 5×10 meter för den som vill ta ut svängarna. Som tillval tillhandahåller vi mässtält för den som vill i storlek 4×4 meter alternativt 4×9 meter.
Vi kan också skräddarsy lösningar för er som vill skapa lockande event på gräsplanen utanför Aula Magna. diskutera era idéer med oss.

(Inom kort kommer vi att lägga upp en planskiss för Eventarena Campus här.)

OBS detta är endast en intresseanmälan, inte en bindande beställning.
Klimatriksdagen kommer att kontakta dig med en offert efter att du har skickat in formuläret.

Vi är intresserade av att ställa ut i en monter...

 Inomhus

Pris: 790 - 1100 kr + moms/kvm, beroende på läge