Tyck till om skogens roll i klimatomställningen

forest ©

  Den svenska skogen har hamnat alltmer i fokus i arbetet med att övervinna klimatkrisen och nå ett klimatmässigt och ekologiskt hållbart samhälle. Inför lanseringen av sin akutplan för Sveriges klimatomställning vill Klimatriksdagen pejla målkonflikter och prioriteringar när det gäller skogens betydelse för klimat, biologisk mångfald, samhällsekonomi och folkhälsa. Du är välkommen att hjälpa oss med detta t ex genom att fylla i den här enkäten.

  Enligt en rapport beställd av Svenskt näringsliv kommer efterfrågan på energi från skogsråvara att öka till 165 TWh 2040. Enligt Naturskyddsföreningen kan vi göra ett uttag på brutto 132 TWh från skogen för att bli självförsörjande på bioenergi från skog på ett hållbart sätt. Dagens bioenergianvändning uppgår till 142 TWh.

  Vad tror du är en hållbar nivå på uttaget av bioenergi från svenska skogar – om vi ska beakta behovet av hållbara ekosystem och skogens roll som kolsänka för klimatet? (Max 400 tecken)

  Vad kan regering och riksdag göra på kort sikt för att stärka skogens kapacitet att lagra kol? Vilka är de tre viktigaste åtgärderna enligt din mening? (Max 150 tecken per rad)

  Dina svar:

  1
  2
  3

  Vilka gränser måste vi iaktta för att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart? (Max 400 tecken)

  Vilka är de viktigaste kännetecknen för en levande livskraftig skog och ett livskraftigt och långsiktigt hållbart skogsbruk? (Max 150 tecken per rad)

  1
  2
  3

  Skogen ska ge oss byggmaterial, råvaror till papper och andra produkter, energi, hållbara ekosystem, svamp, bär och vilt, bidra till folkhälsa och rekreation. Hur ska vi prioritera?