Motionerna – vårt budskap till politikerna

Här är de motioner som rekommenderats av respektive utskottsmöten:

Samtliga rekommenderade motioner samlade i ett pdf-dokument

Energi:
205 Stoppdatum för fossila bränslen
236 Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
196 Lyssna på IPCC i energifrågorna
49 Elektrifiera transportsektorn
48 Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export

Ekonomi och gröna jobb:
133 Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
140 Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
91 För en fossilfri finanssektor
47 Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner

Global rättvisa:
184 Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
181 Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
67 Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.

Stad och land:
237 Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
94 Strategi för hållbara kommuner och regioner
89 Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige

Transport:
141 Transport (2) Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till Europa
207 Transport (2) Staten måste sluta subventionera flyget!
43 Transport (2) Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
77 Transport (2) Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
145 Transport (1) Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar
106 Transport (1) Upprustning av järnvägen.
5 Transport (1) Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
116 Transport (1) Stoppa höghastighetstågen!
6 Transport (1) Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
41 Transport (2) Samordnad tågtrafik inom EU

Livsstil:
249 Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
135 Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet
134 En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp

Mat, jordbruk:
209 Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
216 Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
170 Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land!
158 En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
201 Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.
88 En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning

Skog, mark och vatten:
56 Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
231 Skydda kollagret i de svenska skogarna
128 Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
217 Anpassning till det stigande havet
151 Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
51 Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling

Utbildning:
146 Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
166 Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
42 Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.

Övergripande:
224 Övergripande (1) Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
175 Övergripande (1) Lagstadga om naturens rättigheter
98 Övergripande (2) Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
245 Övergripande (1) Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
93 Övergripande (1) Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
168 Övergripande (1) Klimatmobilisering
159 Övergripande (2) Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
117 Övergripande (2) Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
110 Övergripande (1) Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder
72 Övergripande (2) Hämta inspiration från Kuba
54 Övergripande (2) Riksomfattande folkbildningskampanj
45 Övergripande (2) Inför utsläppsransonering


Motionerna
– de folkliga förslagen till klimatåtgärder som blev framröstade på Klimatriksdag 2018 – är en hörnsten i idén om Klimatriksdagen. Nytt för Klimatriksdag 2018 är en stor satsning på att ge de framröstade förslagen utrymme och uppmärksamhet i valrörelsen och under kommande mandatperiod.

Läs mer om:

Ämnesområden för våra motioner och utskott

Varje ruta nedan representerar ett ämnesområde. Klicka på texten på rutans baksida för att komma till en sida som berättar mer om ämnet, om utskottet som ansvarar för det och om de motioner som skrivits om ämnet.

Listor över motioner

För att alla ska kunna orientera sig bland motionerna på bästa sätt finns de presenterade i flera olika former. Här är en guide till dessa.

Direktlänk till samlad motionslista online
Direktlänk till samlad motionslista online

Du kan hitta samtliga motioner i vår motionslista. Där kan du antingen få motionerna listade i ett eller flera ämnesområden som du väljer själv, eller få en lång lista på alla motioner oavsett ämnesområde. Du växlar mellan dessa två lägen med länken överst på sidan (”Visa gemensam lista” resp ”Visa uppdelat efter ämnesområden”).

 
Uppdelad lista, dator  Gemensam lista, dator  Uppdelad lista, mobil   Gemensam lista, mobil

mobilen får du fram visningsalternativen genom att trycka på det lilla kugghjulet uppe till höger, och den lilla gula Klimatriksdagen-loggan uppe till vänster är länken tillbaka till denna sida.

I listan visas motionens nummer, rubrik, motionär och ev ämnesområde och motionärens bostadsort.

Du kan sortera listan efter någon av dessa uppgifter, t ex motionärens namn, genom att klicka på ordet ”Motionär” i tabellens rubrik. Klickar du en gång till sorteras listan i omvänd ordning.
Vill du veta lite mer om en enskild motion kan du klicka på motionens titel. Då visas även sammanfattningen och listan över föreslagna åtgärder.

 

För att läsa hela motionstexten klickar du sen på ”Visa hela motionen”. Då kommer du till en egen sida för den motionen med all info och ev länk till bilaga.
Vet du numret på den motion du söker kan du hitta den direkt genom att välja ”Sök motion efter nummer” i menyn ”Motion & röstning” och skriva in numret direkt i det fält som dyker upp då.

 


Varje ämnesområde har en egen sida, se länkarna nedan. Varje sådan sida har en egen motionslista. Den fungerar precis som den gemensamma motionslistan, fast bara det områdets motioner är med. Varje ämnessida har också en länk till områdets motioner presenterade tillsammans i pdf-format (se mer nedan).

+Visa länkar till ämnessidor

Vi har även ställt samman alla motioner områdesvis i pdf-dokument. Dessa kommer att finnas utskrivna på papper på vår motionsutställning som är öppen hela lördagen (du måste alltså inte skriva ut dem själv). Det finns också ett gemensamt dokument med samtliga motioner.

Här är länkar till dessa pdf-dokument. De innehåller allt motionsmaterial, utom bilagor. Dessa kommer man endast åt via hemsidans motionslistor.

Energi
Ekonomi och gröna jobb
Global rättvisa
Stad och land
Transport 1
Transport 2
Livsstil
Mat, jordbruk
Skog, mark och vatten
Utbildning
Övergripande 1
Övergripande 2
Alla motioner samlade i ett pdf-dokument