Motionerna – vårt budskap till politikerna

Här är de motioner som rekommenderats av respektive utskottsmöten:

Samtliga rekommenderade motioner samlade i ett pdf-dokument

Energi:
205 Stoppdatum för fossila bränslen
236 Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
196 Lyssna på IPCC i energifrågorna
49 Elektrifiera transportsektorn
48 Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export

Ekonomi och gröna jobb:
133 Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet
140 Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten
91 För en fossilfri finanssektor
47 Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner

Global rättvisa:
184 Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
181 Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
67 Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.

Stad och land:
237 Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
94 Strategi för hållbara kommuner och regioner
89 Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige

Transport:
141 Transport (2) Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till Europa
207 Transport (2) Staten måste sluta subventionera flyget!
43 Transport (2) Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas
77 Transport (2) Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten
145 Transport (1) Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar
106 Transport (1) Upprustning av järnvägen.
5 Transport (1) Höghastighetsbanan ska lånefinansieras
116 Transport (1) Stoppa höghastighetstågen!
6 Transport (1) Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
41 Transport (2) Samordnad tågtrafik inom EU

Livsstil:
249 Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering
135 Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet
134 En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp

Mat, jordbruk:
209 Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
216 Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
170 Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land!
158 En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
201 Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.
88 En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning

Skog, mark och vatten:
56 Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden
231 Skydda kollagret i de svenska skogarna
128 Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror
217 Anpassning till det stigande havet
151 Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
51 Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling

Utbildning:
146 Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
166 Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
42 Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.

Övergripande:
224 Övergripande (1) Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet
175 Övergripande (1) Lagstadga om naturens rättigheter
98 Övergripande (2) Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete
245 Övergripande (1) Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
93 Övergripande (1) Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal
168 Övergripande (1) Klimatmobilisering
159 Övergripande (2) Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
117 Övergripande (2) Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser
110 Övergripande (1) Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder
72 Övergripande (2) Hämta inspiration från Kuba
54 Övergripande (2) Riksomfattande folkbildningskampanj
45 Övergripande (2) Inför utsläppsransonering


Motionerna
– de folkliga förslagen till klimatåtgärder som blev framröstade på Klimatriksdag 2018 – är en hörnsten i idén om Klimatriksdagen. Nytt för Klimatriksdag 2018 är en stor satsning på att ge de framröstade förslagen utrymme och uppmärksamhet i valrörelsen och under kommande mandatperiod.

Läs mer om:

Ämnesområden för våra motioner och utskott

Varje ruta nedan representerar ett ämnesområde. Klicka på texten på rutans baksida för att komma till en sida som berättar mer om ämnet, om utskottet som ansvarar för det och om de motioner som skrivits om ämnet.

Motion nr 191: Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter (Utbildning)                                                                           Motion nr 85: Motion om uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken. (Transport)                                                                           Motion nr 30: Ersätt skolbussarna med miljöbussar (Transport)                                                                           Motion nr 82: Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 53: Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan (Övergripande)                                                                           Motion nr 96: Skapa ett fredsdepartement (Övergripande)                                                                           Motion nr 122: Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk (Utbildning)                                                                           Motion nr 110: Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder (Övergripande)                                                                           Motion nr 146: Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel (Utbildning)                                                                           Motion nr 76: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 25: Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 104: Grönt index (Övergripande)                                                                           Motion nr 254: Skogsbrukspolitiken behöver förnyas. (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 239: CO2 emissions reduction without borders. (Övergripande)                                                                           Motion nr 184: Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 135: Skärpta återvinningsmål – ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet (Livsstil)                                                                           Motion nr 140: Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 143: Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan (Energi)                                                                           Motion nr 24: Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering (Livsstil)                                                                           Motion nr 167: Intensivkurs med fokus på ledarskap och etiska aspekter av klimatfrågan (Utbildning)                                                                           Motion nr 5: Höghastighetsbanan ska lånefinansieras (Transport)                                                                           Motion nr 260: Certifierad Palmolja (Livsstil)                                                                           Motion nr 187: Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad (Stad och land)                                                                           Motion nr 4: Naturresurs-skatt (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 152: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ! (Livsstil)                                                                           Motion nr 62: Alla ska ha jobbet på gång- eller cykelavstånd (urbaniseringens gränser) (Stad och land)                                                                           Motion nr 103: All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023. (Stad och land)                                                                           Motion nr 180: Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande. (Övergripande)                                                                           Motion nr 259: Utveckla kollektivtrafik i glesbygden (Transport)                                                                           Motion nr 7: Gynna hållbarare köttproduktion (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 93: Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal (Övergripande)                                                                           Motion nr 149: Eldrivna propellerplan (Transport)                                                                           Motion nr 99: Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h (Energi)                                                                           Motion nr 200: Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation (Stad och land)                                                                           Motion nr 78: Förändra examinationskraven i svensk högre utbildning! (Utbildning)                                                                           Motion nr 212: Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder (Övergripande)                                                                           Motion nr 230: Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 32: Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 80: Ersättning för samhällsnyttig verksamhet (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 70: Vad gäller för ett framtida svenskt transportsystem? (Transport)                                                                           Motion nr 34: Stoppa befolkningsexplosionen! (Övergripande)                                                                           Motion nr 244: Equipping higher education to meet Sweden's ambitious climate policy goals (Utbildning)                                                                           Motion nr 51: Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 238: Köttkonsumtionen måste minska (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 251: Särskilt stöd till ekologisk odling (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 227: Sweden Sing for the Climate (Livsstil)                                                                           Motion nr 171: Inför policy om helvegetarisk mat för offentlig förvaltning (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 155: Kortare arbetstid för klimatet (Livsstil)                                                                           Motion nr 10: Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 190: CO2 Emissions: No more loose talk! (Övergripande)                                                                           Motion nr 202: Reasonable Equality more important than population in IPAT! (Övergripande)                                                                           Motion nr 153: Skogsvårdslagen en del av Miljöbalken (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 245: Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen. (Övergripande)                                                                           Motion nr 145: Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar (Transport)                                                                           Motion nr 225: Reduce CO2 emissions for children undertaking sport (Livsstil)                                                                           Motion nr 148: Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 77: Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten (Transport)                                                                           Motion nr 204: Fossilfria exportkrediter (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 183: 4-promilleinitiativet (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 217: Anpassning till det stigande havet (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 150: Vi behöver professorer i reparation! (Utbildning)                                                                           Motion nr 66: Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens (Övergripande)                                                                           Motion nr 129: Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu! (Övergripande)                                                                           Motion nr 256: A People’s Climate Parliament in Australia (Övergripande)                                                                           Motion nr 42: Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen. (Utbildning)                                                                           Motion nr 211: Create a Climate Corps (Övergripande)                                                                           Motion nr 132: Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 255: Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Action (Övergripande)                                                                           Motion nr 234: Byteshandeln gynnar klimatet (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 111: Green Nudging (Övergripande)                                                                           Motion nr 185: Hur många ton kostar vårt försvar? (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 67: Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond. (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 73: Förbjud direktreklam i pappersformat (Livsstil)                                                                           Motion nr 102: Nej till höghastighetståg (Transport)                                                                           Motion nr 192: Ekonomiutbildning (Utbildning)                                                                           Motion nr 179: Bygg ett transportsystem med förnybar energi. (Transport)                                                                           Motion nr 65: Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 40: Klimatkalkylatorer (Utbildning)                                                                           Motion nr 6: Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål (Transport)                                                                           Motion nr 137: Ny Kärnkraft (Energi)                                                                           Motion nr 141: Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna upp för nattåg till Europa (Transport)                                                                           Motion nr 22: Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd (Stad och land)                                                                           Motion nr 232: Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv (Livsstil)                                                                           Motion nr 121: Flyghöjd och flyghastighet (Transport)                                                                           Motion nr 154: Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp (Övergripande)                                                                           Motion nr 101: Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 56: Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 219: Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster (Övergripande)                                                                           Motion nr 201: Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn. (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 84: Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet (Stad och land)                                                                           Motion nr 19: Statligt stödsystem för kooperativ (Övergripande)                                                                           Motion nr 47: Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 13: Använd korrekta trafikmodeller (Transport)                                                                           Motion nr 134: En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp (Livsstil)                                                                           Motion nr 58: Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad (Energi)                                                                           Motion nr 133: Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 157: Sverige måste stå upp för rätten till mark (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 90: Solenergi i nybyggnation (Energi)                                                                           Motion nr 112: Inför miljöskatt på handelsgödsel (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 176: Gröna remsor för insekter och småfåglar (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 242: Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod (Övergripande)                                                                           Motion nr 20: Beslagta fordon som olagligt släpper ut för mycket CO2 (Transport)                                                                           Motion nr 207: Staten måste sluta subventionera flyget! (Transport)                                                                           Motion nr 88: En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 233: Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar (Transport)                                                                           Motion nr 105: Cykelerfarenhet krävs för körkort (Transport)                                                                           Motion nr 193: Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar (Övergripande)                                                                           Motion nr 164: Flygresors utsläpp ska anges (Transport)                                                                           Motion nr 45: Inför utsläppsransonering (Övergripande)                                                                           Motion nr 64: Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier (Transport)                                                                           Motion nr 79: Lånefinansiering är inte en hållbar lösning (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 175: Lagstadga om naturens rättigheter (Övergripande)                                                                           Motion nr 44: Ordet hållbarhet i politiska beslut (Övergripande)                                                                           Motion nr 113: Växter för att hindra den globala uppvärmningen (Stad och land)                                                                           Motion nr 130: Förbjud jordförbättring med avloppsslam (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 12: Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS (Transport)                                                                           Motion nr 209: Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige! (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 151: Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta. (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 81: Svenska satsningar på koldioxid-infångning och -lagring (CCS) (Övergripande)                                                                           Motion nr 173: Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri (Energi)                                                                           Motion nr 97: Reflekterande tak, vägar, och åkrar (Övergripande)                                                                           Motion nr 231: Skydda kollagret i de svenska skogarna (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 162: Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen (Transport)                                                                           Motion nr 240: Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad (Transport)                                                                           Motion nr 116: Stoppa höghastighetstågen! (Transport)                                                                           Motion nr 172: märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 21: Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 33: Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser (Transport)                                                                           Motion nr 139: Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 246: Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi. (Övergripande)                                                                           Motion nr 128: Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 87: Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 165: Reklamfritt på nätet (Livsstil)                                                                           Motion nr 28: Tillväxten förstör klotet (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 71: Skapande av gröna pengar (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 147: Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor. (Övergripande)                                                                           Motion nr 61: Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg (Livsstil)                                                                           Motion nr 54: Riksomfattande folkbildningskampanj (Övergripande)                                                                           Motion nr 170: Fiska inte i grumligt vatten ? fiska på land! (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 196: Lyssna på IPCC i energifrågorna (Energi)                                                                           Motion nr 221: Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten (Transport)                                                                           Motion nr 46: Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 109: Planera för miljövänligare godstransporter (Transport)                                                                           Motion nr 52: Skog ska ej gå till bioenergi (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 208: Rättvis klimatfinansiering (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 120: Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns (Stad och land)                                                                           Motion nr 223: Agera för att införa 25% moms på flygresor och reklam för utrikes flygresor (Transport)                                                                           Motion nr 249: Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering (Livsstil)                                                                           Motion nr 91: För en fossilfri finanssektor (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 161: Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar (Transport)                                                                           Motion nr 36: Finansiering av folkbildning om klimatfrågan (Utbildning)                                                                           Motion nr 92: Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt! (Energi)                                                                           Motion nr 63: Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk (Transport)                                                                           Motion nr 210: Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdag meetings until 350ppm (Övergripande)                                                                           Motion nr 29: Palmolja i innehållsförteckningen (Livsstil)                                                                           Motion nr 226: Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer (Övergripande)                                                                           Motion nr 83: Klimatanpassa barnbidraget! (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 248: Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter (Övergripande)                                                                           Motion nr 60: Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045 (Övergripande)                                                                           Motion nr 182: Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen (Övergripande)                                                                           Motion nr 17: Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar: Lagra CO2 i marken! (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 168: Klimatmobilisering (Övergripande)                                                                           Motion nr 8: Berättelsen om det hållbara samhället (Övergripande)                                                                           Motion nr 39: Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall (Energi)                                                                           Motion nr 118: Avdragsgill klimatkompensation (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 252: Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras. (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 236: Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige (Energi)                                                                           Motion nr 57: Bygg bara passivhus! (Energi)                                                                           Motion nr 37: Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare (Energi)                                                                           Motion nr 243: Planering för att minska onödiga transporter (Transport)                                                                           Motion nr 138: Inför tågpremie på statliga myndigheter (Transport)                                                                           Motion nr 43: Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas (Transport)                                                                           Motion nr 158: En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 250: Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 41: Samordnad tågtrafik inom EU (Transport)                                                                           Motion nr 9: Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete (Övergripande)                                                                           Motion nr 188: Examine the 'Action' Sector relation to Climate Desctruction (Övergripande)                                                                           Motion nr 86: Solceller på buss-tak (Transport)                                                                           Motion nr 38: Stoppa subventioner till alla fossila bränslen (Energi)                                                                           Motion nr 241: Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing. (Energi)                                                                           Motion nr 169: Hejda låneekonomin. Begränsa lånekonsumtionen. Så minskas CO2-utsläpp. (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 89: Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige (Stad och land)                                                                           Motion nr 49: Elektrifiera transportsektorn (Energi)                                                                           Motion nr 197: Värme utan eld (Energi)                                                                           Motion nr 136: Samhällsmodell för minskad bilism. (Transport)                                                                           Motion nr 114: Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären? (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 127: Varifrån kommer nya pengar och vem får dem? (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 108: Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg (Transport)                                                                           Motion nr 31: Högre konsumtionsskatt på nötkött! (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 124: Subventioner på biljettpriset för inrikeståg (Transport)                                                                           Motion nr 131: Vänta med stora infrastrukturprojekt (Transport)                                                                           Motion nr 119: System för klimatneutralitet (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 98: Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete (Övergripande)                                                                           Motion nr 95: Hållbara städer (Stad och land)                                                                           Motion nr 15: Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt (Transport)                                                                           Motion nr 48: Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export (Energi)                                                                           Motion nr 159: Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner (Övergripande)                                                                           Motion nr 160: Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser. (Transport)                                                                           Motion nr 3: Slopa momsen på begagnat (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 59: Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa (Livsstil)                                                                           Motion nr 174: Klimatneutral energi (Energi)                                                                           Motion nr 218: Education of equality to include Climate Destruction as a Common Good (Utbildning)                                                                           Motion nr 195: Avgift och återbäring för energi (fee & dividend) (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 216: Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 198: Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor (Transport)                                                                           Motion nr 258: Förbättra Gävles kollektivtraffik (Transport)                                                                           Motion nr 75: Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik (Energi)                                                                           Motion nr 68: Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen! (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 224: Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet (Övergripande)                                                                           Motion nr 228: Laddning elbil på arbetsplats (Transport)                                                                           Motion nr 203: Finansiering av små och kooperativa företag (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 142: Behåll de svenska kärnkraftverken (Energi)                                                                           Motion nr 222: Energieffektivisera med vita certifikat (Energi)                                                                           Motion nr 166: Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030 (Utbildning)                                                                           Motion nr 94: Strategi för hållbara kommuner och regioner (Stad och land)                                                                           Motion nr 23: Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel (Energi)                                                                           Motion nr 115: Klimatet och Public service (Övergripande)                                                                           Motion nr 14: Bygg om Sverige för tåg (Transport)                                                                           Motion nr 186: Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga (Transport)                                                                           Motion nr 181: Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 72: Hämta inspiration från Kuba (Övergripande)                                                                           Motion nr 156: Allt hänger ihop (Övergripande)                                                                           Motion nr 26: Ödesfrågan och svaret (Övergripande)                                                                           Motion nr 237: Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet! (Stad och land)                                                                           Motion nr 229: Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 117: Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser (Övergripande)                                                                           Motion nr 206: Styrmedel för minskad köttkonsumtion (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 126: Ändrad inriktning för Sveaskog (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 189: Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?) (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 215: Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 106: Upprustning av järnvägen. (Transport)                                                                           Motion nr 253: Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 16: Koldioxidfri energi bortom fossilfritt (Energi)                                                                           Motion nr 27: Bort med momsen på cyklar (Transport)                                                                           Motion nr 205: Stoppdatum för fossila bränslen (Energi)                                                                           Motion nr 163: Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort (Transport)                                                                           Motion nr 74: Energieffektivisera alla bostäder (Energi)                                                                           Motion nr 69: Skala upp 'One Tonne Life'! (Övergripande)                                                                           Motion nr 257: Inför vegetarisk mat minst en dag i veckan (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 178: Minska energiförbrukningen för mat (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 18: Rusta upp regionbanorna (Transport)                                                                           Motion nr 247: Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 2: GRETA, ett grönt handelsavtal (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 235: Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew (Övergripande)                                                                           Motion nr 177: Effektivisera hela el-systemet. (Energi)                                                                           Motion nr 100: Ersätt plast med biokompositer (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 144: Mer fred för skattepengarna! (Övergripande)                                                                           (motioner i slumpmässig ordning)

Listor över motioner

För att alla ska kunna orientera sig bland motionerna på bästa sätt finns de presenterade i flera olika former. Här är en guide till dessa.

Direktlänk till samlad motionslista online
Direktlänk till samlad motionslista online

Du kan hitta samtliga motioner i vår motionslista. Där kan du antingen få motionerna listade i ett eller flera ämnesområden som du väljer själv, eller få en lång lista på alla motioner oavsett ämnesområde. Du växlar mellan dessa två lägen med länken överst på sidan (”Visa gemensam lista” resp ”Visa uppdelat efter ämnesområden”).

 
Uppdelad lista, dator  Gemensam lista, dator  Uppdelad lista, mobil   Gemensam lista, mobil

mobilen får du fram visningsalternativen genom att trycka på det lilla kugghjulet uppe till höger, och den lilla gula Klimatriksdagen-loggan uppe till vänster är länken tillbaka till denna sida.

I listan visas motionens nummer, rubrik, motionär och ev ämnesområde och motionärens bostadsort.

Du kan sortera listan efter någon av dessa uppgifter, t ex motionärens namn, genom att klicka på ordet ”Motionär” i tabellens rubrik. Klickar du en gång till sorteras listan i omvänd ordning.
Vill du veta lite mer om en enskild motion kan du klicka på motionens titel. Då visas även sammanfattningen och listan över föreslagna åtgärder.

 

För att läsa hela motionstexten klickar du sen på ”Visa hela motionen”. Då kommer du till en egen sida för den motionen med all info och ev länk till bilaga.
Vet du numret på den motion du söker kan du hitta den direkt genom att välja ”Sök motion efter nummer” i menyn ”Motion & röstning” och skriva in numret direkt i det fält som dyker upp då.

 


Varje ämnesområde har en egen sida, se länkarna nedan. Varje sådan sida har en egen motionslista. Den fungerar precis som den gemensamma motionslistan, fast bara det områdets motioner är med. Varje ämnessida har också en länk till områdets motioner presenterade tillsammans i pdf-format (se mer nedan).

+Visa länkar till ämnessidor

Vi har även ställt samman alla motioner områdesvis i pdf-dokument. Dessa kommer att finnas utskrivna på papper på vår motionsutställning som är öppen hela lördagen (du måste alltså inte skriva ut dem själv). Det finns också ett gemensamt dokument med samtliga motioner.

Här är länkar till dessa pdf-dokument. De innehåller allt motionsmaterial, utom bilagor. Dessa kommer man endast åt via hemsidans motionslistor.

Energi
Ekonomi och gröna jobb
Global rättvisa
Stad och land
Transport 1
Transport 2
Livsstil
Mat, jordbruk
Skog, mark och vatten
Utbildning
Övergripande 1
Övergripande 2
Alla motioner samlade i ett pdf-dokument

Diskutera och rösta på motioner

Här berättar vi om hur motionerna bereds på utskottsmöten och plenardebatt, samt hur omröstningen går till.

Att sätta sig in i motionernas innehåll och möjlighet att diskutera dem ges vid följande tillfällen, förutom att du kan läsa dem direkt på hemsidan eller pdf-fil (mer om olika sätt att läsa motionerna):

• Utskottsmöten i seminarieform under lördag förmiddag då utskotten ger bakgrund, sammanfattar och mötesdeltagarna diskuterar och tar fram rekommendationer. Utskotten kommer att arbeta parallellt så deltagare kommer kunna delta på max ett par utskottsmöten. Se programtablån för lördagen för utskottsmötenas tider.
De motioner som rekommenderas visar vilka motioner som på utskottsmötena har ansetts viktigast att ta upp på plenardebatten (märk att två av utskotten även har möten på fredag eftermiddag).

• Plenardebatt lördag eftermiddag med möjlighet till korta inlägg om motionerna inom respektive block. Önskvärt att särskilt fokus ges på de motioner som rekommenderats (alt. prioriterats) på utskottsmötena.Debatten läggs upp i block med några utskottsområden per block:
14.00 – 14.15 Introduktion
14.15 – 15.45 Block 1 – Övergripande 1, Övergripande 2 och Ekonomi
15.45 – 17.15 Block 2 – Transport 1, Transport 2 och Livsstil
17.15 – 18.45 Block 3 – Skog – mark – vatten, Mat – jordbruk, och Stad – land
18.45 – 20.15 Block 4 – Global rättvisa, Energi, och Utbildning
20.15 – 20.30 Avslutning
Debatten leds av ett mötespresidium. Se programmet.

• Motionsutställning på skärmar i galleriet en trappa upp. Där kommer motionerna att finnas uppsatta på skärmar och tryckta referensexemplar av motionerna att finnas för läsning. Men förbered dig gärna så gott du kan innan.

Röstning på de inlämnade motionerna kommer att vara öppen från fredag 4 maj kl 18.00, en timma innan invigningsgalan börjar, och stängas söndag 6 maj kl 10.00. Ett individuellt röstningsförfarande via ett webbaserat röstningsverktyg kommer att användas. Det kräver tillgång till egen laptop eller padda. Du kan även använda din smartphone men det tar längre tid.

Länk till röstningsverktyget VoteIT för Klimatriksdagens omröstningar: https://klimatriksdagen.voteit.se/.

Ett särskilt röstningsbord med support och några datorer finns i entrén bredvid receptionen. Särskilda instruktioner kommer att finnas digitalt och på papper. Alla röstberättigade kommer att få särskild information med inloggningsuppgift några dagar i förväg via mejl. Röstning kan ske var som helst. Man kan under röstningsperioden ändra sig och gå in och rösta igen.

 

Röstberättigade är de som anmält sig till Klimatriksdag 2018. Även de som är medlemmar i föreningen Klimatriksdagen, och som betalat medlemsavgiften 200 kr för 2017 och/eller 2018. Det går alltså att rösta utan att vara fysiskt närvarande på Aula Magna. Ju fler som verkligen röstar, desto tillförlitligare blir resultatet.

• Vill du kolla om du är röstberättigad? Kontakta es.n1540205602egads1540205602kirta1540205602milk@1540205602nalam1540205602na1540205602Här anmäler du medlemskap i föreningen Klimatriksdagen (frivilligt)

Samtliga inlämnade motioner går att rösta på. Det är fritt att rösta på hur många man vill. Det kommer inte gå att lägga ändringsförslag till de motioner som finns – bara möjligheter att prioritera och rösta.

Av alla inkomna motioner ska slutligen tolv röstas fram som ett resultat av Klimatriksdagen. Varje motion tillhör ett ämnesområde/utskott, totalt finns det tolv ämnesområden (ämnesområdena Transport och Övergripande har vardera delats i två undergrupper pga stort antal inlämnade motioner i dessa områden). Av alla motioner inom ett ämnesområde röstas alltså en motion fram.

Under avslutningsceremonin söndag 6 maj efter lunch, kommer de tolv motioner som rankats högst att lämnas över till inbjudna representanter för Sverige riksdag. Utskottens arbete med sammanfattningar och analyser liksom övriga högt prioriterade motioner kommer att sammanställas efter Klimatriksdagen och även de användas under valrörelsen.

Det kommer ett separat mail med information om det digitala röstningsverktyget samt med inbjudan till den digitala omröstningen där man ska logga in.

Här finns samtliga inlämnade motioner.

Ingripande attityd: Politik och Påverkens-gruppen (PoP) , utskott och motionärer försöker bevaka vad som händer – men också vad som borde hända – inom politik, näringsliv och forskning.

Slagkraftiga förslag: Ambitionen är – liksom på Klimatriksdag 2014 – att snarlika förslag ska kunna skrivas ihop till gemensamma motioner på initiativ av utskotten eller motionärerna, om dessa vill.

Pluralism och tolerans: Åsiktsskillnader måste respekteras. Minoriteter måste få synas. Alla förslag som är i samklang med värdegrunden ska behandlas seriöst.

Klimatriksdagen välkomnar motioner, klimatförslag från hela landet, som vi kan enas om att lägga fram till Sveriges Riksdag.

Motionsperiod: Pågick 1 april 2017 – 1 mars 2018. Undantag görs för skolor som kan få lämna in motioner till och med 1 april 2018. Kontakta Utbildningsutskottet för motionsinlämning efter 2018-03-01.

Vem kan skicka in en motion? Vem som helst. En eller flera individer, grupper, föreningar. Dock ej politiska partier på riksnivå.

Vad får/ska en motion innehålla? Motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag som Sveriges riksdag och/eller regering ska kunna genomföra (de ska alltså inte vara av karaktären upprop eller manifest t ex). Förslagen ska ha klimatfrågan som fokus, och de får inte strida mot Klimatriksdagens värdegrund.

Undvik dublett-motioner: Innan du fattar pennan, läs andras inskickade motioner i samma ämnesområde. Kanske har någon redan lagt ett förslag i samma stil som ditt? Kontakta förslagsställare eller utskott om du vill vara med och skapa en omarbetad gemensam motion.

Behöver du ändra eller dra tillbaka en motion du redan skickat in? Följ den här länken så får du tillgång till en sida där du kan göra ändringar. Senaste dag för ändringar är 5 april. Ändringar eller ihopslagningar av motioner kan ske under förutsättning att andemeningen i motionen inte ändras. Motionären bestämmer själv huruvida korrigering ska göras men utskotten kommer att granska och  godkänna korrigeringen.

Ämnesindelning: Motionen får gärna, men måste inte, falla inom någon av kategorierna

Energi Ekonomi och gröna jobb
Global rättvisa Stad och land
Transport Livsstil
Mat, jordbruk Skog, mark och vatten
Utbildning Övergripande

Till kategorin ”Övergripande” räknas förslag som ligger på en helhetlig samhällsnivå eller innefattar åtgärder inom flera av kategorierna ovan.

Utskotten kan komma att ändra ämnesindelningen beroende på de motioner som kommer in. Se gärna under fliken ”Inspiration och bakgrund” på tidigare klimatförslag till Klimatriksdag 2014 och andra fora.

Bearbetning: Före själva riksdagen arbetar utskotten tillsammans med motionärerna för att riksdagen ska få slagkraftiga och väl underbyggda förslag att rösta om. Utskotten kommer att uppmuntra sammanslagning av snarlika motioner och hålla utkik efter möjligheten att skapa klimatprogram som omfattar flera olika åtgärder.

Behöver du ändra eller dra tillbaka en motion du redan skickat in? Följ den här länken så får du tillgång till en sida där du kan göra ändringar t o m 5 april.

Efter motionsperiodens slut: Diskussionen om motionerna, ev ändringar, hopslagningar mm fortsätter till och med 5 april. Ett Dialogforum öppnas i mitten av mars för att underlätta kontakter och diskussioner om motionerna.

Riksdagen 4 – 6 maj 2018: Här förs diskussionen gemensamt i utskottsmöten, påverkanstorg och plenardiskussioner enligt program och mötesordning som kommer att publiceras i förväg.  Motionerna kommer att delas ut i pappersformat, men bara med Rubrik, Åtgärder och Sammanfattning (plus uppgifter om motionär). Utskottsarbetet avslutas, och riksdagsmedlemmarna röstar fram de bästa förslagen som vi lämnar över till Sveriges Riksdags politiker.

Efter riksdagen: Med de framröstade förslagen som grund kommer Klimatriksdagen att kämpa för att klimatet ska bli en huvudfråga i den fortsatta valrörelsen. Det kommer att ske genom kontakt med politiker och media, debattartiklar och andra opinionsyttringar.

Efter valet den 9 september 2018: Vi kommer också att kontakta ledamöterna i Sveriges nyvalda riksdag för att påminna om klimatfrågan och Klimatriksdagens förslag.

Här samlar vi länkar till olika källor som kan vara av intresse för dig som skriver motioner. Dels är det folkliga förslag ställda i tidigare sammanhang, dels källor till fakta om klimatet och klimatpolitik.

Klimatförslag:

 

Fakta, bakgrund etc

Betänkanden från utskotten

Studera och få inspiration!

Klimatriksdagen välkomnar motionsprojekt – satsningar från enskilda, studieförbund och andra organisationer där klimatengagerade runt om i landet samlas för att lära sig mer om klimatfrågan och hjälpas åt med att författa motioner till Klimatriksdagen.

Pågående motionsprojekt just nu:

• Driv på klimatpolitiken, en satsning där ABF och Klimataktion samarbetar med Klimatriksdagen för att skapa studiecirklar som ska resultera i motioner.

Har du ett motionsprojekt på gång, eller vill du starta ett?
Hör av dig till es.ne1540205602gadsk1540205602irtam1540205602ilk@g1540205602adski1540205602r1540205602 så kan du få tips och hjälp med att synas.

Märk att Klimatriksdagen är partipolitiskt oberoende – detta hindrar dock inte att partipolitiskt engagerade grupper kan starta egna motionsprojekt om de vill. Och självfallet får alla motioner samma chans på Klimatriksdagen oavsett om de skrivits inom ramen för ett motionsprojekt eller på enskilt initiativ.

Delta i utskott

Utskotten är grupper som tar emot de inkomna motionerna och samarbetar med förslagsställarna så att Klimatriksdagen får tydliga och väl underbyggda förslag att rösta om.

Varje utskott behandlar motioner inom ett ämnesområde, består av intresserade medborgare och sakkunniga. Man arbetar för att hjälpa motionärerna att bearbeta motionerna så att största möjliga slagkraft och enhetlighet uppnås.

Varje utskott bör inom sitt område

  • orientera sig i samhällsdiskussionen.
  • beskriva bakgrunden.
  • samla förslag till åtgärder.
  • samla referenser.
  • knyta band med forskare från universitet och andra sakkunniga
  • föra dialog med motionärer.
  • undersöka möjligheterna till  ett gemensamma förslag som lyfter fram de viktigaste åtgärderna, s k klimatprogram.

Läs mera om arbetsprocessen här. Varje utskott lägger självt upp sitt arbete. Motioner och arbetsresultat presenteras på hemsidan.

Politik- och påverkansgruppen

Politik- och påverkansgruppen (”PoP-gruppen”) är den del av Klimatriksdagen som såg till att det fanns utskott, som samordnade motionsarbetet och som ledde omröstningen på själva riksdagsmötet. PoP-gruppen kommer också att följa upp hur politiker och media uppmärksammar Klimatriksdagens framröstade förslag i valrörelsen.

Du kan nå PoP-gruppen på es.ne1540205602gadsk1540205602irtam1540205602ilk@g1540205602adski1540205602r1540205602.