Påverka politiken – skriv motioner!


Motionerna
– de folkliga förslagen till klimatåtgärder som vi ska rösta om i maj 2018 – är en hörnsten i Klimatriksdagen. Nytt för Klimatriksdag 2018 är en stor satsning på att ge de framröstade förslagen utrymme och uppmärksamhet i valrörelsen.

Från och med den 1/4 2017 till 1/3  2018 är det fritt fram att skicka in motioner till Klimatriksdagen.

Desssutom är Politik- och påverkansgruppen, som samordnar den här delen av Klimatriksdagen, igång med att rekrytera medlemmar till utskotten som ska lotsa motionerna fram till omröstning på själva riksdagen.

Läs mer om:

Klimat-
enkät

Fyll i och dela!

Länk till Klimatriksdagens enkät "Klimat-tempen"

Klicka här

Inbjudan!

Delta i ett utskott?!

Hör av dig
till oss!

mejla

Ämnesområden för våra motioner och utskott

Detta är den nuvarande ämnesindelningen för Klimatriksdagens motioner och utskott. Den kan komma att ändras, och man kan själv föreslå andra ämnen.
Varje ruta nedan representerar ett ämnesområde. Klicka på texten på rutans baksida för att komma till en sida som berättar mer om ämnet, om utskottet som ansvarar för det och om de motioner som skrivits om ämnet.

Motion nr 1: Sätt ett tak för antalet starter från svenska flygplatser (Transport)                                                                           Motion nr 5: Höghastighetsbanan ska lånefinansieras (Transport)                                                                           Motion nr 18: Rusta upp regionbanorna (Transport)                                                                           Motion nr 21: Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 34: Stoppa befolkningsexplosionen! (Övergripande)                                                                           Motion nr 20: Inför kraftfulla åtgärder för att beivra olagliga och onödiga avgasutsläpp (Transport)                                                                           Motion nr 23: Ändra lagar, tullavgifter med mera för att underlätta utbyggnad av solel (Energi)                                                                           Motion nr 4: NATURRESURS-SKATT (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 8: Berättelsen om det hållbara samhället (Övergripande)                                                                           Motion nr 22: Minska arbetsgivaravgifterna för arbetsplatser i glesbygd (Stad och land)                                                                           Motion nr 35: Kräv varningstexter under resereklam (Livsstil)                                                                           Motion nr 9: Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete (Övergripande)                                                                           Motion nr 30: Ersätt skolbussarna med miljöbussar (Transport)                                                                           Motion nr 29: Palmolja i innehållsförteckningen (Livsstil)                                                                           Motion nr 16: Koldioxidfri energi bortom fossilfritt (Energi)                                                                           Motion nr 39: Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall (Energi)                                                                           Motion nr 3: SLOPA MOMSEN PÅ BEGAGNAT (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 10: Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 37: Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare (Energi)                                                                           Motion nr 25: Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 26: Ödesfrågan och svaret (Övergripande)                                                                           Motion nr 13: Använd korrekta trafikmodeller (Transport)                                                                           Motion nr 28: Tillväxten förstör klotet (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 6: Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål (Transport)                                                                           Motion nr 14: Bygg om Sverige för tåg (Transport)                                                                           Motion nr 27: Bort med momsen på cyklar (Transport)                                                                           Motion nr 38: Stoppa subventioner till alla fossila bränslen (Energi)                                                                           Motion nr 19: Statligt stödsystem för kooperativ (Övergripande)                                                                           Motion nr 24: Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering (Livsstil)                                                                           Motion nr 7: Gynna hållbarare köttproduktion (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 31: Högre konsumtionsskatt på nötkött! (Mat, jordbruk)                                                                           Motion nr 2: GRETA, ETT GRÖNT HANDELSAVTAL (Ekonomi och gröna jobb)                                                                           Motion nr 15: Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt (Transport)                                                                           Motion nr 12: Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS (Transport)                                                                           Motion nr 32: Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv (Skog, mark och vatten)                                                                           Motion nr 33: Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser (Transport)                                                                           Motion nr 17: Beakta virtuellt vatten vid en global rättvis fördelning av vatten (Global rättvisa)                                                                           Motion nr 36: Finansiering av folkbildning om klimatfrågan (Utbildning)                                                                           (motioner i slumpmässig ordning)

Motioner – dina förslag till klimatåtgärder

Här berättar vi om hur man bär sig åt för att skriva motioner till Klimatriksdagen och vad som händer med dem sen.

Svenska | English sve

OBS! glöm inte att läsa instruktionerna under "Skriva motion".

Om du har problem med att fylla i formuläret, eller om du tycker att det är svårt att få ditt förslag att passa ihop med hur formuläret är uppbyggt, skriv en rad till es.ne1516088272gadsk1516088272irtam1516088272ilk@g1516088272adski1516088272r1516088272 så hjälper vi dig.

* = obligatorisk uppgiftNOTE! Don't forget to read the instructions under "Write Proposal".

If you have a problem with filling in the form, or if you think that it is difficult to for your suggestion to fit into the form, write to us at es.ne1516088272gadsk1516088272irtam1516088272ilk@g1516088272adski1516088272r1516088272 and we will help you.

* = Required information
Motionsperiod: Motioner kan lämnas in under perioden 1 april 2017 till 1 mars 2018 via formuläret här ovanför. Motioner publiceras på hemsidan så fort de granskats och befunnits uppfylla Klimatriksdagens kriterier (se ”Skriva en motion” ovan). Motionerna delas upp mellan utskotten, som arbetar vidare med dem.
Före själva riksdagen arbetar utskotten tillsammans med motionärerna för att riksdagen ska få slagkraftiga och väl underbyggda förslag att rösta om. Utskotten kommer att uppmuntra sammanslagning av snarlika motioner och hålla utkik efter möjligheten att skapa klimatprogram som omfattar flera olika åtgärder.

Behöver du ändra eller dra tillbaka en motion du redan skickat in? Följ den här länken så får du tillgång till en sida där du kan göra ändringar.

Efter motionsperiodens slut: Diskussionen om bearbetning och eventuella klimatprogram fortsätter.

Riksdagen 4 – 6 maj 2018Här förs diskussionen gemensamt i hela församlingen, s k plenardiskussioner. Motionerna kommer att delas ut i pappersformat, men bara med Rubrik, Åtgärder och Sammanfattning (plus uppgifter om motionär). Utskottsarbetet avslutas, och riksdagsmedlemmarna röstar fram de bästa förslagen som vi lämnar över till Sveriges Riksdags politiker.

Efter riksdagen: Med de framröstade förslagen som grund kommer Klimatriksdagen att kämpa för att klimatet ska bli en huvudfråga i den fortsatta valrörelsen. Det kommer att ske genom kontakt med politiker och media, debattartiklar och andra opinionsyttringar.

Efter valet den 9 september 2018: Vi kommer också att kontakta ledamöterna i Sveriges nyvalda riksdag för att påminna om klimatfrågan och Klimatriksdagens förslag.

Klimatriksdagen välkomnar motioner, klimatförslag från hela landet, som vi kan enas om att lägga fram till Sveriges Riksdag.

Motionsperiod: 1 april 2017 – 1 mars 2018

Format: Max 5000 tecken (motsvarande c:a A4-sidor med 12 punkters textstorlek) helst inte längre än en A4-sida. Se vidare vårt motionsformulär.

Vem kan skicka in en motion? Vem som helst. En eller flera individer, grupper, föreningar. Dock ej politiska partier på riksnivå. Vi välkomnar “motionskampanjer” – initiativ för att få många att samarbeta för att skriva motioner – inom t ex gymnasier, folkhögskolor och högskolor. Har du en idé om att starta en motionskampanj? Kontakta gärna es.ne1516088272gadsk1516088272irtam1516088272ilk@g1516088272adski1516088272r1516088272.

Vad får/ska en motion innehålla? Motionen ska innehålla ett eller flera konkreta förslag som Sveriges riksdag och/eller regering ska kunna genomföra (de ska alltså inte vara av karaktären upprop eller manifest t ex). Förslagen ska ha klimatfrågan som fokus, och de får inte strida mot Klimatriksdagens värdegrund.

Undvik dublett-motioner: Innan du fattar pennan, läs andras inskickade motioner i samma ämnesområde. Kanske har någon redan lagt ett förslag i samma stil som ditt? Kontakta förslagsställare eller utskott om du vill vara med och skapa en omarbetad gemensam motion.

Behöver du ändra eller dra tillbaka en motion du redan skickat in? Följ den här länken så får du tillgång till en sida där du kan göra ändringar.

Ämnesindelning: Motionen får gärna, men måste inte, falla inom någon av kategorierna

Energi Ekonomi och gröna jobb
Global rättvisa Stad och land
Transport Livsstil
Mat, jordbruk Skog, mark och vatten
Utbildning Övergripande

Till kategorin ”Övergripande” räknas förslag som ligger på en helhetlig samhällsnivå eller innefattar åtgärder inom flera av kategorierna ovan.

Man kan också välja ett eget ämne. Utskotten kan komma att ändra ämnesindelningen beroende på de motioner som kommer in. Se gärna under fliken ”Inspiration och bakgrund” på tidigare klimatförslag till Klimatriksdag 2014 och andra fora.

Klimatprogram: Vi uppmuntrar även motionärerna och utskotten att utforska möjligheten till att skriva mer övergripande omställningsförslag, som omfattar flera olika åtgärder med ett gemensamt syfte, s k klimatprogram.

Ingripande attityd: Politik och Påverkens-gruppen (PoP) , utskott och motionärer försöker bevaka vad som händer – men också vad som borde hända – inom politik, näringsliv och forskning.

Slagkraftiga förslag: Ambitionen är – liksom på Klimatriksdag 2014 – att snarlika förslag ska kunna skrivas ihop till gemensamma motioner. Men vi kommer också att uppmuntra ansatser att formulera förslag till sammanhängande klimatprogram som inrymmer en syntes av många olika förslag till åtgärder.

Pluralism och tolerans: Åsiktsskillnader måste respekteras. Minoriteter måste få synas. Alla förslag som är i samklang med värdegrunden ska behandlas seriöst.

Här samlar vi länkar till olika källor som kan vara av intresse för dig som skriver motioner. Dels är det folkliga förslag ställda i tidigare sammanhang, dels källor till fakta om klimatet och klimatpolitik.

Klimatförslag:

 

Fakta, bakgrund etc

Studera och få inspiration!

Klimatriksdagen välkomnar motionsprojekt – satsningar från enskilda, studieförbund och andra organisationer där klimatengagerade runt om i landet samlas för att lära sig mer om klimatfrågan och hjälpas åt med att författa motioner till Klimatriksdagen.

Pågående motionsprojekt just nu:

• Driv på klimatpolitiken, en satsning där ABF och Klimataktion samarbetar med Klimatriksdagen för att skapa studiecirklar som ska resultera i motioner.

Har du ett motionsprojekt på gång, eller vill du starta ett?
Hör av dig till es.ne1516088272gadsk1516088272irtam1516088272ilk@g1516088272adski1516088272r1516088272 så kan du få tips och hjälp med att synas.

Märk att Klimatriksdagen är partipolitiskt oberoende – detta hindrar dock inte att partipolitiskt engagerade grupper kan starta egna motionsprojekt om de vill. Och självfallet får alla motioner samma chans på Klimatriksdagen oavsett om de skrivits inom ramen för ett motionsprojekt eller på enskilt initiativ.

Delta i utskott

Utskotten är grupper som tar emot de inkomna motionerna och samarbetar med förslagsställarna så att Klimatriksdagen får tydliga och väl underbyggda förslag att rösta om.

Varje utskott behandlar motioner inom ett ämnesområde, består av intresserade medborgare och sakkunniga från hela landet och har en ledning på ett par personer. Man skissar redan från början struktur för respektive ämne och arbetar för att hjälpa motionärerna att bearbeta motionerna så att största möjliga slagkraft och enhetlighet uppnås.

Varje utskott bör inom sitt område

  • orientera sig i samhällsdiskussionen.
  • beskriva bakgrunden.
  • samla förslag till åtgärder.
  • samla referenser.
  • knyta band med forskare från universitet och andra sakkunniga
  • föra dialog med motionärer.
  • undersöka möjligheterna till  ett gemensamma förslag som lyfter fram de viktigaste åtgärderna, s k klimatprogram.

Läs mera om arbetsprocessen här. Varje utskott lägger självt upp sitt arbete. Motioner och arbetsresultat presenteras på hemsidan.

Vi håller f n på att rekrytera utskottsmedlemmar. Vi behöver många goda krafter till våra utskott! Är du en av dem? Mejla till oss!

Välj en av länkarna nedan för att läsa mer om respektive utskott och dess ämnesområde.

Politik- och påverkansgruppen

Politik- och påverkansgruppen (”PoP-gruppen”) är den del av Klimatriksdagen som ser till att det finns utskott, som samordnar motionsarbetet och som leder omröstningen på själva riksdagsmötet. PoP-gruppen kommer också att följa upp hur politiker och media uppmärksammar Klimatriksdagens framröstade förslag i valrörelsen.

PoP-gruppen tar gärna emot fler medlemmar. Mejla till oss om du är intresserad av att delta.

a