Åter Påverka politiken-sidan

Motion nr:81
Rubrik: CCS i Sverige
Ämnesområde: Annat: Carbon Capture and Storage
Inskickad: 2018-02-16
Motionär:Ola Gabrielson (es.oo1521471390hay@n1521471390oslei1521471390rbaga1521471390lo1521471390)*
Ort:Enskede
 (* epostadresser är skyddade mot spamrobotar)

Föreslagna åtgärder:
Jag föreslår att Sverige skapar ett vetenskapligt råd med uppgift att följa den internationella forskningen på CCS-området och föreslå tillämpningar som är intressanta för Sverige.

Sammanfattning:
CCS ingår som en viktig komponent i flertalet IPCC-scenarier, trots att det fortfarande är på tidigt utvecklingsstadium. Det är alltså önskvärt att Sverige har forskningresurser för att hålla oss informerade om den internationella forskningen om CCS. Det är även intressant att studera tillämpningar som kan vara av speciellt intresse för svenska förhållanden eller bidra till nya exportprodukter.

Motiv och bakgrund:
Carbon Capture and Storage (CCS) diskuteras intensivt som ett verktyg för att bromsa eller om möjligt backa den globala uppvärmningen genom att reducera halten koldioxid (CO2) i atmosfären. Kritiker pekar på att CCS kan användas som ett 'alibi' för att slippa göra andra förändringar, medan förespråkarna anser att om CCS fungerar kan vi inte undvara det.

Olika tekniker har föreslagits och forskas på. Det självklara första alternativet är att extrahera CO2 där det finns mest av det, dvs vid cementtillverkning eller i avgaser från förbränningen av kolbaserade bränslen. Det finns ett stort kommersiellt intresse för att utveckla denna teknik, inte minst från fossilindustrin, och man kan gissa att i den mån teorin överhuvudtaget är genomförbar kommer den att finnas tillgänglig. Driftskostnaden beräknas bli i storleksordningen 100 SEK per ton CO2, exklusive frakt och lagring.

Försök att extrahera CO2 direkt ur atmosfären pågår, men eftersom CO2-halten är så mycket lägre blir det cirka 100 gånger dyrare. Kostnaden skulle kunna sänkas genom att placera dessa anläggningar där utsläppen är störst, t.ex. i industriområden.

Ett lättare sätt att indirekt minska CO2 ur atmosfären kan vara att extrahera det ur havsvatten. Det finns ett stort militärstrategiskt intresse för denna teknik, framför allt den amerikanska marinen diskuterar metoder att syntetisera jetbränsle från CO2 och vätgas som extraherats ur vattnet. Detta för att stora atomdrivna hangarfartyg då skulle kunna vara självförsörjande på bränsle till sitt flyg. En siffra som anges är att det skulle kosta cirka 16 kWh per liter bränsle.


VAD BÖR VI GÖRA I SVERIGE?
Mycket pengar läggs redan internationellt på CCS-forskning. Sverige bör naturligtvis delta där så är lämpligt, men vi behöver inte leda utvecklingen. Däremot ska vi absolut hålla oss underrättade om forskningsläget för att Regering och Riksdag ska fatta beslut baserat på bästa möjliga grund.

Speciella tillämpningar av CCS skulle kunna vara lämpliga att studera vidare, till exempel:

- CCS ur vattenkraft: En viktig andel av kostnaden för CCS ur havsvatten är den stora volym vatten som processeras och som därmed pumpas upp. Sverige har mycket vattenkraft, där stora mängder vatten passerar generatorerna. Själva förflyttningen av vatten sker alltså redan, och elektrisk kraft finns nära. Under förutsättning att dammvattnet innehåller tillräcklig halt CO2 vore det alltså intressant att studera om detta är en möjlig teknik.

- CCS-'öar': Specialbyggda vindkraftverk med enda uppgift att extrahera CO2 ur havet, möjligen också att producera bränsle. De ställs ut i Östersjön, utan anslutning till elnätet. Båtar tömmer anläggningarna med jämna mellanrum.

- CCS kopplat till ventilation: Luften i skolor och andra samlingslokaler kan innehålla mer än 1000 ppm CO2. Det skulle alltså kunna vara möjligt att extrahera CO2 ur frånluften, speciellt som fläktsystemet redan finns där. Möjligen skulle tekniken kunna skalas ned så pass att den kan göras kostnadseffektiv t.o.m. för privatbostäder, kanske med statligt stöd i stil med solcellsbidraget.

- CO2-insamling infrastruktur: Samhället köper CO2 från företag och privatpersoner till ett förutbestämt pris, och ombesörjer insamling och slutförvar. Renhetskrav bör vara väl definierade.

Dessa tillämpningar av CCS kan hjälpa oss att sänka vårt netto CO2-utsläpp. Vissa kan möjligen dessutom utvecklas till exportprodukter och kan därmed skapa jobb i Sverige.Åter Påverka politiken-sidan

81

1

0

P