Motion nr:(124)
Rubrik: Anpassning till förändrat klimat när det gäller sötvatten
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Stellan Hamrin, Inger Björk (Kontakta motionär)
Ort:Johanneshov
Ämneskategori: Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Föreslagna åtgärder:
Strandskyddet vid sjöar och permanenta vattendrag fastställs till minst 100 m inkl. hänsyn till den pågående havsnivåhöjningen.
Vattendirektivets krav på God Ekologisk Status och Potential (reglerade vatten) uppfylls senast år 2033 i alla vatten.
En kriskommission bestående av fristående forskare tillsätts för att försöka fastställa orsaken till brunifieringen och fisk- och fågeldöden.

Sammanfattning:
Klimatförändringen leder till stora förändringar vad gäller vattenkvalité, nederbörd och avrinning och kan redan ha skapat allvarliga problem för människor hälsa och välbefinnande. Det krävs forskning och konkreta åtgärder för att motverka förändringar som inte kan undvikas. Det kräver också ett utökat strandskydd och restaurering av våra sjöar och vattendrag.

Motiv och bakgrund:
Klimatet i Sverige kommer att förändras oavsett vilka åtgärder vi nu vidtar. Detta gäller inte minst vatten där vi redan nu kan ange hur mycket havsnivån stiger och hur mycket vattenföring, vattennivåer och vatten-kvalité i sjöar och vattendrag förändras. Dessa förändringar måste hanteras på ett rättvist och jämlikt sätt för att undvika allvarliga skador. För att minimera klimat-problem i de stora städerna och underlätta matförsörjningen och dess klimatpåverkan är det önskvärt med en ökad befolkningstillväxt på landsbygden
Klimatförändringen innebär ökad nederbörd, ökade krav på vattenförsörjning och en ökad produktion av vattenkraft. Det i dag lagstadgade kravet på rent vatten i nivå med ”nära för-industriell vatten-kvalité” måste därför realiseras 2033 genom kraven på God Ekologisk Status/Potential i alla vatten med möjlighet till undantag för enstaka vattenförekomster.
Den av regering (S och Mp) och en majoritet i Riksdagen (dessutom M och KD) införda lagförändringen som innebär att de utbyggda norrländska floderna nästan helt ska undantas från kravet på restaurering, måste därför korrigeras. En mindre del av den ökning av energi-produktionen som klimatförändringen skapar bör användas för miljöförbättrande åtgärder som garanterad minimi-tappning, fauna-passager och skonsammare regleringar i de större vattenmagasinen.
Strandskyddet för sjöar och vattendrag måste skärpas för att värna den biologiska mångfalden, allmänhetens tillträde till stränder och vatten och för att skydda bebyggelse från översvämningar. Dessa åtgärder bidrar därmed till att respektera samernas rättigheter som urfolk.
Sjöar, vattendrag och kuster påverkas idag av förändringar som bara delvis kan förklaras. Hit hör den pågående brunifieringen av våra vatten (delvis orsakad av dagens skogsbruk, fågel- och fiskdöd liksom sjukdoms-symptom hos lax, torsk och strömming längs våra kuster (delvis orsakad av brist på tiamin (vitamin B1)).124

1

1

0

L