Motion nr:(147)
Rubrik: Utan bönder ingen klimatomställning
Inskickad: 2021-11-21
Motionär:Ellie Cijvat, Birgitta Hedström, Tord Björk, Eddie Olsson (Kontakta motionär)
Ort:Växjö
Organisation:Jordens Vänner
Ämneskategori: Samhällsorganisering och systemförändring

Föreslagna åtgärder:
• Rädda biologiska mångfalden och klimatet genom offentliga investeringar för rättvis omställning av jordbruk, skogsbruk, industri samt servicenäringar
• Återbefolka landsbygden
• Handelspolitiken måste ge alla länder rätt att utveckla industri och matproduktion
• Höj självförsörjningsgraden av livsmedel.

Sammanfattning:
Utan bönderna i Sverige och världen kan vi inte få en hållbar klimatomställning. Bara i samarbete med bönderna kan samhällets sårbarhet minska och en bättre framtid vara möjlig. Den del av klimatomställningen som handlar om naturbruket där bönderna har en central roll är systematiskt undervärderad.
Vi kräver offentliga investeringar för att rädda den biologiska mångfalden, program för att återbefolka landsbygden, att handelspolitiken görs om så att alla länder får möjlighet att utveckla industri och matproduktion, samt ett program för att höja självförsörjningsgraden av livsmedel.

Motiv och bakgrund:
Utan bönder ingen klimatomställning


Utan bönderna i Sverige och världen kan vi inte få en i längden hållbar klimatomställning. Bara i samarbete med bönderna kan samhällets sårbarhet minska och en bättre framtid vara möjlig. Omställning av industrin för att minska utsläppen och därmed vikten av fackföreningarnas roll i en klimatomställning är allmänt erkänd. Den del av klimatomställningen som handlar om naturbruket där bönderna har en central roll är däremot systematiskt undervärderad.

Vi kan försöka blunda för hur viktiga de är på olika sätt. Politiker kan säga att de inte är en tillräckligt stor del av väljarkåren för att ha betydelse. Andra kan mena att de är konservativa och därför ett hinder.

Vi aktiva i Jorden Vänner menar tvärtom. Erfarenheten av trettio års arbete för att på allvar lösa klimatkrisen visar att världens bönder med organisationen Via Campesina i spetsen varit den främsta internationella kraften för att både stå emot falska kortsiktiga lösningar och arbeta för konstruktiva lösningar. Ett arbete som om det fick mer stöd skulle kyla ner klimatet och lämna jorden efter oss i bättre skick än den jord vi fick ärva.

Men folkrörelser med bas i människors vardag och lokal verksamhet sattes åt sidan. Istället sattes tilltro till att professionella miljölobbyister skulle skapa opinion uppifrån för att påverka världens ledare att någon gång i framtiden skriva på bindande avtal. Genom win-win strategier skulle näringslivet tillsammans med regeringar och miljörörelsen alltmer omdöpt till civila samhället lämna konflikter bakom sig.

Denna strategi står nu vid vägs ände. Den ledde till raka motsatsen av vad den utlovade. Klimatutsläppen och artutrotningen ökade för varje internationellt toppmöte som sade sig vara steg på vägen mot en lösning.

Det finns en annan väg att gå. Centralt är att se landsbygdens ekonomiska villkor som lika viktiga för att bygga det moderna hållbara samhälle vi behöver som den urbana ekonomin. Därför är bönder och de som arbetar i skogen lika viktiga som de som arbetar i industrin tillsammans med de som arbetar i servicenäringar på landsbygden och i staden.

Anledningen till att bönder är viktiga är helt enkelt att vi inte kan äta pengar. Bönderna må vara få i vårt land. Men de är en del av sammanlagt 2 miljarder människor utan vilka vi varken kan få mat på bordet eller rädda klimatet. Även om de är få i Sverige med den politik som nu förs är de ändå centrala för en klimatomställning. Det är bönderna som kan kyla ner vår jord och vårda marken så att kommande generationer får en matjord i arv som ger mänskligheten en grund för ett rikt liv.

Det är också bönderna och de som arbetar i naturbruket i skogen och på sjön med fiske som utgör grunden för landsbygdens självständiga roll i ekonomin. De är lika centrala som de som arbetar i industrin för att skapa det överskott som gör en gemensam välfärd möjlig.

Följden av privatiseringarna, den nykoloniala handelspolitiken och krigen kan vi nu se i vår vardag. Motsättningarna ökar inom och mellan länder inte minst i rika länder. Det blir dessutom allt svårare att dölja klyftan mellan vad man säger sig vilja uppnå för att rädda klimatet och miljön och att utvecklingen samtidigt går i motsatt riktning mot ökande problem. Det är dags att inse att kejsaren är naken och att det är dags att träda fram för att sida vid sida göra motstånd och samtidigt bidra till konstruktiva lösningar.

Den riktning som behövs för motstånd och en rättvis omställning är:

• Rädda biologiska mångfalden och klimatet genom offentliga investeringar för rättvis omställning av jordbruk, skogsbruk, industri samt servicenäringar för att skydda biologiska mångfalden och stopp för klimatutsläppen. Reglera marknadsekonomin så att landsbygden som är beroende av naturbruket får jämlika villkor med städernas högteknologiska industri.
• Återbefolka landsbygden med hjälp av ett nytt miljonprogram i Sverige och jordreformer för att ge lokalbefolkningar makten över förvaltningen av naturbruket. Satsa på närproduktion av livsmedel och skogsprodukter. Bygg moderna byar där tilliten och ekonomisk demokrati är central med bredbandsuppkoppling och kombinerat boende för de som arbetar i jordbruket och skogen, med distansarbete eller i närliggande orters industrier och servicenäringar.
• Stoppa kapitalöverföringen från länderna i Syd till Nord. Handelspolitiken måste ge alla länder rätt att utveckla industri och matproduktion på ett globalt hållbart och rättvist sätt. Stoppa det oreglerade finanssystemet med skatteparadis som gynnar storföretag och rika som smiter från skatten, korruption och kriminell verksamhet.
• Höj självförsörjningsgraden av livsmedel. Pandemin har visat hur sårbara våra samhällen är. Låt oss skapa en beredskap vad gäller matförsörjning.


Ellie Cijvat, sammankallande för bonde- och urfolksutskottet, Jordens Vänner
Birgitta Hedström, aktiv i Fridays For Future Falköping
Tord Björk, sammankallande i Jordens Vänners EU utskott
Eddie Olsson, aktiv i147

1

1

0

L